Vi sitter oss til døde

«Økningen av fedme og overvekt er så stor at Verdens helseorganisasjon beskriver utviklingen som en global epidemi.»

Tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO, viser en økende forekomst av overvekt og fedme både i utviklingsland og industriland. Økningen er så stor at WHO beskriver utviklingen som en global epidemi med store konsekvenser for helse og velferd.

For lite fysisk aktivitet er en av hovedårsakene til overvekt, så vel som til diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer. For lite fysisk aktivitet kan være like farlig som høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og røyking. Vi sitter oss rett og slett til dårligere helse og et kortere liv. Man regner med at riktig sammensatt kosthold og fysisk aktivitet kan halvere forekomsten av hjerte-karsykdommer, minske forekomsten av kreft med en tredjepart, og forhindre økning i overvekt og diabetes.

Vekten blant norske menn har økt med over ni kg de siste 40 årene. De siste 20 årene har kvinnene fulgt i samme fotspor. Tall fra en nyere undersøkelse blant barn og ungdom i Oslo viser at dagens 9-åring er tre kilo tyngre enn han ville ha vært for 25 år siden. Dette skjer til tross for at vi ikke spiser mer enn før. Energiinntaket i den norske befolkningen har ligget på et jevnt nivå i hele denne perioden. Andelen personer som mosjonerer på fritiden ser i samme periode ut til å ha økt noe. Når gjennomsnittsvekten er økende, samtidig som vi mosjonerer mer og spiser det samme som før, må forklaringen være at hverdagsaktiviteten er redusert betydelig. Økende vekt er med andre ord et symptom på en stadig mer stillesittende livsstil.

Det er likevel verdt å merke seg at overvekt i seg selv ikke kan isoleres som risikofaktor for tidlig død, hjerte- og karsykdom eller diabetes type 2. Sykdomsrisikoen er nemlig sterkt redusert hos overvektige som er i god fysisk form. Det er derfor mye som tyder på at fokus bør være på endringer i aktivitetsvaner fremfor vektreduksjon.

Det er ingen tvil om at samfunnet i løpet av kort tid har gjennomgått store endringer. Dette har blant annet ført til reduserte krav til å røre på kroppen i hverdagen. Ærend som før krevde en tur på beina eller sykkel i nærmiljøet, utføres i dag som regel med bil. Økt velstand betyr også tilgang på tekniske hjelpemidler som gjør fysisk aktivitet i hverdagen overflødig. Rulletrapp og heis er typiske eksempler. Et sentralt utviklingstrekk er økende tettstedsutbredelse, noe som fører til at flere og flere blir avhengige av bil for å komme seg til arbeid, skole eller butikk. Norge er et av de land hvor tettstedsutbredelsen øker mest.

Arbeidslivet er en viktig del av hverdagen for de fleste av oss. Stadig flere har stillesittende jobber. De siste 30 årene er andelen arbeidstakere med tungt kroppsarbeid omtrent halvert. I løpet av siste generasjon er også barns lek blitt flyttet mer innendørs. Stadig flere barn og unge er fysisk inaktive, og kløften mellom aktive og passive barn vokser. En fjerdedel av norske barn bruker mer enn fire timer foran data- og TV-skjermer hver dag. Undersøkelser viser at transport med bil eller buss til skole, barnehage og fritidsaktiviteter øker. I Skoleundersøkelsen som ble utført våren 2000 oppga bare 50 prosent av elevene fra 1.- 10. klasse at de gikk eller syklet både til og fra skolen. Barn blir på denne måten fratatt erfaringene og opplevelsene man får ved å ta seg fram på egen hånd eller sammen med venner. Passiv livsstil blant barn medfører dårlige motoriske evner, redusert muskelstyrke og utholdenhet i tillegg til økt risiko for overvekt.

Inaktivitet har ikke bare helsemessige, men også økonomiske konsekvenser. Diabetesbehandlingen i Norge kostet i 1999 over fire milliarder kroner. Det vil si nesten 100000 kroner per person som har diabetes. Økende inaktivitet i kombinasjon med overvekt vil medføre en betydelig økning i antall diabetespasienter, mens regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og i beste fall snu denne utviklingen. Antall nye tilfeller av type 2-diabetikere i Norge er ca. 5000 per år. Ved å øke aktivitetsnivået tilsvarende en halv times rask gange hver dag er det mulig å forebygge over 1000 nye tilfeller av diabetes type 2 hvert år.

Tenk om det fantes en pille...

  • som forebygger diabetes type 2, hjerte-karsykdom, høyt blodtrykk og flere kreftformer
  • som øker beintettheten og forebygger osteoporose
  • som forebygger overvekt og fedme
  • som øker antall leveårsom bedrer livskvaliteten, gir bedre søvnkvalitet og bedre humør
  • som demper effekten av stresssom forebygger og demper depresjon
  • som reduserer angst
  • og som gir bedre selvtillit

Fysisk aktivitet gjør dette og mer til! Derfor anbefaler helsemyndighetene nå:

  • Fysisk aktivitet en halv time hver dag for voksne, med en intensitet som tilsvarer rask gange
  • fysisk aktivitet i minst en time hver dag for barn og unge anbefales

En rykende fersk undersøkelse blant over 3000 amerikanere med høy diabetesrisiko viser at fysisk aktivitet og et sunt kosthold er dobbelt så effektivt som medikamentell behandling for å redusere risikoen for utvikling av diabetes type 2. I gruppen som fikk kost- og mosjonsveiledning ble diabetesforekomsten redusert med nærmere 60 prosent, mot drøyt 30 prosent i gruppen som fikk medikamenter. Konklusjonen er at regelmessig fysisk aktivitet i enkelte tilfeller kan erstatte livslang medikamentell behandling.

Fra å snakke om antatte effekter av fysisk aktivitet kan man nå konkludere med overbevisende sammenhenger i forhold til en rekke sykdommer og tilstander. Fysisk aktivitet er potent medisin og har en berettiget plass i kunnskapsbasert behandling. Mosjon og fysisk aktivitet er et gratis «legemiddel» som kan skrives ut av alle til alle.

WHO går nå ut og oppfordrer medlemslandene til å samarbeide om og utvikle en global strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse. I folkehelsemeldingen som kommer til høsten vil derfor fysisk aktivitet være et sentralt tema. Vi må gjøre de sunne valgene til de enkleste valgene, og legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen. Men den viktigste strategien er ikke global, men helt lokal; du kan selv gjøre mest for å påvirke din egen helse!