Store gutter gråter også:

Seksuelle overgrep

Ti prosent av norske menn kan være utsatt for seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep

Ti prosent av alle norske menn kan være utsatt for seksuelle overgrep. I snitt tar det 17 år før en mann forteller om overgrepene han var utsatt for som barn.

-Basert på flere av de store undersøkelsene som er gjennomført de siste ti årene, mener vi det er rimelig å anta at rundt 10 prosent av norske gutter og menn har vært utsatt for minst én form for seksuelt overgrep, sier Are Saastad.

Han er leder ved Reform – ressurssenter for menn, som har som hovedoppgave å jobbe med gutter, menn og likestilling. Saastad presiserer at anslaget forutsetter en bred forståelse av hva som utgjør et overgrep. I tillegg til voldtekt, medregnes også uønskede seksuelle hendelser og erfaringer som har funnet sted under press eller i beruset tilstand, som blotting, beføling og seksuell omgang før fylte 13 år med en person som er minst fem år eldre.

I februar i år gav Reform ut rapporten «Ser vi gutta?» i samarbeid med Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO), som er paraplyorganisasjonen til sentrene mot incest og seksuelle overgrep. I rapporten har de samlet mye av forskningen og kunnskapen vi har om temaet, og gitt politiske og faglige anbefalinger om arbeidet videre. Undersøkelsene om omfanget av seksuelle overgrep blant gutter og menn viser sprikende tall: I undersøkelser om overgrep mot gutter før fylte 18 år, varierer forekomsten fra 1,4 prosent til 25 prosent. Jo mer spesifikke spørsmål og konkrete eksempler som er gitt i undersøkelsene, jo flere gutter rapporterer at de har opplevd overgrep. I tilsvarende undersøkelser blant menn over 18 år, varierer tallene fra 1 til 10,4 prosent. Også her er det mye usikkerhet knyttet til statistikken:

-Selv om vi har hatt en bevisstgjøring, er både kunnskapsnivået og oppmerksomhetsnivået rundt overgrep mot gutter og menn fortsatt mye lavere enn for jenter og kvinner. Mange menn forstår heller ikke selv at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep. En studie viste at det tok i snitt 17 år før overgrepsutsatte fortalte noen om det som hadde skjedd. Det er grunn til å tro at dette kan ta enda lengre tid for menn som er utsatt for seksuelle overgrep fra kvinner, sier Saastad.

«Mange menn forstår ikke selv at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep.» Are Saastad

Myten om at menn er overgripere og kvinnene ofre, står ifølge Saastad fortsatt sterkt. Menns opplevelser av overgrep blir fortsatt vitset om og bagatellisert, og gjør det ekstra vanskelig for mange å fortelle. Mange prøver å fortrenge eller glemme det som har skjedd, og tror ikke at andre vil forstå. Det er heller ikke uvanlig at gutter og menn som er misbrukt, er usikre på om det som skjedde med dem var et overgrep. Det kan både handle om deres egen forståelse av hva som er et overgrep, men også manglende kunnskap om at også menn blir utsatt:

-Menn føler ofte på en ekstra skam rundt overgrep, fordi de har opplevd noe som bryter med det tradisjonelle mannsidealet og det å tilhøre det «sterke kjønn». Det er derfor ikke uvanlig at de vonde følelsene manifesterer seg og kommer ut på andre måter. Men om mennene gis en anledning, ønsker de også å snakke om det. Mange mangler imidlertid et språk for å sette ord på det de har opplevd og trenger hjelp som er tilpasset dem, sier Saastad, som savner et mer kjønnet blikk både fra forskere og behandlere.

