FLERE VIRKEMIDLER MÅ TIL:  Politiet erfarer at reduksjon i skjenketid alene ikke er tilstrekkelig for å forebygge voldshandlinger. Men at tidligere skjenkestopp i kombinasjon med andre målrettede tiltak, kan gi god effekt, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: Ørjan Ellingvåg
FLERE VIRKEMIDLER MÅ TIL: Politiet erfarer at reduksjon i skjenketid alene ikke er tilstrekkelig for å forebygge voldshandlinger. Men at tidligere skjenkestopp i kombinasjon med andre målrettede tiltak, kan gi god effekt, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: Ørjan EllingvågVis mer

Vold og skjenketider

Politkernes valg burde ikke være vanskelig.

Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, har i en nylig publisert studie påvist sammenhengen mellom skjenketider og voldshandlinger. Statistikk over voldshandlinger i 18 byer i perioden 2000 til 2010 er vurdert mot lokale skjenketider. Når skjenketida ble utvidet med én time, økte i gjennomsnitt voldshandlingene med 17 prosent. Ved innskrenkning i skjenketida med én time sees en tilsvarende reduksjon.

NHO mener rapporten er beheftet med betydelige svakheter og Frp’s stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen hevder at mer politi i gatene er en bedre løsning for å redusere voldshandlinger enn reduserte skjenketider.

Gode resultater i voldsforebyggende arbeid, ser vi når det anvendes et sett av målrettede tiltak, hvor både synlig politi og reduserte skjenketider inngår blant flere. Funnene i SIRUS rapporten samsvarer med funn vi har gjort lokalt. I Vestfold har vi gjort en analyse av skjenkerelaterte voldshandlinger i 2007, året før fire av byene i Vestfold reduserte skjenketida med henholdsvis en halv time og en time, og sammenliknet funnene med skjenkerelaterte voldshandlinger i de samme byene i 2010.

Ser man byene under ett, er antall voldshandlinger redusert fra 210 tilfeller i 2007 til 180 i 2010. Størst er reduksjonen i Tønsberg, hvor antallet voldshandlinger er redusert med 31 prosent, fulgt av Horten med en reduksjon på 30 prosent. I Larvik sees ingen endring, og i Sandefjord registreres en økning på 22 prosent.

Vi mener det ikke er tilfeldig at Tønsberg erfarer størst reduksjon i skjenkerelatert vold. Resultatene skyldes flere faktorer.

I Tønsberg er samarbeidet mellom politiet, kommunen, skjenkekontrollen og restaurantnæringen tett, og målrettet. Det er gjennomført opplæring av restaurantnæringen i alkohollovens bestemmelser for å redusere overskjenking. Ordensvakter blir kurset og godkjent av politiet, og skjenkekontrollen arbeider målrettet mot områdene med størst restauranttetthet. Ikke bare med kontroll, men også med rådgivning av skjenkenæringen.

VIL STENGE TIDLIGERE: Politimester i Vestfold og kronikkforfatter Marie Benedicte Bjørnland mener alt tyder på at hvis man kombinerer tidligere stengning med andre tiltak, vil det minske volden.
VIL STENGE TIDLIGERE: Politimester i Vestfold og kronikkforfatter Marie Benedicte Bjørnland mener alt tyder på at hvis man kombinerer tidligere stengning med andre tiltak, vil det minske volden. Vis mer

Kommune, fylkeskommune og skjenkenæring har bidratt økonomisk til et nattbusstilbud som besørger hjemtransport av publikum, og som avlaster drosjenæringen, slik at opphopingen av berusede mennesker i drosjekø blir mindre.

I helgene patruljerer politiet området med størst restauranttetthet til fots, godt besøkte skjenkesteder oppsøkes av politiet én eller flere ganger i løpet av kvelden og natta.

Politiet erfarer at reduksjon i skjenketid alene ikke er tilstrekkelig for å forebygge voldshandlinger. Men at tidligere skjenkestopp i kombinasjon med andre målrettede tiltak, kan gi god effekt.

Alkoholrus er en betydelig faktor i voldsbildet. I over 90 prosent av voldssakene vi analyserte, fant vi at gjerningspersonen hadde vært beruset. Ikke sjelden erfarer vi at både offer og gjerningsperson er å betrakte som overstadig beruset. Forebygging må således ha som mål å begrense inntaket av alkohol, og at skjenkenæringen i større grad enn i dag er tro mot alkohollovens begrensninger, og ikke skjenker til personer som er åpenbart påvirket - eller på en slik måte at personen må antas å bli det.

Vi har anbefalt kommunepolitikere å redusere skjenketidene. Alternativt vil vi vurdere å anbefale differensierte skjenketider. Innsigelsene fra skjenkenæringen har vært sterke, antakelig fordi store deler av omsetningen skjer i timene etter midnatt.

Tatt i betraktning voldskriminalitetens samfunnsmessige konsekvenser, hvor enkeltindivider i de mest alvorlige tilfellene har mistet livet eller blitt invalidisert, burde ikke politikernes valg være vanskelig.