Useriøst korstog

TJENESTEDIREKTIVET: Stortingsrepresentantene Trettebergstuen og Bjørnstad fra AP fortsetter sitt korstog for å brennemerke Nei til EUs motiver i kampen mot tjenestedirektivet. Debatten handler imidlertid ikke om oss eller vårt EØS-standpunkt, men om hvordan tjenestedirektivet vil virke inn på norsk arbeidsliv, den norske velferdsstaten og demokratiet i Norge. Stortingsrepresentantene unngår glatt å kommentere at nesten alle forbund og LO-organer som hittil har uttalt seg om direktivet, har endt opp med å kreve norsk veto. Hvorfor det? Og hvorfor er to stortingsrepresentanter fra AP så lite opptatt av hva for eksempel landsmøtene i NTL, El&IT og Utdanningsforbundet mener?

NEI TIL EUS motstand mot tjenestedirektivet står på egne bein. Vi er genuint opptatt av å bekjempe sosial dumping, forsvare «den norske modellen» og demokratiet i Norge. Det forventer vi respekt for, og ikke mistenkeliggjøring («fordekte motiver»). Stortingsrepresentantene bør lese landsmøtevedtak, og mindre krim.Om opprinnelseslandsprinsippet: LOs juridiske avdeling avga en betenkning om bl.a. dette 1. mars i år. Der står det (forkorta): «Medlemslandene skal fremdeles respektere tjenesteyternes rett til å utøve service-virksomhet i et annet land. I den nye bestemmelsen vil vertslandet kunne stille krav (vilkår) til å oppta og utføre tjenester så lenge disse ikke er diskriminerende, er nødvendige og proposjonale. Konklusjonen er: Man kan nok stille spørsmål ved om realitetene i den nye bestemmelsen er vesentlig endret i forhold til Kommisjonens forslag.»

I FELLESFORBUNDETS vedtak av 24.10.06 heter det bl.a.: «Vi er derfor ikke tilfreds med parlamentets kompromiss om artikkel 16 om frihet til å yte tjenester. Kompromisset innebærer etter vårt syn en unødvendig innskrenking i adgangen til å begrunne krav til tjenesteytere i tvingende allmenne hensyn. Vi opplever videre flere av de forbudte kravene i artikkel 16 som problematiske i forhold til eksisterende lovgivning eller lovgivning Fellesforbundet har krevd mot sosial dumping». Og tjenestedirektivet strider mot regjeringas handlingsplan mot sosial dumping, slik jeg skreiv i kronikken 13.12. De to skriver om unntaka fra direktivet. De betviles! Både fordi EF-domstolen vil undergrave dem, fordi EU-kommisjonen alt er i gang med det (arbeidsretten, sosiale tjenester) og fordi direktivet skal revideres om 3 år. Nå må naiviteten bort. Regjeringa må ikke godta noe de ikke veit hva er eller blir, men heller avvente rettstilstanden i EU, mens man av all kraft bekjemper sosial dumping her, i Norge.