Trygghet: Det kan være tryggest for barnet at mor har hovedansvaret, sier Trond Markestad.
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Trygghet: Det kan være tryggest for barnet at mor har hovedansvaret, sier Trond Markestad. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Valgfrihet for barnas skyld

Kontinuitet er viktig for sårbare barn, skriver barnelege.

|||Pappapermisjon: Det bør være et mål at fedrene tar en del av svangerskapspermisjonen, men den vanlige påstanden om at det alltid er til barnets beste, er for drøy. Nyere forskning understreker hvor viktig trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og det å ha evnen til å tolke små barns skiftende behov, er for senere fysisk og psykisk helse.

Oftest er fedrene like gode som mødrene til å skape en slik ramme, av og til er de bedre, men hele tenkningen rundt fedrekvoten er at alle familier og barn er like.
 
FEDREKVOTE passer for foreldre som har like forutsetninger og barn uten spesielle behov. Men barn og foreldre er svært forskjellige og passer ikke alltid inn i fedrekvotens A4-mønster. Disse familiene er sjelden synlige i den offentlige debatten. Noen barn er særlig sårbare eller krevende, for eksempel kan de ha reguleringsvansker i forhold til å finne ro, spise og sove.

Et lavt stressnivå og trygghet i omsorgsutøvelsen er da vesentlig. Det kan være tryggere for barnet at mor fortsatt har hovedansvaret, både fordi foreldrene er enige om at hun mestrer oppgaven best, og fordi det kan være uheldig med endring de siste ukene før barnet begynner i barnehage.

DE SISTE 35 årene har jeg sett hvor mye flinkere fedrene er blitt til å ta hånd om spedbarna. Dette har, historisk sett, skjedd raskt og uavhengig av fedrekvoten. Men det viktigste er at foreldrene er blitt mye flinkere til å samarbeide om omsorgen.

Jeg tror ikke at noen blir bedre fedre av å pålegges hovedansvaret i 10-12 uker hvis de ikke er tilstrekkelig trygge i rollen. Jeg kan heller ikke forstå at kvinner i et livsløp taper i likestillingen ved å være 10 uker ekstra borte fra jobben.

FEDRENE bør ha en lovebestemt rett til å ta en del av svangerskapsomsorgen. En rett vil være et viktig signal, ikke minst overfor arbeidsgivere. Men ellers bør det være opp til foreldrene å bestemme om, og eventuelt hvordan, de vil dele permisjonen. Ingen ideologi må overskygge hensynet til barnet, og det er foreldrene som er de beste til å se barnets behov.