Store gutter gråter også:

Samliv

Mange menn mangler et språk for følelser. Dermed blir det kvinnene som legger premissene for hva man snakker om i samlivet, og hvordan man snakker om det.

Samliv

Menn kan bli unnvikende, aggressive eller voldelige for å beskytte seg mot følelsen av sårbarhet i samlivet.

Frode Thuen er professor ved Høgskolen på Vestlandet og har jobbet som samlivsterapeut i over tjue år. Selv om det er store individuelle forskjeller, mener han å se et tydelig skille på hvordan menn og kvinner kommuniserer om følelser:

-Mange menn sliter med å forholde seg til vanskelige og negative følelser, og har mindre utviklet språk og bevissthet rundt det. Derfor blir samtalene i samlivet ofte på kvinnens premisser. Utfordringen er å hjelpe mennene til å utvikle et bedre språk og gi dem forståelse hvilke krefter følelser kan sette i spill, sier Thuen.

I følge SSB er det enklere for menn enn kvinner å leve i samliv med dårlig kvalitet. Den nasjonale intervjuundersøkelsen LOGG 2007 viser at menn er mindre ensomme og deprimerte i samlivet uansett samlivskvalitet, og at effekten av samlivskvalitet på personlig velvære er sterkere for kvinner enn for menn. 23 prosent av enslige menn med kjæreste er relativt misfornøyde med livet, mens andelen blant skilte og separerte (uten kjæreste) er dobbelt så høy. Blant kvinner er det dem som lever i dårlig fungerende samliv som har lavest tilfredshet, sammen med de skilte og separerte. For menn er de skilte og separerte minst tilfredse. Menn er også mer fornøyd med «bare» å ha en kjæreste enn det kvinner er, og relativt sett mer ensomme når de er single, enn kvinner.

Store gutter gråter også

-Jeg gråter mer nå

Frode Thuens erfaring som samlivsterapeut viser at det er få forskjeller mellom menn og kvinners følelsesliv. Begge kjønn har et grunnleggende behov for å høre til, bli anerkjent og sett. Det er hvordan vi håndterer følelsene, som ofte er ulikt:

– Menn opplever at de skal være autonome og mestrende, også i samlivet. Det sitter lengre inne å anerkjenne at man sliter med noe. Følelser som handler om sårbarhet kan være særlig vanskelige, det ikke å føle seg forstått, sett eller elsket, følelsen av at alt rakner. For å beskytte seg mot slike følelser kan menn bli unnvikende, aggressive eller voldelige – den klassiske fight & flight-strategien, sier Thuen.

«For å beskytte seg mot slike følelser kan menn bli unnvikende, aggressive eller voldelige – den klassiske fight or flight-strategien.» Frode Thuen

I parterapien jobber Thuen med såkalt emosjonsfokusert tilnærming. Han minner om at det at kvinner ofte snakker mer, ikke nødvendigvis betyr at de er flinke til å kommunisere. Thuen mener kvinners svakhet kan være at de tror følelsene er den eneste sannheten. Det kan være like lite konstruktivt som menns rasjonalitet på bekostning av følelser. Terapifokuset for menn handler ofte om å lære å anerkjenne og oppregulere følelsene sine. Selv om polarisering mellom kjønnene kan skape kunstige forskjeller, er Thuens hovedbudskap likevel at det er bra for menn å bli utfordret på å snakke om følelser. Som terapeut er det derfor hans viktigste oppgave å skape trygghet og bevisstgjøre mennene på følelsene og hvordan de kommer til uttrykk.

- I mange parforhold spiller partene hverandre dårlige. Mange menn føler seg klandret og bebreidet av partneren, og reagerer med å forsvare seg og sine følelser. Når guarden er oppe, er de verken flinke til eller villige til å snakke om hvordan de har det. Er rammene trygge, og de føler seg ivaretatt og sett, slik som målet med terapien er, er min opplevelse at menn ønsker å gi uttrykk for følelsene sine og forholde seg til dem.

En undersøkelse om krangling i parforhold utført av Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø i 2008, viste en klar sammenheng mellom hyppigheten på krangler og det å ofte tenke negativt om partneren sin. Forskerne mente funnene kunne tyde på at både menn og kvinner mener partneren er årsaken til at de krangler, og at det er en måte for begge parter å bevare selvfølelsen på.

I terapi har Frode Thuen møtt flere menn som sier det er første gang de setter ord på følelsene sine. Da hender det også at tårene kommer:

- Å gråte kan være skambelagt for en mann, men også menn gråter om de opplever at det er lov. Flere menn har beskrevet gråten som en slags forløsning, en game changer. De forteller at det å gråte er sterkt og ubehagelig, men sier også at det er godt. Når du deler skam, mister den jo noe av sin truende kraft.

«Flere menn har beskrevet gråten som en slags forløsning, en game changer.» Frode Thuen

Samtidig har han bitt seg merke i at den yngre generasjonen menn er mer relasjonelt orienterte og emosjonelt bevisstgjorte. Når de unge mennene kommer med partneren sin til terapi, har de jevnt over et rikere ordforråd rundt følelser. Rent hypotetisk kunne det kanskje bety at om trenden fortsetter, vil parterapeutene ha utspilt sin rolle om en generasjon eller to. Så enkelt er det selvsagt ikke:

-Årsakene til at folk sliter i parforhold er sammensatte, og handler slett ikke bare om kjønn. Likekjønnede par har for eksempel større ustabilitet enn heterofile par. Utfordringene handler først og fremst om at det er to individer med ulike behov, sårbarhet og historier, sier Thuen.

Han mener likevel det er belegg for å si at kvinner fra naturens side er mer relasjonelt orienterte og flinkere til å snakke om følelser, men påpeker at dette også handler om interesse og sosialisering som forsterker de i utgangspunktet små forskjellene. Det man får lite trening i, blir man sjelden god på. Thuen er derfor en av flere fagfolk som mener relasjonskompetanse burde inn som et eget fag på læreplanen.

«Mange menn sliter med å forholde seg til vanskelige og negative følelser, og har et mindre utviklet språk og bevissthet rundt det.» Frode Thuen

-Det bør settes inn målrettede tiltak for styrke gutter og menns kompetanse på hvordan håndtere vanskelig følelser. Opp gjennom årene er det mange som har tatt initiativ til dette, men foreløpig er ingenting gjort fra myndighetenes side. Mange vil kanskje påstå at relasjonskompetanse allerede finnes som en integrert del av andre skolefag. Jeg mener likevel dette tidlig bør løftes opp og gjøres både mer eksplisitt og tydelig som eget fag.

Menn ruser seg mer, er mer voldelige og tar oftere livet sitt enn kvinner – men søker sjeldnere hjelp. I serien «Store gutter gråter også» snakker Magasinet med kjente menn om følelser og med noen av våre fremste eksperter på psykisk helse. All forskning viser at det er god folkehelse i å være åpen om vanskelige følelser. Rådet for psykisk helse (psykiskhelse.no) støtter opp om prosjektet.

les alle sakene her