BÆREKRAFTIG:  «Jeg tror det er få som er uenige i det, når målet er at næringen skal overleve på lang sikt,» skriver landbruksminister Lars Peder Brekk. Foto: Henning Lillegård
BÆREKRAFTIG: «Jeg tror det er få som er uenige i det, når målet er at næringen skal overleve på lang sikt,» skriver landbruksminister Lars Peder Brekk. Foto: Henning LillegårdVis mer

Usanne påstander om tvangsslakting

Jeg har ingen planer om å sette i gang tvangsslakting for å få ned reintallet, og det er svært beklagelig at slike rykter kan oppstå.

Gjennom media i Finnmark har det i den senere tid versert påstander om at landbruks- og matministeren nå vil beordre tvangsslakting for å få ned reintallet til et bærekraftig nivå.   Bare for å få det slått fast med en gang: Jeg har ingen planer om å sette i gang tvangsslakting for å få ned reintallet, og det er svært beklagelig at slike rykter kan oppstå.  

I flere av oppslagene i media er den nye landbruksmeldinga trukket frem som et bevis for at jeg ønsker tvangsslakting. Dette er heller ikke riktig. I meldinga står det at Regjeringen vil ha reintallet i deler av Finnmark betydelig ned.

Jeg tror det er få som er uenige i det, når målet er at næringen skal overleve på lang sikt. Vi har i lang tid, sammen med næringen, arbeidet for å få på plass en ny reindriftslov, og etter dette et reintall som er i balanse med ressursene. Det er noen få distrikter som er sterkt uenige i de reintall som er fastsatt, og som kommer ofte og mye frem i media med sitt syn.  

For ordens skyld vil jeg minne om at det er Reindriftsstyret som godkjenner og eventuelt fastsetter reintallet i reinbeitedistriktene. Og når det kommer til oppfølgingen i forhold til om et fastsatt reintall følges eller ikke, er det områdestyrene og reindriftsstyret som har en rolle.  Begge disse styringsorganene har myndighet til å bruke virkemidler etter reindriftsloven for å få tilpasset reintallet. Her kan nevnes tvangsmulkt og avgift for brudd på bruksreglene som de mest sentrale virkemidlene, dvs. økonomiske virkemidler. I tillegg er det nødvendig at avtalepartene, dvs. Staten og NRL, diskuterer hvordan de økonomiske virkemidlene over reindriftsavtalen kan benyttes på en bedre måte for at målene om en bærekraftig reindrift blir nådd.  

Jeg hadde nylig møte med NRL der vi diskuterte reintall og utfordringene fremover. Også der ble ryktene om tvangsslakting avkreftet fra departementets side.   Jeg håper og forventer nå at NRL, som en ansvarlig næringsorganisasjon, bidrar aktivt til å skape ro om denne saken, og ikke minst bidrar til at næringen selv er med på det viktige og avgjørende arbeidet for å få til en bærekraftig reindrift. Dette er nødvendig både av hensyn til næringen selv, dens omdømme og legitimitet, og samfunnet for øvrig.