Kan halve Norge ta så feil?

Homeopati er ikke selvbedrag, mener lederen i NHL. 48,7 prosent av nordmenn benytter seg av alternativ medisin.

På Dagbladet.no, fredag 30. november 2007, kan en lese at «- Homeopati er selvbedrag». Dette er en sterk påstand ført i pennen av Mina Hauge Nærland.

Som leder for NHL, Norske Homeopaters Landsforbund, kjenner jeg meg ikke igjen i påstanden som Dagbladet her fremmer.

En undersøkelse gjennomført av Synovate MMI i perioden 8-12 mars 2007, viser at 48.7 prosent av nordmenn benytter seg av alternativ medisin. Resultatet er analysert av NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Homeopati er en av de største metodene som benyttes innen alternativ medisin.

Det faller på sin egen urimelighet at nærmere 50 prosent av den norske befolkning utsetter seg selv for selvbedrag når de oppsøker homeopat for sine helseplager. 

Det er gjennomført studier på blant annet pasienters tilfredshet og homeopati. De viser gjennomgående at størstedelen av pasientene (rundt 70 prosent) er fornøyd med behandlingen de får hos homeopat, og at de opplever bedring av plagene sine.

Et eksempel på en større studie av denne typen er:

Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 11, Number 5, 2005, pp. 793-798.

Foto: DORLING KINDERSLEY
Foto: DORLING KINDERSLEY Vis mer

Her ble 6544 pasienter (alle pasienter inkludert) fulgt opp over en 6-års periode og over 23000 konsultasjoner.

Resultatene viste at 70.7 prosent rapporterte positive endringer av helsetilstanden. 50.7 prosent rapporterte bedring som bedre (+2) eller mye bedre (+3).

Av 1270 barn som var inkludert i studien hadde 80.5 prosent noe bedring og 65.8 prosent ble bedre (+2) eller mye bedre (+3). 

Dagbladet viser blant annet til en engelsk homeopat som også driver med lydresonans. Hvorvidt lydresonans har helende virkning er ikke et tema for utøvelse av homeopati.

Den homeopatiske behandling skjer gjennom oralt inntak av homeopatisk medisin.

I Lov om Alternativ Behandling, fra 2004, står blant annet:

Ǥ 6. Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer

Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell.

Kan halve Norge ta så feil?

Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.»

Det er altså ikke lov for alternative behandlere, heriblant homeopater, å behandle selve den smittsomme sykdom.

Derimot er det ingenting i veien for at homeopater kan gi det syke mennesket behandling så lenge behandlingen ikke gis for å kurere sykdommen.

Homeopater kan således gi behandling som har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen, eller bivirkning av gitt behandling. Homeopater kan også gi behandling som har til hensikt å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

(Anbefalt lesning: «Lov om Alternativ Behandling – med kommentarer» av Anne Kjersti Befring. Fagbokforlaget.) 

Homeopater som er medlem i NHL, homeopat MNHL, er forpliktet til å sette seg inn i loven om alternativ behandling av sykdom, og å følge denne.

I Norge har homeopater praktisert siden 1860. Norske Homeopaters Landsforbund, NHL, ble dannet i 1930. Pr i dag har NHL 322 praktiserende medlemmer og 79 studentmedlemmer.

I Norge kan dessverre hvem som helst kalle seg homeopat. NHL driver et langsiktig arbeid for kvalitetssikring av utdannelse og praksis. NHL stiller krav til utdannelse både innen medisinske fag og homeopati. Vi mener det er en trygghet for våre pasienter å oppsøke homeopat MNHL.

NHL er så absolutt for at det må satses mer på forskningsfronten. I Norge brukes det i år litt over 8 millioner kroner til forskning på alternativ og komplementær medisin.

Dette er svært lite i forhold til annen helseforskning. I Helse Nord alene ble det i fjor brukt 58 millioner til forskning innen skolemedisin. Helsedepartementets totale budsjett for i år ligger rundt ca 110 milliarder kroner.

Et resultat av forskning på homeopati utført i Norge vises i studien gjennomført av Aslak Steinsbekk. Studien ble publisert i 2005 og er en studie av barn med øvre luftveisinfeksjoner og homeopati:

Steinsbekk A et al. Homeopathic care for the prevension of upper respiratory tract infections in children: a pragmatic, randomised, controlled trial comparing individualised homeopathic care and waiting list controls. Complementary Therapies in Medicine 2005 18 Oct.

En god videre forskningsstrategi vil kunne være å forske på et utvidet effektbegrep i den brobyggingen som nå skjer mellom medisin og komplementærbehandling – homeopati.

Viktig også å merke seg at i Norge eksisterer ikke refusjonsordning over trygdesystemet for alternativ behandling.

Når en leser Dagbladets artikkel er det viktig å ta med at redaktøren i The Lancet er selv motstander av homeopati, og benytter tidsskriftet til å profilere egne meninger.

Dette er høyst uetisk praksis. I The Lancet gis det ikke rom for at de som har en annen forståelse får svare for seg. Her kan de lære av The British Medical Journal, som har vist en mye sunnere etisk og profesjonell praksis. Der gis to motdebattanter mulighet til å diskutere/argumentere for et bestemt tema, slik at begge syn kan komme frem.

Det finnes flere meta-analyser som viser effekt av homeopatisk behandling.

Nevner her blant andre:

Mathie, R. The research evidence base for homeopathy: a fresh assessment of the literature. Homeopathy 92: 84-91. 2003.

I en systematisk studie av 93 forsøk på homeopati fant man positiv effekt ved diaré hos barn, fibrositt, høysnue, influensa, smerte-tilstander, bivirkninger av cellegiftbehandling og strålebehandling, skader og øvre luftveisinfeksjoner.

Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet 1997;350:834-43.

I denne meta-analysen av 89 studier av homeopati sammenlignet med placebo fant man statistisk signifikant effekt av homeopati både når man vurderte alle studiene under ett og når man kun vurderte de studiene som hadde høyest metodologisk kvalitet forskningsmessig sett.

Forskerne konkluderte med at resultatene er ikke forenlige med hypotesen om at effekten av homeopati kun er resultat av placebo.

En måtte lagt til 923 studier uten resultat med 118 pasienter i hver studie dersom det samlede resultat skulle bli ikke statistisk signifikant i favør av homeopati.