195 millioner arbeidsledige i verden

Men aldri før har så mange jobbet.

FLERE JOBBER I VERDEN en noen gang. Ved utgangen av 2006 arbeidet 2,9 milliarder mennesker over 15 år. Det er en oppgang på 16,6 prosent de ti siste årene.

Likevel, FNs arbeidsorganisasjon ILO er ikke fornøyd. De har regnet seg fram til at det er 195,2 millioner arbeidsledige i verden. Det har aldri vært så mange i absolutte tall.

Prosentvis er det ingen stor forandring. 6,3 prosent er arbeidsledige på verdensbasis, en liten nedgang fra 2005, men tallet har ligget relativt stabilt de siste 10 årene. 

Det lages ikke nye arbeidsplasser fort nok i forhold til folkeveksten, mener organisasjonen, som nylig publiserte rapporten Global Employment Trends Brief 2007. ILO etterlyser flere arbeidsplasser for å få verdens fattige ut av fattigdommen.

- Den sterke økonomiske veksten de siste fem årene har bare hatt svak innvirkning på hvor mange som lever med familiene sine i fattigdom. En slik reduksjon har bare skjedd i en håndfull land. Veksten reduserte ikke den globale arbeidsledigheten, sa ILO-direktør Juan Somavia i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

VEKSTEN ER DET ingenting å si på. Verden går forholdsvis bra for tiden. Det siste tiåret har produktiviteten økt 26 prosent. For 2007 er det estimert 4,9 prosent vekst. En sterk vekst i verdens BNP i fjor førte til stabilisering av arbeidsmarkedene i verden og flere folk i arbeid i fjor enn året før.

De fleste av oss jobber i servicesektoren, rundt 40 prosent. 2006 er første gang service har overgått primærnæring, som sysselsetter 38,7 prosent. I industrien jobber 21 prosent. 

For 2007 er spådommen at arbeidsledigheten kommer til å holde seg på nåværende nivå eller gå ned. Samtidig, 1,37 milliarder mennesker lever på 2 dollar dagen eller mindre, og de blir flere i antall, selv om prosentandelen av befolkningen som lever på så lite ikke øker.

ILO mener at gode tider bør brukes til å opprette flere jobber og slik redusere fattigdommen og øke veksten. Den økonomiske veksten er et resultat av økningen i produktivitet heller enn flere i arbeid, heter det. Det mener ILO er fint så lenge høyere produktivitet fører til bedre lønn, men det gjør det ikke alltid.

Hva arbeidsledig betyr på verdensbasis er for øvrig ikke helt enkelt å slå fast. ILO opererer med en definisjon som omfatter arbeidstakere, arbeidsgivere, ubetalte familiemedlemmer og selvstendig næringsdrivende.

DET ER KVINNENE som jobber minst, og de har dårligere tilgang på arbeidsmarkeder enn menn. Rundt 79 prosent av mennene deltar i arbeidslivet, mens tallet er bare 52 prosent for kvinner.

Unge deltar også mindre i arbeid enn før, men det kan delvis forklares med at de i større grad tar utdanning. 86 millioner unge mellom 15 og 24 er arbeidsledige, og det utgjør 44 prosent av verdens arbeidsledige i 2006.

SØR FOR SAHARA går det bedre, ifølge rapporten. Her er arbeidsledigheten på 9,8 prosent, noe den har ligget på de siste 10 åra. Men inflasjonen er rekordlav, underskuddene mindre og valutahindre minsket.

Men veksten i BNP er ikke stabil, selv om den gikk opp med nær fem prosent i fjor. Ei heller er forholdene i arbeidsmarkedet bedret nok, ifølge rapporten. Noen land gjorde det bra, andre henger etter. For alle de 42 landene sør for Sahara som det finnes tallmateriale for, økte BNPen. For 19 av landene med over 4 prosent.

Produktiviteten er lavere sør for Sahara enn andre steder. Verdien som tillegges en arbeider her er 13 ganger lavere enn en arbeider i industrilandene, selv om de mest vellykkede firmaene leverer på høyde med konkurrenter i Asia.

