DEBATT

Tilsynsrådet for Trandum:

Et unødig strengt kontrollregime

Vi er bekymret for at kontrollregimet på Trandum har et mer fengselslignende preg enn hva som er lovgivers intensjon og at rettighetene til den enkelte ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det lave antall internerte nå, gir gode muligheter for å dempe kontrollregimet og forbedre forholdene på Trandum.

Mogreina 20190926. 
Et fly fra Norwegian over politiets utlendingsinternat på Trandum.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Mogreina 20190926. Et fly fra Norwegian over politiets utlendingsinternat på Trandum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert
Sist oppdatert

Tilsynsrådet for Trandum uttrykker i vår årsmelding for 2020 bekymring for forholdene ved Politiets utlendingsinternat. Dette gjelder særlig rutinemessig innlåsing på celler, isolasjon og andre unødige restriksjoner overfor de internerte. Vi peker også på mangler ved helsetilbudet, og anbefaler en omorganisering som sikrer at helsehjelpen ivaretas av det offentlige.

Tilsynsrådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet og skal føre tilsyn med hvordan de internerte blir behandlet på Trandum. Rådet minner i årsmeldingen om at grunnlaget for internering ikke er at det foreligger straffbare forhold. Menneskene som oppholder seg der skal følgelig ikke sone en straff. Likevel bærer Trandum preg av fengselslignende restriksjoner.

Gjennom møter med de internerte og jevnlige tilsyn på internatet, får vi innsikt i hverdagen på Trandum. Vi ser med alvor på at de internerte har lite eller ingen tilgang på telefon, PC og internett. Dette vanskeliggjør kontakt med pårørende og omgivelsene utenfor murene. I tillegg legges det i for liten grad til rette for aktiviteter og tid utendørs.

Vi kan ikke se at disse begrensningene er nødvendige eller godt begrunnet. Det påfører en unødig merbelastning for mennesker i en allerede presset situasjon.

Videre reagerer vi på den rutinemessige innlåsingen av internerte på egne celler og vurderer denne praksisen som ulovlig. Internerte oppholder seg i opptil 14 timer i døgnet innlåst på egen celle, uten bevegelsesfrihet eller tilgang på mat og sosial kontakt.

De internerte forteller at de stigmatiseres som kriminelle, og opplever innlåsingen som frustrerende og vanskelig å håndtere. Til tross for at Advokatforeningen i 2015 og Tilsynsrådet i 2019 begge har påpekt at praksisen er unødvendig og uten hjemmel, ser vi at praksisen har vedvart.

Et annet tema i vår årsmelding er bruken av isolasjon og sikkerhetscelle. Å frata et menneske sosial kontakt, ytre stimuli og meningsfull aktivitet, er en betydelig inngripen i et individs grunnleggende rettigheter. Det er problematisk at det fattes vedtak om utelukkelse fra fellesskapet uten en effektiv klageadgang.

Isolasjon er en helsemessig risiko. Det kan utløse, eskalere eller forverre psykiske vansker. De som oppholder seg på Trandum befinner seg allerede i en vanskelig situasjon. Flere strever med psykiske plager og lidelser. Å overlate dem til seg selv i en fortvilet situasjon, kan i verste fall påføre dem ytterligere psykisk skade. Det er viktig med kompetente og konkrete vurderinger av de helsemessige konsekvensene av isolasjon. Vi oppfordrer til tiltak som kan forebygge isolasjon og redusere tvangsbruk.

Under pandemien har de som har ankommet Trandum rutinemessig blitt satt karantene i inntil ti dager, noe som i praksis innebærer isolasjon. Etter Tilsynsrådets vurdering er dette ikke tilstrekkelig rettslig forankret. Videre er vi kritiske til at besøk skjer med tilsyn og rutinemessig kroppsvisitasjon. Dette fremstår som unødvendig og uforholdsmessig. Det skriver seg inn i rekken av det vi anser som unødig strenge kontrolltiltak på Trandum

Et tredje viktig tema i årsmeldingen gjelder helsetilbudet på Trandum. Vi er bekymret for kvaliteten på helsetjenestene som leveres. Tilsynsrådet fastholder derfor tilrådningen fra 2019 om at helsetilbudet omorganiseres og underlegges den offentlige helsetjenesten.

Helsetilbudet består i dag av psykiatriske sykepleiere ansatt i politiet, og en ekstern tilbyder, Legetjenester AS, som har fått fornyet kontrakt etter anbudskonkurransen i 2019. Dette selskapet har vært gjenstand for kritikk ved flere anledninger. I samtaler med Tilsynsrådet gir de internerte uttrykk for å ha lav tillit til helsetjenesten, og de opplever den også som utilgjengelig. Vi er videre blitt gjort kjent med saker som gir grunn til bekymring for hvorvidt oppfølgingen av den enkelte er god nok.

Å omorganisere helsetilbudet kan gi en bedre helsetjeneste og øke tilliten til denne. Omorganiseringen som Tilsynsrådet har foreslått, vil også kunne gi kvalitetssikring av helsetjenesten og større robusthet i det faglige miljøet som skal ivareta den enkelte.

Tilsynsrådet anser det som naturlig at mennesker som er frihetsberøvet og under offentlig kontroll, får sine helsebehov ivaretatt av nettopp det offentlige. De internerte er prisgitt helsetilbudet de mottar og har ingen valgmuligheter eller anledning til å påvirke sin situasjon. I verste fall risikerer man at de internerte forhindres fra å motta adekvat helsehjelp, og i ytterste konsekvens påføres skade under offentlig kontroll.

PÅ CELLA: Syvli Listhaug besøkte cellene på den nye sikkerhetsavdelingen på Trandum utlendingsinternat. Video: Øistein Norum Monsen / Dagbladet. Vis mer

Samlet sett er vi bekymret for at kontrollregimet på Trandum har et mer fengselslignende preg enn hva som er lovgivers intensjon, at rettighetene til den enkelte på flere områder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Det har i 2020 vært en betydelig nedgang av antall internerte på Trandum, og det er grunn til å tro at antallet også i 2021 vil ligge på et lavt nivå. Dette gir gode muligheter for å dempe kontrollregimet og forbedre forholdene på Trandum, slik vi tilrår.

For Tilsynsrådet for Trandum: Pål Morten Andreassen (leder), Birgit Lie, Christl Kvam, Mads Harlem, Hanne Heszlein-Lossius og Heidi Wittrup Djup,

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer