Vinneren er taperen

SAMFERDSEL: Dagbladet har i sommer reist landet rundt og sett på standarden på norske veger. Skal vi tro reportasjene, har man virkelig fått prøvd det meste. Dagbladets vegfarende skribenter har tydelig møtt Kari og Olas kilometre med vaskebrett, hull, sprekker - ja, alt det dårlige veger har å by på - i tillegg til historier om manglende trafikksikkerhet med tilhørende ulykker. Journalisten har kjørt mange slitte vegstrekninger på sin skriverferd. Kanskje kommer journalisten aldri til å kjøre strekningen igjen. Mange av oss er derimot avhengige av å kjøre disse strekningene flere ganger om dagen. Dagbladet inviterer leserne til å delta i kåringen av Norges verste veg. De nominerte er mange og konkurransen er hard.Det politiske systemet må i større grad se og aktivt benytte sammenhengen mellom samferdsel og øvrig politikk for å gi enkeltindivider og næringsliv sikre, effektive og konkurransedyktige livs- og konkurransebetingelser.Det enorme vedlikeholdsetterslepet gjør at standarden på norske veger reduseres i raskt tempo. Etterslepet på riks-, fylkes- og kommunale veger er nå oppe i 40,7 milliarder kroner. Når vedlikeholdsetterslepet på våre veger er så ufattelig stort i dag - hvilken vegstandard vil vi med denne utviklingen etterlater til våre kommende generasjoner? Hvilke utfordringer vil morgendagens vegbrukere møte med hensyn til vegstandard, vedlikeholdsetterslep, trafikkvekst og trafikksikkerhet?Vedlikeholdsbudsjettene til veg må økes kraftig for å løse de mest overhengende sikkerhetsproblemene. Veiene forfaller i påvente av beslutninger. Eierne av våre veger må våge å investere i framtida - våge å investere innenfor politikkområdet samferdsel. Veger er en forutsetning for levende distrikt. Våre barn skal arve oss - og det er opp til oss hva de arver.