Prosjekt Bostedsløse:

Prosjekt Bostedsløse ble satt i gang i 2000 av Sosial- og helsedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken. Målet med prosjektet er å utvikle gode metoder og modeller for å bosette bostedsløse og å forebygge bostedsløshet. Prosjektet skal avsluttes i 2004. De sju største byene i landet er med i prosjektet, Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand og Drammen. Dette fordi den største delen av bostedsløse befinner seg i disse byene. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Kirkens Sosialtjeneste er også med i prosjektet. En viktig utfordring er å kunne kombinere tjenester i tillegg til et sted å bo. Mange trenger oppfølging i tillegg til et tak over hodet. Hvem er bostedsløse i Norge? Bostedsløse er de som ikke disponerer egen eid eller leid leilighet og derfor er henvist til tilfeldige boalternativ. Det er minst 6200 bostedsløse i Norge. De fleste bor i Oslo. De bostedsløse bor ikke nødvendigvis på gata. Det er det få i Norge som gjør. En av fire bor midlertidig hos kjente. En av fire bor på institusjon eller i fengsel. Nesten en av fem bor på hospits, og ni prosent bor fra dag til dag hos forskjellige kjente. 61 prosent av de bostedsløse har et registrert rusproblem. 24 prosent har behandlingskrevende psykiske lidelser. Blant de hjemløse finnes også familier. 90 prosent av bostedsløse familier har flyktning- eller innvandringsbakgrunn. De fleste er somaliere, og de færreste har rus-problemer. Flere kvinner og yngre personer blir bostedsløse. De fleste bostedsløse har svak økonomi og dårlig helse. Mange er arbeidsledige med svake sosiale nettverk. Det som karakteriserer de fleste, er at rusmisbruk tidlig var en del av livsstilen. Yngre bostedsløse er ofte stoffmisbrukere. Ofte med ustabile oppvekstvilkår. For noen er bostedsløshet noe man kommer ut for en gang, for andre skjer det igjen og igjen. I Europa er det totalt 15 millioner mennesker som lever under ekstremt vanskelige boforhold. Årsaker til bostedsløshet: Manglende evne til å mestre et forhold Rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser Vedvarende lavinntektsproblemer Disponeringsproblemer Usosial og uønsket atferd En kombinasjon av disse Av Oslos 2500 bostedsløse bor til enhver tid 1/4 på hospits. 1/3 av de bostedsløse mangler bare et sted å bo. 1/3 trenger annen hjelp i tillegg til bolig, mens den siste tredjedelen mangler boevne og trenger plass på institusjon eller liknende, mener Byggforsk. I år er det blitt bevilget 25 millioner kroner fra Sosial- og helsedirektoratet til strakstiltak for bostedsløse. Kilde: Boligmarkedene og boligpolitikken, Norges offentlige utredninger 2002, Byggforsk, Forskningsrådet og regjeringens tiltaksplan