Vi styrker homopolitikken

KUNSTIG BEFRUKTNING: Trude Ringheim leverer en interessant og tankevekkende kommentar om lesbiske og assistert befruktning i Dagbladet 28. januar. Hun har rett i at Regjeringen nå er i sluttfasen av utredningen om felles ekteskapslov og at spørsmålet om assistert befruktning er en del av den utredningen. Hun tar derimot direkte feil når hun hevder at «Bekkemellem har sagt «vent» til alle homospørsmål siden hun ble likestillingsminister». Aldri har det skjedd så mye på dette området på kort tid. Vi har: Sørget for at barn av homofile kan bli stebarnsadoptert raskere. Endret loven slik at homofile par med barn får samme rettigheter som heterofile par i forbindelse med fødselspenger og permisjonsregler Åpnet opp for at Human Etisk Forbund skal kunne registrere partnerskap Satt fokus på hatkriminalitet - både når det gjelder lovverk og politiarbeid Startet utredningen av en felles diskrimineringslov og arbeidet med unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Satt fokus på homofile og lesbiske livssituasjon i samtaler med andre land Gitt statsstøtte til Skeive Dager Økt støtten til LLH (får 2.9 mill. kr.) og BLIKK (får 2 mill. kr) Bevilget 12 millioner kroner til homopolitiske tiltak i år. 2.2 mill kr til prosjekter og tiltak som kan bidra til bedre levekår for homofile og lesbiske.

TRUDE RINGHEIM tar også feil når hun hevder at spørsmålet om assistert befruktning er overlatt til «eksperter, byråkrater og Hvermannsen». Dette er et spørsmål det nå jobbes med politisk og som det er helt ordinært å vurdere i forbindelse med en felles ekteskapslov. I den forbindelse er blant annet Bioteknologinemda bedt om å vurdere dette spørsmålet. Nemdas råd til Regjeringen er å åpne for assistert befruktning til lesbiske par. Jeg planlegger å legge frem et høringsnotat om felles ekteskapslov i løpet av våren, fulgt av et lovforslag samme høst. Dette er en helt naturlig lovprosess. Så har Trude Ringheim rett i at spørsmålet om felles ekteskapslov og hva den skal romme er et politisk spørsmål det er delte meninger om i Stortinget. Mitt syn har vært kjent lenge og Regjeringen har lovet i Soria Moria at vi skal legge frem et forslag om en felles ekteskapslov. Det arbeidet er i full gang, og vi er i rute.