Utdanning gir mulighet for alle

SKOLE: Den nye OECD-rapporten, Education at a Glance, viser at kunnskap er avgjørende for sosial utjevning og rettferdighet. Rapporten bekrefter også at Norge har gode forutsetninger for å gi alle en mulighet til å skape gode liv for seg og sine nærmeste.

For hele utdanningsløpet sett under ett, er det bare USA og Sveits som bruker mer penger per elev eller student enn Norge.

Men den nye OECD-rapporten viser at vi har noen alvorlige utfordringer i forhold til å gi alle like muligheter. Norge kan bli bedre til å sikre at alle elever i grunnopplæringen tilegner seg ferdigheter uavhengig av sosial bakgrunn.

Et lyspunkt er derfor at 15-åringer med innvandrerbakgrunn har langt høyere motivasjon for å fortsette til høyere utdanning enn andre elever hvis man sammenligner ungdom med likt faglig nivå og sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er et interessant funn som lover godt for unge etterkommere og det flerkulturelle Norge.

Regjeringen har styrket språkopplæringen for elever med minoritetsspråklig bakgrunn og vil trappe opp innsatsen for at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Bedre språkopplæring vil være en nøkkel til å bedre skoleprestasjonene for minoritetsspråklige og vil gjøre at flere fullfører videregående opplæring.

Rapporten viser at Norge har få undervisningstimer i skolen for elever mellom 7-14 år sammenliknet med de andre OECD-landene. Regjeringen vil derfor gradvis utvide skoledagen for de yngste elevene. Det skal gi større rom for å jobbe med fag, men også gi plass til leksehjelp og fysisk aktivitet. Dette vil styrke kvaliteten på opplæringen for alle elever, og være særlig viktig for elever som i mindre grad blir fulgt opp utenfor skoletiden. Første utvidelse kommer høsten 2008, samtidig som vi har satt i gang flere forsøk med utvidet skoledag gjennom inneværende skoleår.

For å inkludere alle vil vi sikre alle barn tilgang til barnehager gjennom utbygging av barnehageplasser og innføring av makspris. Vi vil legge vekt på tidlig innsats og gi alle elever grunnleggende ferdigheter og en bred basiskompetanse. I tillegg sikrer gratisprinsippet for høyere utdanning og en universell studiefinansieringsordning tilgang til høyere utdanning for alle som ønsker det.