Vold på julaften

FAMILIEVOLD: Førstesideoppslaget i Dagbladet 2. april omtaler en dom om familievold, avsagt i Oslo tingrett forrige uke. Ifølge avisen skal domfelte ha fått strafferabatt fordi volden skjedde julaften. Dette medfører ikke riktighet. Det var flere grunner til at en enstemmig meddomsrett idømte betinget straff og ikke ubetinget. I valg av reaksjon la retten - med henvisning til rettspraksis - vekt på at mannen var tidligere ustraffet, og at handlingen fremsto som et engangstilfelle. Det ble også tatt hensyn til at tiltalte straks tilsto overfor politiet, og at han var preget av oppriktig anger i retten. Av dommen går det tydelig fram hva retten ikke la vekt på som formildende: «Retten peker videre i straffskjerpende retning på at saken gjelder familievold, i fornærmedes bolig hvor tiltalte var gjest på julaften sammen med partenes felles barn. Familievold er et betydelig samfunnsproblem, som kan føre til alvorlige skadevirkninger både for kvinnen selv, for barna og andre pårørende, og derigjennom for samfunnet som helhet. Det gjør seg derfor gjeldende allmenpreventive hensyn av vekt ved straffutmålingen.(..).» Dagbladets oppslag og de sterke reaksjonene fra bl.a. Krisesentersekretariatet og justiskomiteens nestleder, bygger altså på en misforståelse.