Storparten taper imidlertid i konkurransen, og det er hovedårsaken til at Afrika har mistet eksportmarkedsandeler. I løpet av de siste ti årene har imidlertid produktiviteten for regionen økt, og det mer enn i Midt-Østen, Nord-Afrika, Latin-Amerika og Karibia.

Land som Burkina Faso, Kamerun, Kapp Verde, Ghana, Mosambik, Senegal og Uganda har løftet en stor del av sine befolkninger over fattigdomsgrensa og ser ut til å være i god gang med å nå målet om å halvere fattigdommen innen 2015.

Imidlertid lever fortsatt 8 av 10 for under to dollar dagen i denne regionen. Arbeidsdeltakelsen har økt med nær 27 prosent de siste ti årene. Det følges av 30 prosent befolkningsøkning.

MIDT-ØSTEN OG NORD-AFRIKA har mest arbeidsledighet i verden, over 12 prosent i 2006, og tallet har ikke endret seg særlig de siste årene. Kvinnene i regionen har begrenset adgang til arbeidsmarkedet, bare én av tre har jobber. Verst er det for unge kvinner mellom 15 og 24, 32 prosent av dem er arbeidsledige. Tilstanden har blitt bedre de siste ti årene, men mye gjenstår fortsatt, viser rapporten.

Veksten er for svak til å skape alle arbeidsplassene som trengs, slås det fast. Dessuten mangler velfungerende arbeidsmarked, og avhengigheten av en bestemt sektor er ofte for høy, som for eksempel avhengighet av olje.

En rapport fra Verdensbanken viser imidlertid at analfabetismen går ned, barnedødeligheten minsker og utdanningslengden øker.

FOR TIDEN ER DET ASIA som gjør det best. Her er arbeidsledigheten på 3,6 prosent, som er lavest i verden, dersom man sammenligner regioner.

Ellers forandret det seg ikke særlig mye fra 2005 til 2006 i resten av verden. Andelen mennesker som lever på 1 dollar om dagen er gått ned, bortsett fra sør for Sahara hvor det økte med 14 millioner fra 2001 til 2006, samtidig som befolkningen også vokste. I Midt-Østen, Nord-Afrika og i Latin-Amerika har dette tallet vært nær uforandret.

I samme periode har andelen som lever på to dollar dagen gått ned i Sentral- og Øst-Europa, og særlig i Øst-Asia.

- Alle regioner vil møte store endringer og utfordringer i arbeidsmarkedet. Unge har større vansker enn voksne i arbeidsmarkedet, kvinner får ikke samme muligheter som menn, det mangler fortsatt skikkelig arbeid til folk og potensialet i befolkningen brukes ikke alltid på grunn av manglende utvikling eller misforhold mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet, heter det i rapporten. 

Som likevel viser at verden går fremover, om enn ikke så fort som man skulle ønske.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

KINA:</B> Arbeider og voksr. Her er kinesiske arbeidere på vei tilbake etter lunsj i Beijing i desember i fjor.
10 000 JOBBSØKERE:</B> Konkurrerte om 100 ledig jobber i Utenriksdepartementet i Jakarta i november i fjor.
SØR-AFRIKA:</B> Arbeidsledige venter på dagjobb i Cape Town.
INDONESIA:</B> Arbeidsledige menn fisker i Nord-Jakarta. De selger det de får på det lokale markedet.
FRANKRIKE:</B> Protest i Paris i desember i fjor. 400 mennesker gikk ut i gatene og krevde bedre arbeidsforhold og flere jobber. Mer enn to millioner franskmenn er uten arbeid.
<B>TYSKLAND:</B> Demonstrasjon foran et arbeidskontor i Frankfurt an der Oder. Også Tyskland sliter med stor arbeidsledighet.
TAXIDRIVER:</B> Den iranske kvinnen Azam Tabatabai kjører taxi i Qom. Hun får bare lov til å ta med kvinnelige passasjerer og barn, og startet arbeidet da mannen mistet sin jobb.
<B>ROMANIA:</B> Arbeidsledige i Scornicesti.
FILIPPINENE:</B> En børsmegler foran oppadstigende kurver i Makati i desember i fjor. I Asia går det svært bra for tiden.
UTEN JOBB:</B> Denne mannen sitter foran huset sitt i Belize. Rundt 40 prosent av landets befolkning lever under fattigdomsgrensa.