Vil innføre lærling-førerkort

FØRERKORT: Dagbladets leder er kritisk til Trygg Trafikks forslag om forsøk med et gradert førerkort for ferske bilførere. Det er riktig at Trygg Trafikk har bedt Samferdsels-

departementet åpne for et prøveprosjekt, der ungdom som skal ta førerkort frivillig velger å delta, ved å følge en alternativ modell for føreropplæring der elevene gradvis får utvidet kjørerettighetene.

En slik modell ble utarbeidet av SINTEF i 2003. I modellen ligger en tettere kontakt mellom elev, foreldre og kjøreskole fra opplæringen starter ved 16,5 år. Etter ett år med en modulbasert opplæring ved kjøreskole kombinert med privat øvelseskjøring kan elevene begynne å kjøre alene fra 17,5 år, når kjørelæreren vurderer at de er modne for det, og frem til de tok førerkort på vanlig måte ved 18-årsalder. Trygg Trafikk mener perioden med lærlingeførerkort bør vare noe lengre enn i denne modellen, for eksempel et år.

Hensikten er å strekke tiden eleven er under opplæring, øke omfanget og heve kvaliteten på den private øvelseskjøringen. Aktuelle restriksjoner er forbud mot å kjøre mellom 23 og 06 natt til lørdag og søndag, begrenset antall jevnaldrende passasjerer, og strengere reaksjoner på brudd på veitrafikkloven. I realiteten vil restriksjonene kun gjelde et fåtall av kjøreturene, i en relativt sett kort periode av livet.

Hvert år har vi flere ulykker der tre-fire ungdommer fra samme lokalmiljø omkommer en sen kveld eller natt i helgen. Med et lærlingførerkort vil vi forhindre noen av ulykkene bare ved å fjerne de ferskeste sjåførene fra de mest risikofylte situasjonene.

Trygg Trafikk mener ikke at et lærlingførerkort alene er løsningen for å forhindre de mange ungdomsulykkene. Langsiktig holdningsskapende arbeid i barnehage og skole, foreldres ansvar som rollemodeller og målrettede politikontroller er alle viktige faktorer i arbeidet med å forhindre ungdomsulykker.

Vil innføre lærling-førerkort