Slik kan pengespill reguleres

Hvilken markedsføringsverdi hadde ikke Anettes milliongevinst hatt dersom den hadde fått stått uimotsagt?

NOEN SPILLER for mer enn de har råd til å tape. Konsekvensen kan være mange og til dels uopprettelige – milliongjeld, psykiske problemer, samlivsbrudd, kriminalitet og selvmord.

Tilbudet av pengespill fra internasjonale leverandører øker. Gjennom internett er spillene tilgjengelig ”overalt” til enhver tid. Mange nettspill tilbys fra land som ikke rammes av norsk lov. Å overlate spillene til det frie markedet er likevel ingen løsning, all den tid dette er en ”frihet” problemspillere tidvis strever med.

Kan denne type problemer forebygges? I så fall hvordan?

EN MÅTE KAN VÆRE Å regulere tilbudssiden via nasjonalt lovverk. Man kan blant annet følge britenes eksempel ved å innføre lisenssystem, slik Teknologirådet foreslo i vår.

Man kan følge amerikanernes eksempel ved å forby betalingsformidling, slik Giske nå går inn for. Effektene av britenes og amerikanernes tiltak er i dag ukjent. Etter alt å dømme har tiltakene duket for ikke-lisensierte spill og alternative betalingsløsninger. Både lisenssystem og forbud mot betalingsformidling kan med andre ord omgås.

Å UTVIKLE SPILLREGLER på tvers av landegrensene er en annen mulighet. Tatt i betraktning at vi lever i en global verden hvor effekten av et lands tiltak avhenger av andre lands spillpolitikk, kunne løsningen neppe vært bedre.

En finsk studie indikerer imidlertid at land beveger seg i ulike retninger, også innad i Europa. Noen land, som Storbritannia, Nederland og Sverige, liberaliserer spillpolitikken. Andre land, som Norge og Tyskland, strammer inn. Enn så lenge synes altså ikke tiden inne for politisk samarbeid på internasjonalt nivå. Men kunne Norge være en pådriver i årene som kommer?

EN TREDJE MÅTE kan være å oppmuntre spillbransjen til selv å ta ansvar, for eksempel ved å etablere nye eller slutte seg til eksisterende sertifiseringsordinger som fremmer ansvarlig spillepraksis.

DET FINNES MÅTER Å REGULERE SPILL PÅ: Ingen av metodene er uproblematiske. Foto: SCANPIX
DET FINNES MÅTER Å REGULERE SPILL PÅ: Ingen av metodene er uproblematiske. Foto: SCANPIX Vis mer

”Ansvarlig spillepraksis” innebærer at kundene tilbys tekniske løsninger som gjør det mulig å regulere egen spilleadferd, for eksempel ved å sette en egendefinert øvre grense for spill. Når grensen er nådd, stopper spillet.

Spillselskapene har imidlertid ikke ansvar for hva som skjer etter at spillet har stoppet. Nektes kundene servering, kan veien til neste spilleverandør være kort – faktisk bare ett klikk unna. Kanskje styrker bransjens sertifiseringsordninger selskapenes renommé mer enn den reduserer spilleproblemer?

EN FJERDE MULIGHET er å regulere spill gjennom holdningskampanjer og folkeopplysning. Holdningskampanjer rettet mot ungdom gjennomføres i disse dager av Lotteritilsynet. Erfaringer fra rusmiddelforskningen kan imidlertid tyde på at denne type tiltak har begrenset effekt.

Som forbrukere flest tenderer sårbare grupper mot å oppfatte, lese og ha tillit til informasjon som stemmer med egne erfaringer. Kritisk informasjon kan derfor falle best i jord hos dem som trenger den minst. Effekten av folkeopplysning vet vi i dag lite om.

OVERDREVET SPILLING holdes gjerne skjult, blant annet fordi berørte parter – familie, venner, kollegaer, arbeidsgivere og andre – ikke kjenner symptomene. Berørte parter kan vanskelig stå ansvarlig for spillernes problemer. Men kunne noen av problemer vært unngått dersom de ble avdekket på et tidligere tidspunkt?

Alle de skisserte tiltak har altså svakheter. At tiltak har svakheter har imidlertid aldri vært grunn nok til ikke å iverksette dem. For selv om lovverk kan omgås, danner de hindre som på ulike måter reduserer spilleproblemer.

Og selv om den direkte effekten av tekniske selvreguleringsløsninger, holdningskampanjer og folkeopplysning rettet mot sårbare grupper kan være begrenset, skal den indirekte effekten på spillerens nære og fjerne omgivelser – på berørte parter og den kulturelle oppfatning rundt spill – ikke undervurderes.

Ved å rette søkelyset på spilleproblemer, bidrar tiltakene til å øke den kritiske distansen til spill. Her har fagpersoner og den kritisk pressen en rolle å spille. Hvilken markedsføringsverdi hadde ikke Anettes milliongevinst hatt dersom den hadde fått stått uimotsagt?

Slik kan pengespill reguleres