Mener nesten ingenting om innvandring

Fagre ord om toleranse og nesten ingen konkrete forslag. Vi har lest partiprogrammene.

12. SEPTEMBER SKJER DET. Når det nærmer seg midnatt vil Geir Heljesen forteller oss om Kristins statsrådsmøydom skal tas, om rødt og grønt blir til brunt, om Carl I. inngår arrangert ekteskap med fetter Per Kristian og hvordan det står til med Kjell Magnes ære.

Oppkjøringen til Stortingsvalget er i gang. Politikerene gjør seg fine for velgerne, og blant de aller heteste temaene er innvandring. SV har dratt på sjarmtur til Pakistan, og de andre partiene gjør sitt beste for å kapre innvandrerstemmene, nå sist under feiringen av Pakistans nasjonaldag i Oslo.

Men hva mener egentlig partiene om innvandring? Vi har gått gjennom partiprogrammene til de største partiene, og det har gått fort. Det har blitt plass til fyndord om toleranse og flerkulturelle fordeler, men lite snakk om konkrete tiltak.


FREMSKRITTSPARTIET.
Partiet som håper innvandringspolitikken skal føre dem inn i de riktige korridorene, vier i partiprogrammet innvandring stor plass. Programmet på 98 sier har ikke overraskende flest konkrete og omstridte forslag.

• Innvandringsstopp:  Arbeidskraft skal primært finnes innenfor Norges grenser, sekundært fra EØS. Spesialkomeptanse kan finnes utenfor EU, det må være tidsbegrenset innvandring.

• Ekteskap: Partiet vil forby søskenbarnekteskap. Vil arbeide mot tvangsekteskap, nevner ikke hvordan.


• Familiegjenforening:
Vil ha 24 års aldersgrense, og krever størst samlet tilknytting til Norge. Partiet krever DNA-test for å bevise familietilhørighet, og kun ektefelle og barn under 15 skal kunne hentes til landet.


• Kriminalitet:
FrP ønsker å utvise alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn 3 måneders ubetinget fengsel. Å oppgi falsk identitet skal føre til utvisning. Partiet vil opprette ID-register for å hindre dette.

• Folkeavstemning: Går inn for at kommunene selv skal få bestemme omfanget av bosetting av flyktninger. Dette kan også avgjøres av lokale folkeavstemninger.

• Statsborgerskap: Krav om troskapsløfte, forsørgerevne, samfunnsforståelse og norskkunnskaper, pluss 10 års botid.

• Språk: Det er foreldres plikt å sørge for at barna kan tilstrekkelig norsk når de starter på skolen. Morsmålsopplæring er ikke et offentlig ansvar.

HØYRE. Høyres program på 55 sider har et eget avsnitt om innvandring som dekker en knapp side, det er mindre konkret enn FrPs og handler mye om fordelene ved et flerkulturelt samfunn. Det nevnes ingen tiltak mot for eksempel tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

• Språk: Høyre vil satse på norskopplæring. Partiet viser til at forsøk med gratis korttidsbarnehage har gitt gode resultater, og vil satse mer på det.

• Kvotering: Mens FrP er imot all slags kvotering, ser Høyre ut til å være mer åpne for å stimulere til å ansette flere personer med innvandrerbakgrunn.

• Integrering: Høyre er opptatt av at innvandrere bidrar med arbeidsinnsats, kulturformidling og samfunnsdeltagelse og vil legge til rette for at de skaper velferd for seg selv og sine familier «ved å høste fruktene av egen innsats».

• Arbeidsinnvandring: Høyre vil gjøre arbeidsinnvandring enklere, også for land utenfor EU.

VENSTRE. Miniputtpartiet Venstre kompenserer med et langt partiprogram, 148 sider, med hele fem sider om integrering. Venstre også noen konkrete forslag i innvandringspolitikken.

• Kjærestevisum: Partiet foreslår at alle som oppholdt seg i Norge i tre år kan få kjæresten sin til landet i ett år.

• Kriminalitet: Asylsøkere som «misbruker asylinstituttet ved kriminell aktivitet» må raskt kunne utvises.

• Arbeidsinnvandring: Partiet vil åpne og markedsføre Norge som bosted og arbeidsmarked i utlandet.

• Tvangsekteksap: Kvinner på flukt fra dette må gis opphold på humanitært grunnlag, ellers oppgis ingen konkrete forslag.

• Språk: Venstre peker på at innvandrere har plikt til å lære norsk og at myndighetene må tilrettelegge for dette.

• Kvinner og barn: Partiet støtter ikke forbud mot klesdrakter, for eksempel hijab.


