Uverdig ventetid

PSYKIATRI: Dagbladet forteller 8. februar at det kan være opptil fire års ventetid på behandling for psykisk syke barn og ungdommer. Dette er en situasjon vi rett og slett ikke kan leve med. For det er ingen tvil om at det å sørge for at unge mennesker som har psykiske problemer får hjelp raskt, er både samfunnsmessig og menneskelig riktig. Når ventetida på behandling er på mellom 49 og 107 dager i snitt i de forskjellige helseforetakene, viser dette en helt uholdbar situasjon. Norsk Psykologforening har helt rett i at det fra politisk hold må gjøres mer for å hjelpe disse barna. Men jeg vil også spille ballen tilbake. For vi er helt avhengig av at fagmiljøene setter situasjonen til barn og unge på dagsordenen og bidrar til økt fokus og høyere prioritering.

DEN DÅRLIGE kommuneøkonomien de seinere åra har gjort mange ting verre. Når lærertettheten i skolen er gått ned, kapasiteten i skolehelsetjenesten er svært liten og helsestasjoner må spare inn på tilbudet, så går ting i feil retning. For det er ikke bare spesialisthelsetjenesten som har et ansvar for å oppdage og følge opp barn og ungdom med psykiske lidelser av ulik karakter. Det finnes trolig svært mange voksne med store psykiske og somatiske sykdommer, som kunne hatt en langt bedre situasjon hvis de hadde fått hjelp i ung alder. Vi veit dessverre at det innen rusomsorgen er svært mange med psykiske plager.

SINTEF har gjort en undersøkelse som viser at hele 47 prosent av pasienter innen rustiltakene har både rusproblemer og psykiske lidelser. De lærde strides om hva som er høna og egget. Men trolig er det slik at mange med psykiske lidelser får et rusproblem og at mange rusmisbrukere får psykiske lidelser. Uansett er det viktig at vi setter økt fokus på disse dobbeltdiagnosene innen både rusomsorgen og psykiatrien.