TERSKELEN MÅ SENKES:  - Etter dagens regelverk utsetter ofre for menneskehandel seg selv for stor fare ved å anmelde bakmannen uten å være sikret beskyttelse fra Norge. Ved å anmelde bakmannen/kvinnen gjør offeret seg synlig, skriver JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Foto: Nina Hansen (bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak om menneskehandel).
TERSKELEN MÅ SENKES: - Etter dagens regelverk utsetter ofre for menneskehandel seg selv for stor fare ved å anmelde bakmannen uten å være sikret beskyttelse fra Norge. Ved å anmelde bakmannen/kvinnen gjør offeret seg synlig, skriver JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Foto: Nina Hansen (bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak om menneskehandel).Vis mer

Vår tids slavehandel

Terskelen for at ofre for menneskehandel skal få opphold i Norge er for høy. Vi må gi politiet mer ressurser eller senke lovens terskel for opphold.

Meninger

Brennpunktdokumentaren «Fortell og forsvinn», sendt 14.04.15 har satt fokus på menneskehandel og utsendelse av ofrene. Menneskehandel er kjøp og salg av mennesker. Det kjennetegnes av at en person ved vold, trusler eller misbruk utnytter noen til prostitusjon, tvangsarbeid, herunder tigging og organhøsting. Dette er vår tids slavehandel.

Flertallet av ofrene for menneskehandel i Norge oppholder seg her uten oppholdstillatelse. I Norge er flertallet av ofrene for menneskehandel fra Nigeria, Romania og Litauen. Ofrene har som oftest et svært begrenset nettverk og står i et avhengighetsforhold til bakmannen. De lider ofte av store psykiske traumer og har som oftest liten eller ingen skolebakgrunn. Dette gjør denne gruppen ekstra sårbar og avhengig av et godt offentlig støtteapparat dersom de skal kunne bryte ut. På bakgrunn av deres sårbare situasjon kan det derfor være helt avgjørende for deres mulighet og evne til å bryte ut av miljøet at de sikres oppholdstillatelse.

I utgangspunktet må ofre for menneskehandel søke asyl for å få oppholdstillatelse i Norge. Da stilles det strenge krav. Søkeren må for det første ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse. Videre oppstilles det krav om at offeret ikke kan få beskyttelse i hjemlandet. Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet fra 2014 fikk kun 4 av 45 ofre for menneskehandel innvilget sin asylsøknad. Offeret kan også få opphold på et særskilt grunnlag. Det forutsetter at offeret anmelder bakmannen/kvinnen og at det blir tatt ut tiltale med etterfølgende rettsak der offeret vitner. Formålet med å innvilge oppholdstillatelse til ofre som anmelder sine bakmenn, er å legge til rette for at ofre for menneskehandel skal tørre å bistå politiet i straffeforfølging av bakmennene, uten frykt for represalier. Det er en forutsetning for oppholdstillatelse at offeret vitner mot bakmannen i en rettsak. Dersom saken blir henlagt på grunn av bevisets stilling, vil offeret ikke få innvilget opphold og må i utgangspunktet forlate Norge.

Politiet fikk i fjor 36 anmeldelser for menneskehandel i forbindelse med prostitusjon. Det ble kun tatt ut tiltale i to av sakene. Bakgrunnen for henleggelsene er ofte at ofrene har lite informasjon om bakmennene, men også at politiet har for få ressurser. Illustrerende er Leah-saken fra Brennpunkt dokumentaren, der et offer for menneskehandel muntlig oppga det fulle navnet på bakkvinnen sin til politiet fordi hun ikke kunne skrive. Politiet anså ikke dette som tilstrekkelig til å etterforske saken, det på tross av at Brennpunkt klarte å finne bakkvinnen bare ved hjelp av et google-søk. Saken er nå gjenåpnet. Etter dagens regelverk utsetter ofrene seg selv for stor fare ved å anmelde bakmannen uten å være sikret beskyttelse fra Norge. Ved å anmelde bakmannen/kvinnen gjør offeret seg synlig. De gir samtidig et klart signal til utlendingsmyndighetene om at de oppholder seg ulovlig i Norge og risikerer således å bli utsendt.

JURK mener at terskelen for at ofrene skal få opphold i Norge er for høy. Deres mulighet til opphold bør ikke avskjæres av at politiet ikke evner å etterforske saken godt nok og ta ut tiltale. Løsningen på problemet er enten å gi politiet mer ressurser eller senke lovens terskel for opphold.