«Menn føler ofte på en ekstra skam rundt overgrep, fordi de har opplevd noe som bryter med det tradisjonelle mannsidealet.» Are Saastad

Saastad påpeker at menn sjeldnere oppsøker helsehjelp enn kvinner, og nevner helsestasjonene og helsesøstrene på skolene som eksempler på arenaer der gutter i teorien kan få hjelp tidlig, men likevel ikke benytter seg av den. At majoriteten av helsesøstrene er kvinner, og at gutter, i motsetning til jentene, har mye mindre erfaring med å oppsøke helsestasjonen på grunn av sykdom eller prevensjon, gjør terskelen høyere for gutter.

-Det er altfor lite oppmerksomhet om overgrep i helseutdanningene generelt, og rundt gutter og menn spesielt. Det reflekteres også i behandlingstilbudet, og i hvordan og av hvem menn møtes. Det finnes få overgrepsmottak, og mange steder blir menn henvist til gynekologisk avdeling ved et sykehus. Det gjør ikke bare terskelen unødvendig høy, vi vet også at kompetansen menn blir møtt med ikke alltid er tilstrekkelig.

Av de 22 sentrene for overgrepsutsatte og pårørende i Norge, er det bare Senter for seksuelt misbrukte menn i Oslo som er forbeholdt gutter og menn. I 2015 var 16 prosent av brukerne av sentrene mot incest og seksuelle overgrep menn eller gutter. Ni prosent av mennene var under 23 år, mot 28 prosent av kvinnene.

Trond Henriksen
Trond henriksen

-Heroinet tok bort alle følelser

-Vi vet at for mange menn kommer kroppens reaksjoner før erkjennelsen. De takler ikke stress og ansvar slik de gjorde før og sliter med å konsentrere seg, og oppsøker hjelp fordi de ikke føler at de mestrer livet lenger. Det er først når man begynner å grave i årsakene, at erkjennelsen om overgrep dukker opp, sier Are Saastad.

I følge Støttesenteret mot Incest ser de at mange menn som har vært utsatt for overgrep, føler seg annerledes enn andre menn. De kan være redde for å bli overgripere selv, siden noen overgripere også er misbrukte. Det kan også være vanskelig å forstå at man også følte nytelse under overgrepet, selv om det følelsesmessig gjorde vondt. Noen har opplevd å få reisning under overgrepet, og skammer seg over det. Andre opplever at kroppen sviktet dem ved at den ble nummen eller frøs, i stedet for å kjempe imot eller flykte. Opplevelsene kan føre til at man sliter med å stole på andre mennesker, og føler seg sveket og lurt. Det i sin tur gjør at mange har vanskelig for å sette grenser for seg selv, er mye sint og frustrert og skammer seg over det som er skjedd. Bare det å sette ord på følelsene kan være vanskelig.

«For mange menn kommer kroppens reaksjoner før erkjennelsen. De takler ikke stress og ansvar slik de gjorde før og sliter med å konsentrere seg.» Are Saastad

-Mange menn opplever det som lite mandig å vise følelser – en forventning som også til dels bekreftes av en del kvinner, uten at vi har statistikk på det. Menn har generelt mindre handlingsrom enn kvinner om de skal leve opp til de rådende kjønnsforventningene, sier Saastad.

Han mener det er svært positivt at unge menns omsorgsevner verdsettes og stimuleres gjennom tiltak som for eksempel pappapermisjon, og tror økt likestilling på sikt kan gjøre det lettere for menn å snakke om vanskelige opplevelser.

- Overgrep påfører traumer, og å holde det inne er sykdomsskapende. Den viktigste forskjellen mellom menn og kvinner når det kommer til overgrep, er anledningene og evnen til å snakke om det, og muligheten til å få hjelp. Overgrep er overgrep, uansett kjønn.

Menn ruser seg mer, er mer voldelige og tar oftere livet sitt enn kvinner – men søker sjeldnere hjelp. I serien «Store gutter gråter også» snakker Magasinet med kjente menn om følelser og med noen av våre fremste eksperter på psykisk helse. All forskning viser at det er god folkehelse i å være åpen om vanskelige følelser. Rådet for psykisk helse (psykiskhelse.no) støtter opp om prosjektet.

les alle sakene her