Vilje og evne

Sykepleiernes leder, Bente Slaatten, har uttalt at 70 prosent av kommunene mangler sykepleiere, og at jeg mangler vilje til å ta sterkere styring over denne utviklingen. Slaattens kilde er en fersk rapport fra Fafo.

Det er grunn til å korrigere en slik virkelighetsoppfatning. Utfordringer knyttet til personell og kompetanse i kommunene er godt kjent av helse- og sosialmyndighetene. Regjeringen har tatt flere grep for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i kommunene. Jeg vil spesielt trekke fram styrket kommuneøkonomi de siste to årene, at vi er i rute med å innfri målet om 10 000 nye årsverk, og kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015.

Antall årsverk i den kommunale omsorgssektoren har økt med rundt 7 800 fra 2004 til 2006. Sykepleiere er ansatt i 2 200 av disse årsverkene. Dette er et godt eksempel på at kommunene virkelig satser på omsorgstjenesten. Det viser også at regjeringens tro på lokalpolitikernes evne til å prioritere viktige velferdstjenester, har vært riktig. Kommunenes prioritering bekreftes av Fafo-rapporten som Slaatten viser til. Rapporten sier at kommunene tar føringene fra regjeringen på alvor og at de tenker aktivt rundt hvordan de skal få kompetent arbeidskraft til sine tjenester.

Kommunene tilbys enda flere tiltak og midler til rekruttering og kompetanseutvikling gjennom Kompetanseløftet 2015. Regjeringens mål er å øke andelen personell med høyskoleutdanning med 10 prosent frem til 2015. Vi skal sette i gang flere desentraliserte høyskoleutdanninger for å sikre stabil dekning av personell i distriktene, folk med høyskoleutdanning skal få flere muligheter til å videreutdanne seg innen geriatri, demens, veiledning og rehabilitering. Vi satser også på bedre ledelse og arbeidsmiljø gjennom programmet Flink med folk i første rekke.

Det skjer veldig mye bra i kommunene i dag. Men det skal ikke bli noen sovepute. Vi må fortsatt ha høy innsats på dette området for å sikre tilstrekkelig, kompetente og stabilt personell til omsorgstjenestene framover.