SENTERPARTIET.
Innvandringspolitikken er ikke Sps ansikt utad. Men i partiprogrammet på 132 sider er innvandring med distriktspolitisk vri med.

• Kriminalitet: Sp sier bare at lovbrudd skal kunne få konsekvenser.


• Kvinner og barn:
Vil «styrke innsatsen» mot tvangsekteskap og arbeide for å sikre innvandrerkvinners rettigheter, men sier ikke hvordan.Utenlandske kvinner som blir skilt etter mishandling, må få oppholdstillatelse selv om ekteskapet ikke har vart i tre år.

• Kjønnslemlestelse: For å stoppe omskjæring av kvinner foreslås obligatorisk informasjon til foreldre ved svangerskap og fødsel, tilgang til offentlig informasjonsmateriell i barnehage og skole, bevisstgjøring omkring strafferammer. 

• Språk: Partiet vil ha obligatorisk norskopplæring i asylmottak. Å nekte skal kunne medføre reduksjon i sosialstønad. Vil innføre språktest for å få innvilget norsk statsborgerskap.

• Bosetting: Det skal tas hensyn til geografisk spredning. Kommunene som tar imot innvandrere må også få mere penger.

• Arbeidsinnvandring: Partiet kaller dette sosial dumping, og vil primært fylle ledige jobber med innenlands arbeiskraft. Norske lønningsnivå må gjelde ved arbeidsinnvandring. Partiet vil ut av Schengen blant annet for å kunne føre en selvstendig innvandringspolitikk.

• Asylsøkere: Partiet mener disse må uttransporteres ved endelig avslag. Minimumsstønad til livsopphold inntil slik uttransportering finner sted.

KRISTELIG FOLKEPARTI. Om innvandringspolitikken er nok til å holder KrF i de fineste kontorstolene, er nok tvilsomt. Men partiprogrammet på 137 har mye om dialog.


• Språk:
Alle nye innvandrere skal ha obligatorisk norsk- og samfunnsopplæring. Partiet vil etablere prosjekter med kombinasjon av barnepass og norskopplæring, uten at kontantstøtten fratas deltakerne.

• Kjønnslemlestelse: Skal ifølge KrF bekjempes gjennom lovverk og holdningsskapende arbeid. Ved kjønnslemlestelse mener partiet dette bør kunne danne grunnlag for omsorgsovertakelse.

• Tvangsekteskap: Kampen mot dette skal skje i dialog med minoritetsmiljøene og gjennom lovgivning, uten at det kommer flere konkrete forslag om hvordan.

• Asylsøkere: KrF vil gi asylsøkere norskopplæring og jobbtilbud. Ureturnerbare som samarbeider må få midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ap:

ARBEIDERPARTIET.  Partiprogrammet på 67 sider inneholder blant annet et kontroversielt som skal forhindre kjønnslemlestelse.

• Kjønnslemlestelse: Obligatoriske helsesjekker for å motvirke kjønnslemlestelse. Vurderer også innføring av meldeplikt for helsepersonell som oppdager kjønnslemlestelse.

• Kvinner og barn: DNA vil åpne for innsyn i strafferegisteret for UDI slik at kvinner kan få opplyst om ektefeller er voldsdømt. Krever gratis barnehage for alle barn i områder med store minoritetsgrupper. DNA vil arbeide mot tvangsekteskap, men skriver ikke hvordan.

• Hjemsending: Vil arbeide for å få sendt hjem mennesker med ulovlig opphold og øke kontrollen her. «Ureturnerbare» som samarbeider skal ikke fratas støtten til livsopphold. For de som kan reise, men nekter, skal egne mottak vurderes.


• Familiegjenforening:
DNA krever fem års karantene for voldsdømte.


• Integrering:
Partiet vil også sette igang obligatorisk norsk- og samfunnsfagskurs for de som kommer til landet via familiegjenforening. Krever også et individuelt «integreringsprogram» for alle.


• Språk:
Skoler med store minioriteter skal få mer støtte til språkopplæring. DNA vil også sette igang norskopplæring til asylsøkere som venter på at søknaden behandles.

• Arbeidsinnvandring: Partiet krever at disse innvandrerne må ha spesiell kompetanse og at det gis norske lønninger.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI. Partiet frir for tiden mer enn noe andre parti til innvandrere, Kristins stemmefisketur i Pakistan har fått stor oppmerksomhet. SV har plassert innvandringstemaet på knapt en side i partiprogrammet på 58 sider.

• Klær: SV jobber mot et forbud mot diverse klesdrakter.

