HØRING: Komiteleder James Stove Lorentzen (H) t.h. og byrådsleder Raymond Johansen under høring om ungdomskriminalitet i Oslo 18. juni i år. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
HØRING: Komiteleder James Stove Lorentzen (H) t.h. og byrådsleder Raymond Johansen under høring om ungdomskriminalitet i Oslo 18. juni i år. Foto: Terje Pedersen / NTB ScanpixVis mer

Ungdomskriminalitet:

Vi trenger nye verktøy i kampen mot ungdomskriminalitet

Oslo Høyre har foreslått mange tiltak mot ungdomskriminalitet. Her er de fire viktigste:

Meninger

Nylig ledet jeg en høring i Helse og sosialkomiteens regi i Oslo bystyre om utenforskap og økende ungdomskriminalitet. Til høringen hadde vi invitert en rekke eksterne personer som arbeider med eller i ungdomsmiljøene, personer som vet hvor «skoen trykker». Her kommer noen tanker jeg gjør meg etter høringen.

Vår viktigste oppgave er å sikre gode og trygge oppvekstmiljøer for alle barn og unge i byen vår. Oslo Høyre har foreslått mange nye tiltak for å forebygge og bekjempe den økende ungdomskriminaliteten, og vi vil fortsette å se på alle mulige nye tiltak som kan bidra til å sikre at barn og unge i byen vår har trygge og gode oppvekstmiljøer.

Noen av de viktigste av disse tiltakene, er:

1. Tidlig innsats og fange opp de som sliter. For at alle barn skal få de beste forutsetninger i livet må vi starte tidlig. Høyre vil øke antallet miljøarbeidere i bydelene og på skolene for å fange opp elever som sliter. På skoler med spesielle behov vil vi utvikle en «community school»-modell, hvor kommunale og statlige tiltak som BUP, NAV, helsesøster, miljøarbeider og psykolog er der hvor barna er.

Vi har foreslått å innføre et valgfritt ellevte skoleår spesielt tilpasset elever som har for svake kunnskaper eller lav motivasjon til å begynne rett på VGS. Vi vil skape et større mangfold i skoletilbudet i ungdomsskolen og VGS for å møte de som ikke passer inn i det tradisjonelle tilbudet.

2. Fritidstilbud og aktivisering. I tillegg til skolen er et godt fritids- og aktivitetstilbud viktig for å forhindre at ungdom faller utenfor. Høyre har foreslått økte midler for å utvide åpningstidene på ungdoms- og fritidsklubber og styrke tilbudet. Vi vil gi økonomisk støtte til klubber for å rekruttere flere aktive medlemmer. Ungdomsarbeidet må ha forutsigbare rammer, og da må finansieringen av tiltak gå fra å være prosjektorientert til permanent.

3. Foreldrene må stille opp. Vi må stille klare og tydelige krav til foreldre om at de har et særskilt ansvar for oppdragelsen av sine barn. Vi må også stille klare krav til ungdommen selv. Lokale initiativ som «Bydelsmødrene» heier vi på, det er helt vesentlig at mødrene engasjerer seg i lokalsamfunnet og bygger nettverk til gjensidig støtte. Vi har foreslått hjemmebesøk av lærer og minoritetsrådgiver til foreldre som gjentatte ganger ikke møter på skolens foreldremøter og utviklingssamtaler.

Vi vil også oppfordre bydelene til å organisere «dagravning» og aktivisere mødrene til å være mer til stede der hvor barna er. Et eksempel på dette kan være å lage frokost til elevene på skolene slik de gjør på blant annet Romsås.

4. Politiet trenger de rette virkemidlene. Trygge barn blir trygge voksne. Vi ønsker å intensivere arbeidet mot vold i nære relasjoner, blant annet ønsker vi å videreføre og utvide til flere bydeler prosjekt November (Stovner politistasjons arbeid mot vold i nære relasjoner). Vi vil fortsette styrkingen av Oslo-politiet, med innsats på både forebygging og kriminalitetsbekjempelse. Vi vil jobbe for å gi politiet utvidete fullmakter der det trengs, og jobbe for at det i større grad vil bli mulig å bruke et utvalg av straffereaksjoner, som ungdomsstraff med tett oppfølging, samfunnsstraff og en strengere form for straff for gjengangere som ikke viser vilje til endring.