Villedende fra Devold

I ET innlegg den 13.06 forklarer forsvarsminister Kristin Krohn Devold hvorfor FN ikke svekkes av at Norge har redusert antall soldater under FN-kommando fra 1500 i 1995 til under 20 i dag. I følge Devold spiller det ingen rolle om det er FN selv eller regionale aktører som utfører oppdraget, og at vi egentlig styrker FNs handlekraft ved å bidra med styrker til NATO og EU. Dessverre føler vi oss ikke overbevist. Devold går ikke inn på at omdanninga av Forsvaret med sterk satsing på kostbare elitestyrker har ført til at Norges mulighet til å stille styrker til fredsbevarende oppdrag er blitt begrenset. Dette kom tydelig til uttrykk da Norge stilte spesialstyrker til USAs disposisjon i Operation Enduring Freedom i februar i år. Samtidig kunne vi bare skrape sammen noen titalls stabsoffiserer til FNs fredsstyrke i Sudan, hvor partene nettopp hadde inngått en historisk fredsavtale. Norge har også stilt 150 soldater til disposisjon for EUs kampstyrker, noe som begrenser vår evne til fredsbevaring ytterligere. Er det ved å velge krigføring framfor fredsbevarende operasjoner at vi styrker FNs handlekraft, Devold?Changemaker ønsker at Norge skal bli et foregangsland innenfor fredsbygging. I praksis innebærer det at vi omprioriterer økonomiske ressurser fra deltagelse i krigsoperasjoner til fredsbevarende og fredsbyggende oppdrag, som er helt avgjørende for å bidra til fred og sikkerhet i krigsherjede land. Vi mener at Norge må ha en helhetlig utenrikspolitikk. Vi kan ikke bare ha en meglerrolle i konfliktsituasjoner, vi må også kunne stille med nødvendig militært og sivilt personell i den vanskelige fasen som kommer etterpå - fredsbyggingsfasen. En spesialisering i fredsbevaring vil gå hånd i hånd med Norges ønske om å profilere seg som en fredsnasjon samtidig som vi bidrar til å avhjelpe behovet for godt kvalifiserte styrker som FN sårt trenger.Vi vil utfordre forsvarsministeren til å styrke FN-profilen til sin egen regjering. Det kan hun gjøre ved snarest å trekke Norge ut av krigsoperasjonene i Afghanistan, og øke bidragene til FNs fredsoperasjon i Sudan, hvor behovet er akutt.