Pornogenerasjonen

Hver sjette ungdom har sett eller lest porno før fylte 10 år. Hva gjør porno med barn og unge?

TRE AV FIRE i aldersgruppa 15{ndash}24 var under 16 år første gang de så eller leste porno, og en av seks var under 10 år. Aldri før har barn og unge vært så eksponert for sex gjennom blader, filmer og særlig Internett. Blant de over 60 hadde bare en av sju vært borti porno før fylte 16 år. Dette viser tall fra en undersøkelse MMI har foretatt på oppdrag for Magasinet, hvor 1004 nordmenn ble spurt om sitt forhold til porno. {ndash}Forskning har vist oss at vold i mediene påvirker barn og unge. Det er ingen grunn til å tro at de ikke skulle bli påvirket av pornografi, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.{ndash}Det er ikke skadelig om vanlige ungdommer leser eller ser vanlig porno av og til, sier Svein Mossige, seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Men han legger til at ekstrem porno kan påvirke ungdom i utsatte grupper.KAJA NØRHOLM (18) VAR TI første gangen. Hun overnattet hos en venninne, og de to så TV i stua mens faren hennes sov på sofaen. Plutselig dukket det opp noen merkelige bilder på skjermen. Det var porno.Klassekameratene hennes Trine Holt (18), Anders Isachsen (18) og David Salas (18) ved Foss videregående skole fikk alle se porno før de nådde den seksuelle lavalderen. Trine var på fest som 13-14-åring da noen av guttene satte på en pornofilm. Anders gikk også på ungdomsskolen, mens David kom over en bunke pornoblader like ved barneskolen han gikk på.{ndash}Unge i dag kommer borti langt råere porno enn tidligere på grunn av Internett, sier Anders. David legger til at da de fikk datamaskiner på barneskolen i sjetteklasse, begynte guttene umiddelbart å surfe etter porno.{ndash}På ungdomsskolen viste en av guttene oss jentene dyreporno som han hadde funnet på nettet. Det var noe av det verste jeg har sett, forteller Kaja.{ndash}UNGDOM BRUKER PORNO for å få informasjon om sex, sier sexologistudentene Berit Håvold og Vigdis Moen ved Høgskolen i Agder. Nylig gjennomførte de en undersøkelse om ungdoms forhold til sex og medier. 200 gutter og jenter i Sør-Trøndelag i alderen 14{ndash}20 ble spurt, med hovedvekt på aldersgruppa 16{ndash}18. Resultatene er overraskende: Tre av fire gutter og nær en av fem jenter sier de får sin informasjon om sex fra pornofilmer. Over halvparten av guttene bruker også Internett {ndash} og spesielt pornosider {ndash} for å finne ut mer om sex. {ndash}Vi ser at noen jenter føler seg presset til å være med på gruppesex og analsex, og til å la være å bruke kondom. Gjennom intervjuer forteller jentene at guttenes pornobruk går ut over deres selvtillit. Guttene får et urealistisk bilde av sex gjennom pornoen. Det som vanliggjøres i pornoindustrien, vanliggjøres også blant ungdom, sier de to. Håvold jobber til daglig som helsesøster, Moen som sykepleier og lærer.{ndash}Ungdom bruker porno i mangel på annen god informasjon. Her har skolen en viktig jobb å gjøre. Porno er ikke bare negativt for ungdom, da det kan føre til positiv åpenhet om sex. Men det er viktig at ungdom får god seksualopplysning i tillegg som en motvekt, sier Moen.Nova-forsker Svein Mossige tror de fleste ungdommer oppsøker porno først og fremst på grunn av nysgjerrighet.{ndash}Det er lite som tyder på at unges seksualitet har endret seg nevneverdig på grunn av pornografien.18-ÅRINGENE VED FOSS videregående skole synes dagens seksualundervisning er for dårlig.{ndash}Det eneste vi har av informasjon i hjemmet er gamle lærebøker fra 1960, sier Anders.