Dødshjelp:

SI DIN MENING: Bør uhelbredelig syke mennesker ha rett til å få dø? Sandsdalen-saken: Torsdag 13. juni 1996 ga den pensjonerte legen Christian Sandsdalen den MS-syke Bodil Bjerkmann en dødelig dose med morfin og ketogan. Han hevdet det var et barmhjertighetsdrap. Sandsdalen meldte seg til Riksadvokatent. Legelisensen ble inndratt, og han ble dømt for overlagt drap i byretten og lagmannsretten. Sandsdalen mente at aktiv dødshjelp må være tillatt i helt spesielle tilfeller. Jusprofessorene Anders Bratholm, Johs. Andenæs og Finn Seyersted har gått i spissen for å avkriminalisere medvirkning til selvmord. I dag er aktiv dødshjelp forbudt i Norge. Aktiv dødshjelp: Med begrepet eutanasi (aktiv dødshjelp/ barmhjertighetsdrap) menes aktiv medvirkning til at en teminalt syk pasient får dø. Man utfører et drap på en pasient, etter pasientens eget ønske. Årsaken til at pasienten dør er behandlingen, og ikke sykdommen. Passiv dødshjelp: Fellesnevneren for passiv dødshjelp er at det er sykdommen som er dødsårsaken. Hensikten er at pasienten skal dø så skånsomt og naturlig som mulig. Man godtar at man ikke kan forhindre døden. Vanligst er å unnlate å behandle. Straffelovens § 235: «Er nogen med eget Samtykke dræbt eller tilføiet betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, eller har nogen af Medlidenhed berøvet en haabløs syg Livet eller medvirket hertil, kan Straffen nedsættes under det ellers bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.» «R minus»: Praksis der leger setter «R minus» i journalen når pasienten er terminalt syk og ikke lenger skal utsettes for livreddende behandling hvis det oppstår komplikasjoner. Praksis som skal hindre at livet ikke forlenges inn i det absurde med moderne teknologi, når langtkomne pasienter er i ferd med å dø av sin sykdom. Skal bare gjelde de aller sykeste, de som ikke kan reddes og som bør få slippe meningsløse gjenopplivningsforsøk på dødsleiet. «The Oregon Death with Dignity Act»: Lov om legeassistert selvmord innført i den amemrikanske delstaten Oregon i 1997. Tillater terminalt syke å få skrevet ut dødelige doser medikamenter under visse forutsetninger. Pasienten må utføre injiseringen selv ettersom loven ikke tillater at en lege eller annen person bidrar direkte til å korte pasientens liv. Ifølge Den norske legeforening er antallet foreskrivninger av dødelige doser økt, mens antallet dødsfall ikke har økt. Andelen kvinner i Oregon som har ønsket legeassistert selvmord har vært stigende i forhold til andelen i gruppen andre døde (62% mot 48% i 2000), utdanningsnivået er høyere og det er en høyere andel skilte i denne gruppen (33% mot 14%). Grunnene de terminalt syke oppgav for sitt dødsønske, var tap av autonomi, reduserte muligheter til aktiviteter som gav livet mening og tap av kontroll over kroppslige funksjoner. Forskrivende lege var til stede ved dødsleiet hos litt under halvparten av pasientene. Lindrende sedering: Også kalt «langsom eutanasi». En dødssyk og lidende pasient gis så store mengder smertestillende medikamenter og sovemedisin at vedkommende sover seg langsomt inn i døden. Prosessen går gjerne over flere døgn, og det diskuteres hvorvidt det egentlig er noen forskjell på sedering og aktiv dødshjelp. «Mitt Livstestamente»: Norsk organisasjon som arbeider for å få passiv dødshjelp godkjent.