Verken aktor eller dommer

LIKESTILLING: I et innlegg 4. januar angriper Bård Standal mandatet til det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han mener kombinasjonen av rollene som lovhåndhever og pådriver gir organet en rolle både som aktor og dommer.Standals bommer grovt med sin kritikk. Ombudet har, i motsetning til Datatilsynet som han trekker fram som en parallell, ikke vedtakskompetanse. Dette nettopp for å unngå en konflikt mellom håndheverrollen og pådriverrollen som Standal er bekymret for. Enkeltpersoner kan henvende seg til ombudet med en mulig diskrimineringssak, og ombudet kan uttale seg om hvorvidt handlingen det er sak om er i strid med gjeldende diskrimineringslovverk. Først hvis saken klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda vil det bli fattet rettslig bindende vedtak. Nemnda har ingen annen rolle enn å fatte vedtak.

JEG VIL påpeke at erfaringene fra det tidligere Likestillingsombudets håndheving av likestillingsloven viser at de aller fleste arbeidsgivere og næringsdrivende som får vite at de bryter diskrimineringslovverket, retter seg etter ombudets uttalelse om hvordan loven skal forstås. Seriøse aktører i marked og næringsliv finner det vanligvis både hensiktsmessig og mulig å holde seg innenfor likestillings- og diskrimineringslovgivningens rammer. At dette skulle ha ledet til blant annet konkurser, er ukjent for meg. Dette får Standal selv redegjøre nærmere for.