Ytringsfrihet og liberale samfunn

VI KAN LESE

av en lederartikkel at Dagbladet mener at ytringsfriheten må være absolutt fordi den er en avgjørende verdi i et liberalt samfunn. At ytringsfriheten er en viktig bærebjelke i et demokrati og et liberalt samfunn, er vi grunnleggende enige om. Men vi er uenig i at ytringsfriheten skal være absolutt. Det er menneskerettighetene som må være absolutte verdier i et liberalt samfunn. Den liberale grunntanken er at hvert enkelt individ har visse grunnleggende menneskerettigheter. Det er friheter til noe, for eksempel å ytre seg. Og det er friheter fra noe, for eksempel diskriminering. Grensene for den enkeltes frihet går der den enes frihet blir den andres ufrihet. Til nå har hvite, heterofile menn med makt fått dominere debatten i media. Vi er ganske provosert over at disse menn med makt later som om ytringsfriheten er den eneste menneskerettigheten som eksisterer, mens andre menneske rettigheter er «tidsbestemte hensyn». Media har en betydelig maktposisjon i den offentlige rom. Da spør vi: Hvordan bruker media denne makten? Hvor er artiklene der representanter for marginaliserte grupper kommer til orde? Hvor er artiklene der Arbeiderpartiet utfordres på at partiet faktisk går inn for en grunnlovsbestemmelse som truer forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame?

DET BLIR

absurd når Dagbladet viser til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i en setning, for så i neste å argumentere for at et enkeltindivids rett til beskyttelse kan være et tidsbestemt, underordnet hensyn. Faktum er at ECRI, som håndhever deler av menneskerettighetskonvensjonen, har kritisert Norge for ikke å gi den enkelte tilstrekkelig beskyttelse mot diskriminering. Det er på dette punktet Norge kritiseres for manglende ivaretakelse av menneskerettigheter. Dagbladet mener at ytringsfriheten skal være absolutt. Konsekvensen av dette er at Dagbladet mener at for eksempel begrensninger i reklame rettet mot barn, eller begrensninger i spekulativ bruk av kjønn i reklame, er en trussel for et liberalt samfunn. Er et liberalt samfunn det samme som den sterkestes rett?