Vår beste side

I PÅSKEN kommer nordmenns kanskje beste side tydelig til uttrykk. Tusenvis bruker høytiden til frivillig arbeid, - uegennyttig innsats for andre og for fellesskapet. Frivillige i redningstjenesten bidrar til en sikker ferdsel og god beredskap for dem som ferdes i påskefjellet. Med sin kompetanse og erfaring utfører de viktige oppgaver som blant annet søk, redningsaksjoner, førstehjelp, patruljering og informasjonsutveksling. Frivillig arbeid er en styrke ved vårt samfunn som vi må ta vare på. Dette blir stadig viktigere i en tid der mange kjenner på økende materialisme og egoisme. Vi vet at påskehøytiden for mange kan by på ensomme dager, en forsterket følelse av å være utenfor når glade påskegjester har reist til fjells. Det har derfor stor verdi at mange bruker denne tiden til å gjøre noe for sine medmennesker. Tilbud som besøkstjeneste, fengselsvisitorer og støttetelefoner opprettholdes i påsken. Det holdes også «åpne hus» rundt om i landet, slik at barn og unge har et aktivitetstilbud og et sted å møtes.

EN UNDERSØKELSE nylig viste at antall nordmenn som bidrar med frivillig arbeid har økt de siste årene. For syv år siden deltok 52 prosent av nordmenn med ubetalt innsats til frivillige organisasjoner i løpet av et år - i fjor var tallet steget til 59 prosent.

Allerede Frans av Asissi så hemmeligheten, at «det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv». Frivillig innsats gir mening og fellesskap. Vi kan alle gjøre en innsats for en sak vi brenner for, og samtidig bidra til noe som har samfunnsmessig betydning. Frivillige organisasjoner er også viktige sosiale møteplasser.

Gjennom de siste tiårene har folks frivillige innsats fått en noe annen karakter enn før. Færre vil binde seg til verv og langsiktige medlemskap i organisasjonene. Maktutredningen snakker om en ny organisasjonsform - øyeblikksorganisering - som kjennetegnes av at folk bidrar med frivillig arbeid etter hvilke saker som opptar dem og når de har tid til å gjøre en innsats. Stadig flere organisasjoner tilpasser sine aktiviteter slik at også travle mennesker får mulighet til å yte noe. Oppdrag for frivillighetssentraler, besøkstjeneste og flyktningeguide er eksempler på slike fleksible aktiviteter som gir folk mulighet til å gjøre noe konkret for andre, selv i en hektisk hverdag. Mange frivillige organisasjoner er i så måte fremsynte og nytenkende.

FRIVILLIG INNSATS og dugnadsånden er sterkt rotfestet i Norge. Det var imponerende å se engasjementet flodbølgekatastrofen vekket hos nordmenn. Ni av ti ga penger, frivillige organisasjoner fikk rekordstore gaveinntekter og folk stilte villig opp i innsamlingsaksjoner. Dette viser at de fleste har stor tillit til organisasjonenes arbeid.

Vi politikere kan vedta mye, men vi kan ikke vedta engasjement, entusiasme og glød. Som politikere kan vi legge til rette for alle de som vil være med å skape gode fellesskap og levende lokalsamfunn. Det har en egenverdi at folk ønsker å gjøre en innsats for andre. Det er flott at mennesker gir av tid og krefter til en sak de brenner for. Dette vil vi støtte opp under.

ORDNINGEN med skattefrie gaver til frivillige organisasjoner er en suksess. Etter at Samarbeidsregjeringen økte fradraget fra 900 til 6 000 kroner har gavene til frivillig arbeid økt merkbart. Nå er fradraget økt ytterligere til 12 000 kroner. Flere gir, og flere gir mer enn før. I år regner vi med at det vil bli søkt om skattefradrag for mer enn 1,2 milliarder gavekroner.

Kultur- og kirkedepartementet fikk et koordinerende ansvar for frivillighetspolitikken fra 1. januar 2005. Målet er en bedre samordning av den statlige politikken for frivillig virksomhet, og økt oppmerksomhet rundt verdien av frivillig arbeid.

Sentrale elementer er å utvikle et enklere regelverk for frivillighets-Norge, og å skape arenaer for dialog og erfaringsutveksling mellom staten og frivillige organisasjoner. Av konkrete tiltak i vår kan jeg nevne oppstart av et nettsted for frivillighet, og tilskudd til opprettelse av ti nye frivillighetssentraler. Det vil også bli lagt frem forslag til en bedre og mer rettferdig ordning med merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner.