Veianlegget klart i 2005

Den nye utredningen om veisystemet i Bjørvika forventes ikke å inneholde vesentlige endringer når det gjelder kostnader og framdrift. Utredningen som skal foreligge til høsten, vil trolig fastholde at det kan bli full trafikk i det nye veisystemet i år 2005.

Taktisk operaspill

Det bekrefter vegsjefen i Oslo, Ole Christian Torpp. Når utredningen foreligger, blir den sendt ut på høring slik at den etter planen kan godkjennes ved utgangen av 1999. Torpp regner med at dersom finansieringen går i orden, vil fjordtunnelen og kryssene på begge sider stå ferdig ved utgangen av 2005. Gjennomgangstrafikken, det vil si E18, fjernes dermed fra Bispevika/Bjørvika.

Lokket rives

Det vil imidlertid stå igjen noe etterarbeid. Kostnadene for denne første etappen er beregnet til 1,3 milliarder kroner, med en usikkerhet på 25 prosent, som tidligere anslått.

Omleggingen av lokalveiene i Bispevika og ny tilknytning mellom riksvei 4 og E18 for bedring av miljøet øker kostnadene til omkring 1,7 milliarder kroner. I denne prosessen kan også bispelokket - den store trafikkmaskinen - rives. Dette arbeidet kan igangsettes i år 2006.

En ombygging av riksvei 4 under jernbanesporene vurderer imidlertid vegkontoret til å ligge lenger fram i tid.

Vegkontoret baserer seg på tidligere utredninger som plasserer forurenset slam i Lohavn, men her pågår det nå en annen utredning, som Oslo havnevesen står for.

Intet hinder

Torpp sier også at slik operaen er plassert i dagens planer, vil ikke byggingen av en ny opera være til hinder for vegvesenets arbeid.

- Dette høres ut som opera i mine ører, sier Grethe Fossum fra Arbeiderpartiet. - Det betyr at våre anslag for veiutbyggingens del er godt faglig fundert, og at byggingen av en opera ikke behøver å ta så mye lenger tid i Bjørvika enn på vestbanetomta.