Judas var en judas likevel

Dagbladet.no tok feil.

VI SLÅR OSS FOR BRYSTET i Magasinet på nett-redaksjonen, vi er altså skamfulle.

I april 2006 meldte vi at apostelen Judas Iskariot antakelig ikke var noen forræder, som vi har trodd i alle år. Det savnede Judasevangeliet var funnet. Ekspertene trodde lenge det 1700 år gamle dokumentet var gått tapt. Nå fikk det stor medieoppmerksomhet.

TV-kanalen National Geograpic, som hadde brukt millioner på å kjøpe evangeliet, kjørte en velregissert mediakampanje etter at de hadde satt igang eksperter til å restaurere, tolke og oversette teksten fra koptisk, som er et dødt språk.

Den store nyheten de kunne melde om var at Judas var en helt i det gjenfunne evangeliet.

Nå viser det seg at det hele er en stor misforståelse.

DET VAKTE OPPSIKT, budskapet om at Judas var en bra mann. Evangeliet snudde opp ned på det som står i Bibelens evangelier. Sensasjonen ble videreformidlet i alle verdens medier.

Tradisjonelt har nemlig Judas, kristendommens største skurk, fått skylda for å ha forårsaket Jesu død da han anga ham for 30 sølvpenger.

I det nye evangeliet sto det at Judas var den eneste som forsto Kristi budskap. Da han anga Jesus til presteskapet gjorde han bare det Jesus hadde bedt ham om å gjøre, ifølge den første oversettelsen.

Judas var en judas likevel

Men det dreier seg om en feiloversettelse. Ekspertene har nå finlest og funnet ut at Judas ikke er noen helt likevel i dette evangeliet.

- Det er oppstått en hel motbevegelse i fagmiljøet mot den første oversettelsen. Allerede i fjor sommer begynte de første å si at det ikke kunne være riktig. Jeg kom også til at det positive bildet som ble tegnet av Judas i den første oversettelsen ikke stemmer med det teksten sier. Delvis er det hull i teksten, delvis dreier det seg om oversettelsesfeil, sier professor i religionsvitenskap og koptolog Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.no.

Det finnes noen 100 som forstår koptisk i verden, bare 30 kan betegnes som eksperter. Universitetet i Bergen har et eget lite fagmiljø. Her mener man nå at den første oversettelsen av teksten er upålitelig.

VERSJON 2.0 ER DYSTER FOR JUDAS. Mens det i den første oversettelsen ble sagt at han var den eneste av disiplene som kunne bli frelst, ligger det ifølge den nye oversettelsen an til det omvendte.

- Judas kalles den trettende «daimon» i evangeliet. Oversettelsen av «daimon» bør være «demon», ikke «ånd», slik det først ble oversatt. I kristen sammenheng er dette ordet alltid negativt, det betegner en djevelsk skikkelse. Det er ingen grunn til at det skulle bety noe annet her, sier Thomassen.

Ifølge den nye oversettelsen skal Judas bli den trettende apostel, og sitte ved siden av det ignorante tror dreier seg om Gud, men som i virkeligheten er den onde lederen i kosmos i den øverste av de 13 sfærene som omgir jorda. Det som ble hevdet i den første oversettelsen er derfor feil, det viser seg at Judas en ond karakter, ikke Jesu bestevenn.

Jesus forteller riktignok på forhånd i evangeliet at Judas kommer til å angi ham, men det er ifølge nyoversettelsen fordi Jesus forutser at det vil skje, ikke fordi han ber Judas om å gjøre det.

- Det er gått prestisje i dette. Men den eneste måten å redde den første oversetterjobben på nå, er å anta at Jesus har ombestemt seg, og sagt at Judas likevel skal bli frelst, og at det da må ha stått i den delen av evangeliet som mangler, sier Thomassen.

Professoren mener Judasevangeliet i virkeligheten er en polemisk tekst som ble skrevet som en reaksjon mot den fremvoksende katolske kirken.

