Vi vil verne byens fødende kvinner

Fødetilbud: Vi går baklengs inn i framtida!

MOR OG BARN PÅ ULLEVÅL: Alle vi som jobber her har det samme målet. Men de endringene som er skissert vil utgjøre en svimlende liten gevinst i forhold til det vi risikerer å tape, skriver innsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
MOR OG BARN PÅ ULLEVÅL: Alle vi som jobber her har det samme målet. Men de endringene som er skissert vil utgjøre en svimlende liten gevinst i forhold til det vi risikerer å tape, skriver innsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Det er på tide med drastiske endringer som bemanner fødetilbudet ved Ullevål sykehus, opp til et levelig nivå slik at vi kan verne om byens fødende kvinner, deres barn, og oss som har et mandat til å hjelpe dem.

De som er opptatt av mødrehelse, fødetilbud og barselomsorg har fått med seg at det blåser en kald politisk nordavind i disse dager. Det skrives og diskuteres om rasering av offentlig tilbud, sommerstengte fødeavdelinger og sentralisering. Det drøftes ansvarsforskyvninger fra sykehus til primærhelsetjenesten. Det planlegges kortere liggetid etter fødsel i en allerede strangulert barselomsorg.

Vi som har lang erfaring fra jordmortjeneste på en høyteknologisk fødeklinikk, har også erfart at fødselsomsorgen har endret seg. Kravene fra brukere og helsemyndigheter har endret seg. Kvinnene har et mer komplekst behov for oppfølging enn tidligere, dette gjenspeiler seg blant annet i en fordobling i antall induksjoner og en mer medikalisert fødselsomsorg med flere avanserte prosedyrer og krav til oppfølging.

Helseminister Bent Høie.
Helseminister Bent Høie. Vis mer

Når kravene både til fødeavdelingen og den enkelte jordmor økes, skapes et behov for mer ressurser. Vi har kunnskap og ønske om å møte dette behovet, men vi har ikke tilgjengelig jordmorstillinger. Vi erfarer at vi tidvis ikke klarer å nå kravet til tilstrekkelig omsorgsytelse under gjeldende arbeidsforholdene.

Fødselstilbudet oppleves varierende, til tider under det vi mener er et minimumsnivå, og vi klarer ikke å tilby en differensiert fødselsomsorg som ligger som krav fra myndighetene. Uforsvarlige situasjoner kan oppstå. Vi trenger en bedre vaktberedskap for å ivareta fødekvinnene våre på best mulig måte.

Vi har tatt våre bekymringer til topps i ledersjiktet ved flere anledninger og over flere år, Vi har skrevet utallige avvik med et håp om en bedre organisering rundt fødselstilbudet og flere stillinger. Jordmødre, leger og barnepleiere strekker seg hver dag for å møte utfordringene vi har på en best mulig måte. Vi er stolte av yrkene våre og stolte av arbeidsplassen vår. Ullevål sykehus er, til tross for en arbeidsmengde som ikke rettferdiggjør antall helsearbeidere, et godt sted å jobbe og et trygt sted å føde.

Avdelingsnivåledelsen gjør en god jobb i å organisere føde og barsel under de gjeldende forhold, men på et tidspunkt vil begeret for hva vi klarer å yte nå sitt bristepunkt. Det tidspunktet har kommet nå.

Utfordringene i fødselsomsorgen er komplekse og har allerede sprengt kapasitet på alle nivåer i helsetjenesten til de gravide og fødende. Når et ledd når et bristepunkt, skjer det en dominoeffekt.

Svangerskapspoliklinikken vår, som ofte er inngangsporten til fødeklinikken, vurderer helse til mor og barn, og på hvilke tidspunkt det kan være fordelaktig å indusere en fødsel. Når anbefalt tid til neste kontroll ikke lar seg gjennomføre pga. fullbooka timebøker, settes enkelte kvinner opp til induksjon i stedet. Dette er et av flere bidrag til en 30 prosent induksjonsrate ved vår klinikk.

Resultatet er at fødeavdelingen belegges i større grad enn tidligere av kvinner som ikke er i aktiv fødsel, og vi har opplevd en tredobling av antall avvisninger i aktiv fødsel på grunn av plassmangel (første 4 månedene i 2019 ift 2018).

Som en konsekvens av våre bekymringer, velger ledelsen på OUS å legge ned velfungerende tilbud og omdisponere arbeidskraften. Det i seg selv høres fornuftig ut, helt til en forstår betydningen av endringene.

ABC-klinikken, en jordmorstyrt enhet under Fødeklinikken Ullevål, er et av få fødesteder som gir friske gravide muligheten til å føde skånsomt og naturlig i samsvar med anbefalinger om en forsvarlig fødselsomsorg for friske kvinner med normale svangerskap.

Selve konseptet innebærer en helhetlig omsorg hvor svangerskap, fødsel og barseltid blir sett på som ett, og som viser seg å være den type kontinuitetsoppfølgingen av friske gravide som gir mest fornøyde kunder men også reduserer behovet for medisinske inngrep i fødsel. En seleksjonsprosess er i tillegg en kontinuerlig faktor, og et sikkerhetsnett for dem som yter fødselshjelp til de som velger å føde på en jordmorstyrt avdeling.

Å fjerne svangerskapsomsorgen på ABC resulterer i fire konkrete ting:

For kvinnene som ønsker å føde her vil selve kontinuiteten forsvinne. De vil ikke få et tilbud som forbereder de på en naturlig fødsel i tråd med ABC-konseptet.

For ABC- jordmødrene innebærer det et større ansvar å stå i fødsel med kvinner de ikke har fulgt opp og ikke er sikre på om har blitt selektert godt nok før ankomst.

For oss som jobber på vanlig fødeavdeling vil dette medføre større grad av overflyttinger til oss når kvinnen er i fødsel.

For jordmorfaget er det et tap at årelang kompetanseoppbygging i omsorg for friske gravide og fødende sakte, men sikkert vil gå tapt.

Dette er misbruk av ressurser. Ledelsen velger å se bort fra all forskning rundt kontinuitet i omsorgen, og går dermed baklengs inn i framtida.

Et annet tilbud som reduseres er Ullevåls Team. Ullevål Team har opparbeidet seg en stor kunnskapsbase over mange år for å hjelpe de mest sårbare kvinnene som trenger ekstra oppfølging i denne fasen av livet. Her skjærer vi tilbudet ned til margen og flytter en av tre stillinger over til observasjonsposten for gravide.

Hva slags gevinst ønsker ledelsen å oppnå med denne omorganiseringen? Ønsket er å frigjøre fødeplasser, flytte flere induksjonsplasser til observasjonsposten og forhindre avvisninger av fødende ved å flytte ansatte til andre avdelinger.

Alle vi som jobber her har det samme målet. Men de endringene som er skissert vil utgjøre en svimlende liten gevinst i forhold til det vi risikerer å tape.

Løsningen ligger i omorganisering av svangerskapspoliklinikken, fødeavdelingen og obs-posten. En bedre og jevnere fordeling av arbeidstakere gjennom hele døgnet med en ekstra jordmor på fødeavdelingene kveld, natt og helgevakter, en ekstra jordmor på dagvakter og helgevakter på obsposten, større kapasitet på svangerskapspoliklinikk, bedre plattform for kommunikasjon både på tvers av avdelinger og mellom ledelse og arbeidstakere, og fordeling av ressurser etter behov.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.