- IKKE I MÅL: - Fortsatt er det slik at for mange venter på behandling og for mange ikke får den oppfølgingen de har behov for.

Derfor blir psykisk helsevern et viktig tema i Nasjonal helse- og sykehusplan som vi jobber med nå, skriver Bent Høie. Foto: NTB Scanpix
- IKKE I MÅL: - Fortsatt er det slik at for mange venter på behandling og for mange ikke får den oppfølgingen de har behov for. Derfor blir psykisk helsevern et viktig tema i Nasjonal helse- og sykehusplan som vi jobber med nå, skriver Bent Høie. Foto: NTB ScanpixVis mer

Psykisk helsevern:

Vi satser på psykisk helse

Vi har gjort mye for å gi personer med psykisk sykdom et bedre tilbud. Vi skal gjøre enda mer.

Meninger

I Dagbladet 3. september hevder representanter fra SV at jeg ikke satser på psykisk helse. Det er helt feil. Vi har satset på å gi personer med psykisk sykdom bedre hjelp fra den dagen vi overtok regjeringsmakten for fem år siden. Det har gitt resultater.

Etter åtte år med nedgang i kommunens innsats, har vi de siste to årene sett en vekst på over 1500 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Vi har sørget for mange hundre flere psykologer i kommunene og har innført krav om psykologkompetanse i alle kommuner fra 2020.

Vi har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ventetidene innen psykisk helsevern har gått ned.

Vi har gitt pasientene mer medbestemmelse og gjort det vanskeligere å bruke tvang. Det er nå etablert medikamentfrie tilbud i alle helseregioner. Det har vært et sterkt ønske fra mange pasienter.

Da vi kom i regjering gjeninnførte vi den gylne regel som innebærer at veksten innen rus og psykisk helse skal være høyere enn innen somatikk på sykehusene våre. Den har ført til en høyere prioritering av rus og psykisk helse. Den gylne regel er oppfylt når det gjelder rus, men ikke innen psykisk helse. Det er jeg er ikke fornøyd med – og det er noe jeg følger opp.

I Norge ligger vi høyt over de fleste andre land når det gjelder bruk av sengeplasser i psykisk helsevern. Det er ingen målsetning i seg selv verken å øke eller å redusere antall døgnplasser. Målet er at pasientene skal få riktig behandling.

Mennesker med psykiske lidelser skal leve sine liv i eget nærmiljø og i eget hjem. Psykisk syke er som deg og meg, vi har det best når vi får bo hjemme. Derfor har vi satset på oppsøkende behandling, og flere nye team er startet opp i 2018.

Men vi er ikke i mål. Fortsatt er det slik at for mange venter på behandling og at for mange ikke får den oppfølgingen de har behov for.

Derfor blir psykisk helsevern – både for voksne og for barn og unge et viktig tema i Nasjonal helse- og sykehusplan som vi jobber med nå.

Derfor skal vi innføre pakkeforløp for rus og psykisk helse. Hver pasient får sin egen koordinator, som vil være hans eller hennes kontaktperson. Pakkeforløp har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Jeg vil gi pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer den samme tryggheten og forutsigbarheten.