RESISTENS: På verdensbasis utgjør multiresistent tuberkulose nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens, skriver innsenderne. Foto: Hilda Nyfløt / Dagbladet
RESISTENS: På verdensbasis utgjør multiresistent tuberkulose nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens, skriver innsenderne. Foto: Hilda Nyfløt / DagbladetVis mer

Tuberkulose:

Verden må sikres mot tuberkuloseepidemi

Til tross for at man har kunnet behandle tuberkulose siden 1950-tallet, er den fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden.Nå er et globalt krafttak nødvendig.

Meninger

FNs medlemsland samles 26. september til det første høynivåmøtet om tuberkulose noensinne. Verdens helseorganisasjon har som mål å stoppe den globale tuberkuloseepidemien innen 2035. For å klare dette kreves et globalt krafttak – også fra de landene som er best stilt.

Verdens helseorganisasjon anslår at 10,4 millioner mennesker var syke av tuberkulose i 2016. Multiresistent tuberkulose, det vil si tuberkulose med bakterier som er blitt motstandsdyktige mot de vanlige medikamentene, er et alvorlig og økende problem globalt. Slik resistensutvikling kan skyldes feilbehandling eller ufullstendig behandling.

På verdensbasis utgjør multiresistent tuberkulose nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens. I tillegg bærer en fjerdedel av verdens befolkning tuberkulosesmitte med seg, uten å være syke. De som har latent tuberkulose er ikke syke og kan ikke smitte andre, men sykdommen kan aktiveres seinere i livet.

Tuberkulose er sterkt relatert til fattigdom og trangboddhet. Siden befolkningen som rammes hardest har lite kjøpekraft, vil markedskreftene i liten grad presse fram nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger. Dette gjenspeiles i at tuberkulosefeltet i stor grad er preget av lite investering og gamle verktøy for diagnostikk og behandling.

Det viktigste tiltaket for å bekjempe tuberkulose globalt er enkel tilgang til gode og effektive helsetjenester. Ved rask behandling av dem som er smittsomme får man færre nye tilfeller.

Hvert sykdomstilfelle medfører betydelig belastning for pasient og helsetjeneste. I et ukomplisert tilfelle skal medikamentene tas daglig under direkte observasjon i et halvt år. Når dette svikter, enten fordi medisinene ikke er tilgjengelige eller de ikke tas, kan det føre til resistensutvikling som gjør behandlingen langt mer langvarig og kostbar, ofte uakseptable bivirkninger og lavere andel som blir friske.

Forekomsten av tuberkulose er som oftest omvendt proporsjonal med tilgjengelige ressurser. Landene med størst problemer er gjerne de med svakest helsesystemer. For eksempel er tilgangen til nye typer antibiotika ofte dårligst i de landene som har flest tilfeller av antibiotikaresistente bakteriestammer.

Derfor forutsetter kampen mot tuberkulose en internasjonal dugnad. Realismen i å nå målet om eliminasjon av tuberkulose innen 2035 kan diskuteres. På den annen side er innsatsen som skal til for å løse problemet, mindre jo raskere man handler, og problemet kan bli uløsbart hvis utviklingen ikke snus i tide. Økningen av multiresistente tuberkulosetilfeller er i denne sammenheng særlig urovekkende.

Ingen stat, befolkning eller person går fri av den trusselen som den raske resistensutviklingen utgjør. Økende reisevirksomhet av alle slag, fra turistreiser til flukt, gjør at en infeksjonstrussel i en del av verden raskt kan ramme andre befolkninger lang borte, også den norske. Infeksjonssykdommer og resistensutvikling er en trussel mot alle mennesker, ikke mot bestemte nasjonaliteter.

Når medlemslandene nå samles i FN-bygningen i New York for å bekjempe denne alvorlige trusselen mot global helse, må også de mest ressurssterke landene – de med minst tuberkulose – ta en aktiv rolle, ellers vil man ikke kunne løse problemet. Et krav om proporsjonalitet mellom byrde og innsats er lite hensiktsmessig når de som er hardest rammet er de som har minst ressurser.

Norge er et foregangsland på mange felter, blant annet med hensyn til å bekjempe antibiotikaresistens. Det bør vi også være på tuberkulosefeltet!