Er du deprimert?

Denne testen brukes av mange allmennleger for å vurdere omfanget og intensiteten av vanlige depresjonssymptomer. Du kan ikke ut fra denne testen alene avgjøre om du har en depresjon eller ikke. Dersom du får en høy score, bør du oppsøke lege for å få ham eller henne til å vurdere om du trenger hjelp.Velg svaralternativer fra 0 til 6 og summér. Hvis du var pasient, hvordan tror du at legen ville ha opplevd din tristhet (basert på synlig tristhet, i form av tale, mimikk og holdning). Grader på grunnlag av dybde og manglende evne til å lysne opp. 0 Ingen tristhet 1 2 Ser trist og humørløs ut, men kan leilighetsvis lysne opp 3 4 Virker trist og ulykkelig hele tida 5 6 Ekstrem og vedvarende tristhet og fortvilelse Har du vært vedvarende deprimert eller nedfor hver dag de siste tre døgn? 0 Stort sett likegyldig stemningsleie. Leilighetsvis tristhet når omstendighetene tilsier det 1 2 Overveiende følelse av nedstemthet, men lysere øyeblikk forekommer 3 4 Gjennomtrengende følelse av tristhet og dysterhet. Sinnsstemningen influeres knapt av ytre omstendigheter 5 6 Konstant opplevelse av sterk tristhet og fortvilelse. Har du merket noen uro, spenning eller angst siste tre døgn? 0 Rolig, bare antydning til indre spenning 1 2 Leilighetsvis følelse av ubehagelig psykisk spenning og vag uro 3 4 Vedvarende følelse av indre spenning eller panikkepisoder som du bare kan mestre med vanskelighet 5 6 Vedvarende frykt og angst. Overveldende panikkfølelse Har du hatt søvnproblemer nesten hver natt de siste tre døgn? 0 Sover som vanlig 1 2 Moderate innsovningsvansker eller moderat redusert lett eller urolig søvn 3 4 Søvnen redusert eller avbrutt med minst to timer sammenliknet med vanlig 5 6 Mindre enn to til tre timers søvn om natta Hvordan har det vært med matlysten de siste tre døgn? 0 Normal eller økt appetitt 1 2 Moderat redusert appetitt 3 4 Nesten ingen appetitt, maten smaker ikke, må tvinge seg selv til å spise 5 6 Næringsvegrende. Må overtales av andre til å spise Har du hatt vansker med å konsentrere deg de siste tre døgn? 0 Ingen konsentrasjonsvansker 1 2 Leilighetsvis vansker med å samle tankene 3 4 Vansker med konsentrasjon og dvarende oppmerksomhet, som forstyrrer lesing eller konversasjon 5 6 Invalidiserende mangel på konsentrasjonsevne. Har du hatt vansker med å komme i gang, ta initiativ eller utføre dagligdagse aktiviteter de siste tre døgn? 0 Ingen spesielle vansker med å komme i gang med ting, ingen treghet 1 2 Visse vansker med å komme i gang med aktiviteter 3 4 Vanskeligheter med å komme i gang med enkle rutineaktiviteter, som kan utføres med bare betydelig anstrengelse 5 6 Helt manglende evne til å ta initiativ. Uten evne til å igangsette aktiviteter uten hjelp Har du i de siste tre døgn følt deg likegyldig overfor det meste, eller vært mindre i stand til å glede deg over ting som pleide å gi deg glede? 0 Normal interesse for omgivelsene og andre mennesker 1 2 Redusert evne til å glede seg over ting som vanligvis gleder. Redusert evne til å føle sinne 3 4 Tap av interesse for omverdenen. Tap av følelser for venner og bekjente 5 6 Opplevelsen av å være følelsesmessig lammet, uten evne til å føle sinne eller sorg, til dels smertefull opplevelse av ikke å kunne føle noe for nære slektninger eller venner Har du følt deg verdiløs eller skyldbetinget de siste tre døgn? 0 Ingen depressive tanker 1 2 Av og til tanker om ikke å strekke til, selvbebreidelser og mindreverdighetsfølelse 3 4 Vedvarende selvbebreidelser eller klare, men fortsatt rasjonelle tanker om skyld og synd. Ser uttalt pessimistisk på framtida 5 6 Vrangforestillinger om økonomisk ruin eller utilgivelige synder. Absurde selvanklager Har du selvmordstanker eller har du ønsket at du var død de siste tre døgn? 0 Ordinær livslyst, tar det som det kommer 1 2 Lei av livet, men bare flyktige selvmordstanker 3 4 Ville helst være død, selvmordstanker opptrer hyppig og selvmord anses som en mulig løsning uten at det foreligger spesifikke planer eller intensjoner 5 6 Uttalte planer om selvmord når anledningen gir seg. Aktive forberedelser for selvmord. Resultat: Dersom du får en score som antyder at du har en depresjon, bør du oppsøke lege. Det er viktig å understreke at testen ikke sier noe om årsakene til en depresjon. En rekke somatiske (kroppslige) lidelser kan også forårsake eller kompliseres av depresjon.Her er legenes grenser: 0-12: Vanligvis ikke behandlingstrengende. 13-19: Mild depresjon som hovedsakelig trenger samtalebehandling. 20-34: Moderat depresjon som trenger samtaler og medikamentell behandling. 35+: Alvorlig depresjon, innleggelse vurderes. LITTERATUR OG NETTSIDER: «Mørke midt på dagen» av Andrew Solomon Ei prisbelønnet «alt-om-depresjon»-bok, skrevet av en amerikansk journalist og skribent som selv rammes av tilbakevendende depresjoner. «Dødelig terapi» av Ellen Kolsrud Finnøy. Forfatteren er sterkt kritisk til bruk av såkalte «lykkepiller». Hun skapte stor debatt da hun i forbindelse med utgivelsen sa at ingen burde bruke antidepressiva. «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål. Disse to spesialistene i klinisk psykologi har skrevet ei bok som kan være til nytte for den som selv rammes, venner, pårørende, fagfolk og behandlere. Web-adresser: www.who.int - Verdens helseorganisasjon om depresjon www.hardefakta.com - websider om depresjon www.psykiskhelse.no - Rådet for psykisk helses publikasjon har en rekke artikler og tilbyr også spesialhefter om temaet Egil Brevik om «attføringsfella»