«Vi trenger juryordningen»

«Juryen representerer den beste løsningen i de alvorligste sakene.

Lagmann Anders Bøhn

i et debattinnlegg i Dagbladet««Bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt» ! Kunne ikke vært mer enig!

Erik Kristiansen«En jury representerer folkets rettsoppfatning. Den speiler det som rører seg i samfunnet, blant folk flest som ikke kan paragrafer på rams og som ikke omgir seg med juridiske spissfindigheter i hverdagen! En jury er en buffer mot fagdommere og veltalende advokater som lever av og med paragrafer i sin juridiske verden.

Mormor67«En fagdommer har ofte langt mer erfaring enn jurymedlemmene, og vil av den grunn ta beslutninger på et annet grunnlag. Juryordningen kan gjerne bestå, men da helst med et mer aktivt samarbeid med fagdommer(e), og ikke slik den er i dag.

Roy Sigurd Karlsbakk«Fram til 1980-talet var det ikkje krav til at domstolane grunngav si bevisvurdering. Dette vart endra, primært for å auke rettstryggleiken. Kvifor kan vi så ikkje få tilsvarande endring for juryen?

Leptor«Hvis det fortsatt skal være samfunnet som straffer enkeltindivider: I sivile saker trengs ikke jury-ordningen. Som regel skal et skyldspørsmål i disse sakene ikke avgjøres, men heller et avgjørelse basert på lov og rett. Det er ekstremt, men er enig i at det er «bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt». Samfunnet er ikke ufeilbart, men det er det beste til nå.

Filmviteren