- Det ser ut til at Judas brukes for å polemisere mot den katolske kirkens offertankegang. Det er en grunnleggende tanke i den kristne teologien at Jesus døde som et offer for menneskehetens synder. Slik jeg tolker Judasevangeliet sies det her at om det er sånn, må Judas være selve helten, som sto for dette offeret, og de kristne burde takke ham for sonofferet. Men det er rent polemisk. Evangeliet avviser at frelse skjer gjennom et offer, sier Thomassen.

EN ØNSKET VERDENSSENSASJON kan være årsaken til at den første oversettelsen ble så feil. National Geographic betalte store summer for evangeliet, som ble bredt omtalt i deres artikler og fikk en egen dokumentar på TV.

De har fått kritikk for å ha lagt føringer på oversetterne for å få sin fantastiske historie. De tre oversetterne har også fått kritikk for å ha kastet seg ukritisk på karusellen for å oppnå ære, penger og berømmelse.

Professor April D. DeConick skrev nylig i New York Times at de som oversatte og tolket teksten måtte skrive under på at de ikke skulle vise den til andre og ikke diskutere innholdet med andre eksperter før saken var ute. Hun er kritisk til dette fordi forskningsarbeid får høyest kvalitet når resultatene kan diskuteres og kritiseres.

I tillegg lå det også en forventning i fagmiljøet om at Judas skulle være helten i sitt eget evangelium.

- Judasevangeliet er ganske annerledes enn evangeliene i Bibelen, men det ligner litt på ting vi finner i Thomas-evangeliet og Maria Magdalenas evangelium. Der er det også en skikkelse blant apostlene som har skjønt mer enn de andre. Derfor trodde man at Judasevangeliet var slik det óg, sier Thomassen.

JUDASEVANGELIET var i bruk av en gruppe blant de aller tidligste kristne som kalles gnostikere. De hadde et annet syn på kristendom enn Romerkirken, som ble den dominerende retningen. Biskopene som representerte hovedstrømningen innenfor kristendommen avviste at deres tekster skulle tas med i Bibelen.

Når kristendommen ble favorisert etter keiser Konstantin, oppfattet de kristne alt annet enn sin egen tolkning av kristendommen som hedenskap. Man fikk forfølgelse av annerledes tenkende, noe kristendommen har hatt fram til moderne tid. Gnostikerne var blant de som ble kalt kjettere og forsøkt utrensket.

- Kristendommen innførte en helt ny type religiøs intoleranse, sier Thomassen.

GNOSTIKERNE forsvant på 300-tallet. Lenge var denne retningen lite kjent. Men oppdagelser av gamle, kristne papyruser som ved Nag Hammadi i 1945, har gjort at vi vet mer om retningen i dag.

Ekspertene har hele tiden kjent til Judasevangeliet, det er nevnt av biskop Irenaeus av Lyon i et arbeid skrevet rundt 180 - 190 e. Kr. Imidlertid trodde man evangeliet var gått tapt med gnostikerne.

Teksten ble funnet på 1970-tallet av en bonde ved El Minya i Egypt.

Siden ble evangeliet antakelig stjålet og smuglet ut av landet. Tyvene har forsøkt å selge evangeliet, som siden har turnert verden rundt. Få har vært villig til å betale de astronomiske summene som er blitt krevd. Teksten ble derfor liggende i en bankboks i New York i 16 år, deretter kjøpt av antikvitetshandler Frieda Nussberger-Tchacos i 2000.

HVA SOM KAN KALLES evangelium er omdiskutert, men man antar at det fantes minst 30 evangelier i kristendommens barndom. Bare fire ble tatt inn i Bibelen. Flere av de andre hadde alternative fortolkninger av kristendommen.

Mange av disse var gnostiske tekster som beskrev en ukjent Gud. Årsaken til at vi kaller dem kristne er at de så på Jesus som frelseren.

I all gnostisk litteratur finnes to guder. Målet til disse kristne var å unnslippe den onde guden. Den riktige guden fantes i den åndelige verden, der bare mennesker med åndelige kvaliteter kunne komme. 