{ndash}Kanskje guttene ser porno fordi de har ekstra mye prestasjonsangst. Det er jo de som mest må vite hva de skal gjøre første gang. Den seksualundervisningen vi fikk handlet mest om prevensjon, og lite om alt det andre, sier Trine.De fire er kritiske til at så mange benytter seg av porno: {ndash}Porno gir et veldig glamorøst og feil bilde av sex. Man får inntrykk av at alt går på skinner, at man møter ei jente og så skal alt skje på to minutter. Man trenger ikke elske den man elsker med, sier Anders.DET VAR I FJOR at de danske kjønnsforskerne Anette Dina Sørensen og Sarah Cawood ved Center for Ligestillingsforskning blåste liv i pornodebatten igjen. Seinere gjennomførte analyseinstituttet Instant Answer en undersøkelse om danskenes pornovaner. Den viste at ni av ti menn og en av to kvinner brukte porno av og til. Likestillingsminister Henriette Kjær reagerte og ga de to forskerne i oppdrag å lage et oversiktsnotat om pornoens effekter på barn og unge.{ndash}Det er naivt å tro at pornografien overhodet ikke har noen effekt på barn og unge. Like naivt som å tro det omvendte {ndash} nemlig at den har stor effekt. På samme måte som massekulturens bilder av idealiserte kropper påvirker vårt forhold til egen kropp, tror jeg også man vil kunne spore endringer i synet på seksualitet som følge av pornoens større tilstedeværelse i vår kultur. Men i Norden er det ikke forsket på pornografiens effekt overhodet, forteller Sørensen.Dette er årsaken til at likestillingsministrene i Nordisk Ministerråd har bedt NIKK (Nordisk senter for kvinne- og kjønnsforskning) i Oslo om å utarbeide en fellesnordisk undersøkelse om pornografiens effekter på kjønn og likestilling {ndash} også barn.{ndash}Medievold kan påvirke, men hvem og hvordan er vanskelig å si. Noen er mer disponert enn andre, men det er også mange andre faktorer enn media som spiller inn overfor barn og unge, forteller medieprofessor Ragnar Waldahl ved universitetet i Oslo. Han er ikke i tvil om at barn og unge som ser mye pornografi på Internett vil bli påvirket på en eller annen måte, men at påvirkningen vil være av forskjellig art:{ndash}Noen vil danne seg motforestillinger mot pornografi, andre vil påvirkes i forhold til menneskesyn og kvinnesyn. I ytterste konsekvens vil enkelte kunne påvirkes til å begå handlinger de kanskje ellers ikke ville gjort.{ndash}BARN SKAL OG BØR IKKE utsettes for pornografi, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy, som mener porno formidler stereotype framstillinger av kjønn.{ndash}Porno er kvinneundertrykkende, den gir et forvridd bilde av hva seksualitet er og den kommersialiserer og forsøpler barns oppvekst. Pornoindustrien er også menneskefiendtlig fordi den utnytter kvinner og barn på en grusom måte.Barne- og familiedepartementets tiltaksplan «Barn, ungdom og Internett» har til hensikt å lære barn, unge, foreldre og lærere trygg atferd på nettet. Skoleverket har også etiske retningslinjer for bruk av Internett. Dåvøy sier hun gjerne skulle hatt {ndash} og er på jakt etter {ndash} flere tiltak for å skjerme barn og unge mot pornografi.{ndash}Dersom barn og unge eksponeres for mye pornografi, kan det godt hende at de begynner å utvikle holdninger og handlinger i tråd med det de ser. Vi kan risikere en liberalisering med hensyn til kvinnefiendtlige holdninger og seksualisert vold, sier Dåvøy.TIL TROSS FOR manglende forskning på om det er noen sammenheng mellom barn som forgriper seg på andre barn og eksponeringen for pornografi, er ministeren bekymret.{ndash}Jeg er bekymret for om det kan være en sammenheng mellom slike overgrep og pornografien dagens barn og unge utsettes for, sier Dåvøy.Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen unge overgripere er stor. Av alle som ble siktet for seksuell omgang med barn totalt i 2001, var 30 prosent under 21 år. Av de som ble siktet for seksuell omgang med barn under ti år, var over 30 prosent 17 år eller yngre.De siste åra har barneombudet fått inn en rekke meldinger fra unge tenåringsjenter som har opplevd sexpress fra jevnaldrende. Meldingene går på alt fra verbal sextrakassering til alvorlige overgrep som gjengvoldtekter. {ndash}Sexpress blant unge tas ikke alvorlig. Det anses for å være en del av en ungdomskultur. Men vi kan ikke la en slik ungdomskultur få herje fritt når vi vet at det bak styrer en sterk, aggressiv industri {ndash} nemlig pornoindustrien, sier barneombud Trond Waage.Han etterlyser flere tiltak for å forhindre at barn eksponeres for porno gjennom Internett. {ndash}Jeg har ikke noe mot pornografi og erotikk i forhold til voksne, men barn har rett til å bli skjermet for dette. Det er foreldre og lærere som skal stå for seksualundervisningen. Hvis vi feiler i den rollen, står pornoindustrien klar til å overta.DET VAR I SLUTTEN av januar 2002 det smalt. «Mari» var alene i huset på Jæren. Mannen var på arbeid, barna på skolen. Plutselig ringte telefonen. Det var læreren til Maris eldste datter, 13 år gamle «Thea».{ndash}Sitter du? spurte hun Mari, og la til:{ndash}Du må sitte når jeg forteller deg dette.Mari hadde forstått at noe var fryktelig galt. De siste ukene hadde Thea forandret seg helt. Hun gråt mye. Hun var oppfarende, hissig. Ofte gikk hun og la seg rett etter at hun kom hjem fra skolen og sto ikke opp igjen før dagen etter. Mari fryktet at Thea hadde begynt med stoff. Det hadde vært slik helt siden nyttårsaften.Nå fortalte læreren hva som egentlig hadde skjedd.{ndash}Det var den verste dagen i mitt liv, sier Mari.THEA HADDE VÆRT på et offentlig sted for å feire nyttår. Utpå kvelden ble hun med fire gutter i alderen 15{ndash}18 år hjem til en av dem. Noen av dem kjente hun fra skolen, de vanket i det samme miljøet. Feiringen av det nye året endte som et mareritt for 13-åringen. Mot sin vilje ble hun befølt, avkledd og fotografert i løpet av natta. {ndash}Jeg sa nei, men de holdt meg. Jeg vet ikke hvor lenge det pågikk. Jeg sa de måtte slette bildene, men da bare lo de, forteller Thea.Da hun kom tilbake på skolen etter juleferien, fikk hun av medelever høre at det lå pornobilder av henne ute på nettet. På skolen florerte det rykter om at hun hadde vært med på det hele, at hun hadde hatt sex med guttene, at hun var blitt gravid.{ndash}«Alle» hadde sett bildene. Jeg klarte ikke snakke om det. Jeg ville ikke at mamma og pappa skulle få vite det. Jeg orket heller ikke å gå inn på nettet for å se det selv, forteller Thea. Hun begynte å skulke skolen. Bildene lå stadig ute på nettet, ingen vet hvor mange som har lastet dem ned. I tillegg til de pornografiske bildene vistes også ansiktet hennes på et av dem. Til slutt slo noen av Theas medelever alarm og varslet læreren. Slik fikk Mari beskjed.{ndash}DET VAR SOM Å FÅ ET SLAG i hodet. Thea hadde det forferdelig tøft den perioden. Hun var deprimert og hadde selvmordstanker. Hun ble redd for å vise seg naken, klarte ikke dusje på skolen og låste døra bare hun skulle skifte bukse, forteller Mari.{ndash}Jeg så ingen utvei og følte at det var min skyld, sier Thea, og legger til at det var en lettelse at foreldrene endelig fikk høre det. Mari og mannen kontaktet en psykolog til Thea og politianmeldte saken neste dag. Men ennå skulle det gå et halvt år hvor Thea måtte gå på samme skole som noen av overgriperne.I november ble tre av guttene dømt i Jæren tingrett til 120 dagers betinget fengsel med to års prøvetid. I tillegg måtte de betale 35000 kroner i oppreising. Retten anmerket at de dømte ikke viste særlig anger under rettsbehandlingen. Det er fortsatt uklart om to av guttene vedkjenner seg dommen.