• Arbeidsinnvandring: SV frykter sosial dumping. Partiet er postive til arbeidsinnvandring om arbeiderne får samme lønn som nordmenn.

• Integrering: Partiet vil gi elever både bedre norskopplæring og morsmålsopplæring. Partiet vil innføre gratis kjernetid i barnehager der minoritetsandelen er høy og styrke voksenopplæringen. Partiet ønsker å legge til rette arbeidsmarkedstiltak som får minoritetskvinner i jobb. Unntakene i likestillingsloven for indre forhold i trossamfunn skal fjernes.


• Kvinner og barn:
SV vil motvirke kjønnslemlestelse gjennom informasjonsarbeid og foreslår påbud om offentlig tiltale ved kjønnslemlestelse.


• Familiegjenforening:
SV skriver at rammene for forsørgerplikten ved familiegjenforening skal endres, men sier ikke om de ønsker kravet skal bli strengere eller mildere.

• Tvangsekteskap: Er ulovlig, men partiet er imot å vedta lover for å forhindre at mennesker gifter seg med hverandre.

RØD VALGALLIANSE. RVs arbeidsprogram på 63 sider har også mange konkrete forslag, partiet vil åpne opp for mer innvandring og tilrettelegge for dem som allerede bor her.


• Innvandringsstopp:
RV vil fjerne denne. Oppholdstillatelse skal gis automatisk til alle som har vært i landet i 15 måneder.

• Kriminalitet: Innvandrere som begår straffbar handling skal ikke sendes ut av landet, fratas oppholdstillatelsen etc.


• Arbeidsinnvandring:
Partiet åpner for dette så lenge det gis norske lønninger.

• Familiegjenforening: Alle som bor i Norge skal ha rett til dette.

• Språk: Morsmålsopplæring skal være en rett for alle. Norskundervisning må gis til asylsøkere og RV ønsker gratis norskkurs ved alle høyskoler.


• Helse:
Helsesektoren skal tilrettelegges spesielt for innvandrere. Innvandrere som er analfabeter må få hjelp til å forstå posten, finne veien etc.

• Kvinner og barn:  RV ønsker ikke tvangsundersøkelser av jenter for å stoppe kjønnslemlestelse, men midler til forebyggende arbeid.

KONTROVERSIELT FRA DNA:</B> Her lytter Karita B. Orheim til hva somaliske kvinner mener om omskjæring av jenter. Nå har Arbeiderpartiet gått inn for obligatoriske helseundersøkelser av jenter for å hindre kjønnslemlestelse.
GRØNLAND I OSLO: Mange innvandrerstemmer skal kapres i denne bydelen i Oslo.
TJA TIL ARBEIDSINNVANDRING: Alle partiene åpner for arbeidsinnvandring når det er spesiell kompetanse som trengs i Norge. Mange partier setter imidlertid som krav at alle får like godt betalt.
MORSMÅLOPPLÆRING: SV og RV vil at staten sørger for morsmålsopplæring, mens FrP er helt uenig.
FALSK IDENTITET: Skal det å oppgi falsk identitet føre til utvisning? FrP mener det, og vil ha et ID-register og DNA-test.
<B>VIL FORBY SØSKENBARNEKTESKAP:</B> FrP. Her fra et giftemål i Pakistan.
ERNA LITE KONKRET: Høyres partiprogram er tynt når det gjelder innvandringspolitikk. Her er statsråden i innvandrermiljøet på Grønland.
HELT UENIGE: SV og Kristin Halvorsen og FrP og Carl I. Hagen vil ha henholdsvis informasjonsarbeid og forbud mot søskenbarnekteskap for å hindre tvangsekteskap.
<B>KJÆRESTEVISUM:</B> Venstre jobber for at kjæresten din skal få komme og bo i Norge.
ÅPNE ELLER STENGTE GRENSER?</B> FrP vil fortsette innvandringsstoppen, mens RV vil oppheve den.
SENTERPARTIET: Vil ha mer penger til kommunene, også når det gjelder innvandring. Her driver partiets Danny Ghazanfar Iqbal valgkamp med egne valgplakater for Senterpartiet i Oslo.
OPPTATT AV SPRÅK: De fleste partiene er opptatt av at innvandrere til Norge skal lære seg norsk. Hvordan er imidertid noe uklart.
STATSBORGERSKAP: FrP vil ha troskapsløfte. Senterpartiet vil ha språktest før statsborgerskap gis.
<B>JA TIL HIJAB:</B> Akkurat som disse pakistanske kvinnene vil blant annet SV og Venstre jobbe for at det forstatt skal være lov å bruke hijab og andre plagg hvor man vil.