Vassdragsnaturen har lidd nok

VANNKRAFT: I Dagbladets kronikk 11.08. argumenterer SINTEF-forskerne Hans-Petter Fjeldstad og Jo Halvard Halleraker for å bygge ut enda flere store vannkraftverk. De to framholder at stor vannkraft er bedre for miljøet enn småkraft. Men her bommer de to på problemstillingen. Valget står ikke mellom liten eller stor vannkraft, men om vi skal fortsette å bygge ut våre siste vassdrag eller fremme energieffektivisering, varme og andre fornybare energikilder.

VÅR VASSDRAGSNATUR er unik. Sildrende bekker, brusende elver og mektige fosser har en verdi som ikke kan omsettes i kilowattimer, kroner og øre. Dessverre er 7 av de 10 høyeste fossene bygd ut, og to tredeler av vassdragene er regulert. I Stortinget har et bredt flertall pekt på at den økte verdien av de gjenværende naturområdene gjør at epoken med store vannkraftutbygginger er over. Flertallet mener vi bør la de aller fleste gjenværende vassdrag forbli urørt. Dette synet er gjenspeilt i regjeringens Soria Moria-erklæring. SINTEF-forskerne avfeier verdien av urørt vassdragsnatur som følelser som ikke bør påvirke beslutningsgrunnlaget. Men er ikke opplevelsen av urørt natur vesentlig? Vi kan telle antall arter, mengden fisk og antall mennesker som besøker fossene, men tall makter ikke å beskrive opplevelsene. Våre organisasjoner representerer over 300.000 medlemmer, har vært engasjert i vannkraftsaker i mange tiår og ser hvor viktig det er å sikre framtidige generasjoner fine naturopplevelser. Dette gir også et betydelig samfunnsbidrag til god mental og fysisk helse.

DE TO FORSKERNE legger til grunn at Norges energibehov vil stige og hevder at vi er nettoimportør av kraft. Dette stemmer ikke. Import og eksport vil variere fra år til år, men offentlig statistikk fra SSB og NVE viser at vi i perioden 1990-2004 hadde en gjennomsnittlig eksport på 2,2 TWh/år. I fjor var nettoeksporten på 12 TWh, tilsvarende 20 Altakraftverk, og hittil i år er den på 2 TWh. Tørrår skaper problemer fordi vi har gjort oss for avhengig av elektrisitet fra vannkraft. Å bygge ut mer vannkraft når nettopp avhengigheten av vannkraft utgjør et problem, er ikke en åpenbart lur strategi. I stedet bør vi hente ut de store potensialene som ligger i energieffektivisering/energisparing og omlegging til andre energikilder. Sverige har vist oss at det er spesielt mye å hente ved å erstatte vannkraft med bioenergi.

VI DELER Fjeldstad og Hallerakers bekymring for miljøkonsekvensene av de storstilte utbyggingsplanene for småkraft. Vi frykter at regjeringen i statsbudsjettet vil foreslå subsidiering av vannkraftutbygging som i de fleste tilfelle er lønnsom fra før. Det er viktig at forskerne slår alarm slik at småkraftutbygging begrenses kraftig og baseres på strenge miljøretningslinjer.