{ndash}Det er lett å tenke seg at de fikk ideen fra pornografi. Vi frykter for at bildene kan dukke opp igjen på nettet. Det kan skje i morgen, det kan skje om et år. Fordi de har lagt ut dette på Internett, har vi ingen garanti for at vi er ferdig med dette, sier Mari.{ndash}Jeg syntes det var stas å få bli med de store guttene på fest. Nå er jeg forsiktig, er bare sammen med dem jeg kjenner godt. Jeg forstår ikke hva galt jeg gjorde dem, som gjorde at de kunne gjøre dette mot meg, sier Thea.STØTTESENTER MOT INCEST i Oslo opplyser at mange av deres brukere er blitt misbrukt av andre barn.{ndash}Vi ser i økende grad krenkelser mellom ungdom, sier medieansvarlig Gro Talsethagen Fivelstad, og legger til at disse overgrepene kan være vel så alvorlige for den som blir utsatt for det som overgrep begått av voksne.{ndash}Vi vet for eksempel at seksuelle overgrep som begås av brødre under 18 år er mer brutale, mer preget av vold, enn de som er begått av voksne. Mange av de unge overgriperne vi hører om, bruker også mye porno.Internett er en ekstra stor trussel:{ndash}Enkelte av dem som kontakter senteret har opplevd at de er blitt fotografert under overgrepet. De frykter for at bildene kan havne ute på nettet, sier Talsethagen Fivelstad.I 1998 GJENNOMFØRTE Nova-forsker Svein Mossige undersøkelsen «Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep», hvor 18-årige videreskoleelever deltok. 97 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde sett eller lest porno. Nær ni prosent av guttene og nær to prosent av jentene hadde sett barnepornografi.Mossige vil ikke tillegge vanlig pornografi skadelige effekter, men påpeker at det kan være en viss risiko knyttet til bruk av barnepornografi og voldspornografi.{ndash}Undersøkelsen viste at det blant de guttene som antydet at de kunne tenke seg å ha sex med barn under 14 år, forekom en hyppigere bruk av barnepornografi. Disse guttene, som utgjorde nær 20 prosent av de spurte, var også mer interessert i annen pornografi enn de andre, sier Mossige.{ndash}MAN HAR IKKE FUNNET negative virkninger fra vanlig pornografi. Men når man ser på koblingen vold og pornografi, blir bildet annerledes, sier forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på ungdoms forhold til voldspornografi.{ndash}Ungdom som har mange risikofaktorer og få beskyttelsesfaktorer rundt seg i oppveksten, er mer sårbare, og blir mer eksponert for både vanlig pornografi og voldspornografi enn andre ungdommer. Disse ungdommene tar også mindre avstand fra det enn andre.Bjørnebekk legger til at når vold settes i sammenheng med seksualitet, vil voldspåvirkningen bli sterkere enn når det bare vises vold. {ndash}Når det i tillegg ser ut som om kvinnene nyter overgrepet, får menn en mer positiv innstilling til voldtekt og seksualisert vold.KAJA OG TRINE ved Foss videregående skole mener porno formidler gale verdier:{ndash}Det er en stor kontrast mellom det foreldrene våre sier {ndash} om at vi skal vente på den store kjærligheten {ndash} og det pornoen forteller oss, sier Kaja.Trine fortsetter:{ndash}I pornoen handler det jo ikke om kjærlighet. alexandra.beverfjord@dagbladet.no

Mareritt: «Thea» (14) skulle ut å feire <EP>nytt-årsaften med venner for et år siden. Kvelden endte som et mareritt 13-åringen ble befølt, avkledd og fotografert mot sin vilje av fire eldre gutter. Etterpå ble de porno-grafiske bildene lagt ut på internett.
<B>Lett tilgang på porno: F.v. 18 åringene Kaja Nørholm, Anders Isachsen, David Salas og Trine Holt sier unge i dag <EP>eksponeres for råere porno enn tidligere på grunn av Internett.