Den onde guden var også mektig, han var skaperen og herskeren over den materielle verden, og styrte i følge gnostikerne over alt som skjedde på jorden. Menneskene ble viljeløse redskaper. Dette er Bibelens Gud, men altså feil Gud å hengi seg til. Det er den rent åndelige guden som er hinsides alle sfærene som er den riktige guden.

DET VAKTE REAKSJONER til og med fra paven da den første oversettelsen av kjetterevangeliet fikk verdensoppmerksomhet i 2006. Uavhengig av hvilken oversettelse du leser bryter gudsbildet i evangeliet med den rådende kristne forestillingen.

- Judasevangeliet er veldig provoserende for kristne. Evangeliet er en fullstendig avvisning av Jesusskikkelsen. Det avviser alle de andre evangeliene, apostlene og disiplene som ignorante og sier at de har misforstått hvem Jesus var. I det ligger en avvisning av hele den katolske kirkes etablissement som påberoper seg apostlene, sier Thomassen.

Det står i evangeliet at det finnes en annen Gud enn den de fleste kristne tror på. Jesus forteller her sine disipler at de tilber feil Gud. Judas derimot, han er litt mindre ignorant enn de andre disiplene, og Jesus gir ham spesialundervisning. Evangeliet slutter med at Jesus spår at Judas vil ofre ham. Så angir Judas Jesus.

- Ifølge Judasevangeliet kom Jesus bare for å opplyse menneskene om at verdensherskeren ikke er den egentlige guden, avslutter Thomassen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

STOR MEDIESENSASJON:</B> National Geographic brukte millioner på Judasevangeliet. De fikk oppmerksomhet i mediene over hele verden.
- EN GRÅDIG LØGNER: Paven gikk ut en uke etter at Judasevangeliet var offentliggjort i 2006 og sa at Judas fortsatt var en grisk løgner.
1700 ÅR GAMMEL TEKST: Utstilling av Judasevangeliet i The National Geographic Society i Washington i april 2006, da innholdet i evangeliet ble kjent for omverdenen.
JUDASKYSSET:</B> Judas kysser Jesus for å peke ham ut for romerne. Judasevangeliet varsler at verden skal bestå en viss tid, før den går til grunne.
MÅTTE REKONSTRUERES: Kodeksen med Judasvangeliet var skadet før rekonstruksjonsarbeidet tok til. Evangeliet åpner slik: Den hemmelige beretningen om den åpenbaringen Jesus fortalte om i samtaler med Judas Iskariot.
KOM UT I BOKFORM: Judasevangeliet er oversatt til en rekke språk og gitt ut i bokform. I Norge er utgivelsen basert på den første oversettelsen.
FANT:</B> <a href=http://www.nag-hammadi.com/>Nag-Hammadi-skriftene</a> ble funnet av en bonde i Egypt i 1945. Dette er 13 papyruskodekser, blant annet Thomasevangeliet, fra det andre århundret e. Kr. De fleste tekstene er gnostiske.
<B>DØDEHAVSRULLENE:</B> <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_sea_scrolls>Rullene</A> ble funnet mellom 1947 og 1956 i huler i den nordvestlige delen av Dødehavet. Dette er de eneste kjente bibelske dokumentene skrevet før år 100. Her er alle de gammeltestamentlige bøkene representert, med unntak av Esters bok.
DEN OFFISIELLE VERSJONEN: </B> Ifølge Matteus avtalte Judas med presteskapet at den han kysset var Jesus. Han ble arrestert av romerske soldater, hengt på korset og døde.
STARTEN: Slik åpner Judasevangeliet: Den hemmelige beretningen om den åpenbaringen Jesus fortalte om i samtaler med Judas Iskariot.
DEN OFFISIELLE VERSJONEN:</B> Codex Vaticanus er et gammelt bibelsk håndskrift fra midten av 300-tallet, trolig det eldste og nesten en komplett kopi av det greske gamle testamentet. Håndskriftet har vært i Vatikanets bibliotek siden 1481.
EN SVIKER: Denne bysantinske fresken viser at Jesus blir forrådt. Matteus skriver: - Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger.