Forskjeller i Asker og Akershus: Negative forskjeller kan gjelde både økonomiske og sosiale forhold, og de forsterkes når de får en geografisk dimensjon, skriver Jan Sandal. Foto: © Øystein Søbye / NN / Samfoto
Forskjeller i Asker og Akershus: Negative forskjeller kan gjelde både økonomiske og sosiale forhold, og de forsterkes når de får en geografisk dimensjon, skriver Jan Sandal. Foto: © Øystein Søbye / NN / SamfotoVis mer

Vi vil kjempe mot større forskjeller

Selv i et så geografisk lite fylke som Akershus, og til og med i en så konsentrert bosatt kommune som Asker, er det store indre forskjeller.

Meninger

At vi har små forskjeller i Norge, er en ekstra kvalitet som er av stor betydning for både trivsel, velfungerende samfunn og et effektivt næringsliv. Negative forskjeller kan gjelde både økonomiske og sosiale forhold, og de forsterkes når de får en geografisk dimensjon. For Arbeiderpartiet betyr kampen mot større forskjeller først og fremst satsninger på økonomisk utjevning, på fellesskapsløsninger og på samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for mange av de områdene som er viktigst for våre levekår, så vel velferdstilbud som tilrettelegging for næringsutvikling og bomiljø. Dette gjør at kampen mot større forskjeller må skje med stor kraft i både kommune- og fylkespolitikken.

Jeg er fylkes- og kommunepolitiker i henholdsvis Akershus og Asker. Her er det sterk vekst og stort press på boligmarked og infrastruktur. Uten meget bevisste holdninger til hva som fører til økte forskjeller mellom folk, kan høyt tempo i samfunnsutviklingen føre til at en velger «lettvinte» løsninger som avhjelper kortsiktige problemer, men gir strukturer som medfører mye større problemer på lengre sikt.

Selv i et så geografisk lite fylke som Akershus, og til og med i en så konsentrert bosatt kommune som Asker, er det store indre forskjeller. Dette gjelder både sosiale og økonomisk forhold. Asker har for eksempel de største forskjellene i inntektsnivå mellom skolekretsene i hele Akershus. Asker har også meget skjev fordeling av kommunale boliger mellom skolekretsene, og bosetting av flyktninger har skjedd svært konsentrert. Her har prisnivået på boligene helt tydelig spilt en avgjørende rolle. I fylket er det for eksempel svært store forskjeller i utdanningsnivå mellom de ulike regionene. Valg av utdanningsretninger på videregående skoler gjentar samme mønster. På et helt annet område som tannhelse ser en mye av et tilsvarende bilde. De geografiske forskjellene i levealder er også svært store innen fylket.

Arbeiderpartiet vil arbeide både på kort og lang sikt for å redusere disse negative ulikhetene.

I Asker vil vi spre de kommunale boligene mye jevnere mellom de ulike delene av kommunen. Vi vil ha en kraftig kommunal satsning på en aktiv boligpolitikk som åpner muligheter for at også folk med vanlige inntekter kan bosette seg i Asker.

Vi mener at flere og mer kompetente pedagoger må inn i skolen og barnehagen. Lærerne må avlastes for andre oppgaver enn å være gode pedagoger. Vi vil sette inn ekstra ressurser i skoler og barnehager hvor det er sosiale utfordringer. I et spesielt område av kommunen med særlige levekårsutfordringer har vi tatt initiativ til en egen helhetlig områdesatsning som skal fremme positiv utvikling av dette lokalsamfunnet. Her skal det være gratis kjernetid i barnehagene. Noe tilsvarende skal gjøres for SFO. Det skal gjennomføres rimelige skolematordninger ved alle ungdomsskoler. Vi vil ha gratis trening ved alle kommunale anlegg for barn og unge opp til og med 19 år.

På fylkesnivå er Arbeiderpartiet en pådriver for å heve statusen for yrkesfagene, og sikre at alle videregående skoler har miljøarbeidere og en helsesøstertjeneste som gjør at elevene har et godt støtteapparat å henvende seg til ved problemer. Det må arbeides offensivt med å fremme mer nyskaping og utvikle varierte arbeidsplasser i alle deler av fylket. Dette fordrer et tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter, og at kompetansemiljøene i de ulike delene av fylket utvikles i samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og næringslivet.

Arbeiderpartiet er klart imot opprettelse av private kommersielle videregående skoler og for stor spesialisering innenfor de offentlige videregående skoler, da det vil bidra til større forskjeller og svekke elevgrunnlaget for de mindre skolene i utkanten av fylket.
Arbeiderpartiet har fulgt opp utsatte grupper som tidligere barnehjemsbarn, og jobbet for å få fart i gjennomføringen av universell utforming på alle fylkeskommunens ansvarsområder. Folkehelsearbeidet skal ha høy prioritert og er særlig viktig i relasjon til fylkeskommunalt ansvar innenfor idrett og friluftsliv. Her gjelder det særlig å få til et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner om å oppnå felles mål.

TT-transport (transporttjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne) er særlig viktig i deler av fylket med spredt bosetting og mange eldre. Arbeiderpartiet ønsker å gi et kollektivtilbud til alle, også dem som bor i utkant. Her vil vi arbeide for bedre samordnede løsninger med bestillingstransport som kan dekke de ulike behovene i de forskjellige deler av fylket.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.