11 Frp-forslag kan være i strid med internasjonale avtaler

Det gir Frp blaffen i. Partiet er villige til å prøve politikken sin for en internasjonal domstol.

AFGHANISTAN: En flyktningeleir i Kabul i 2008. Afghanistan er et av de landene Norge får flest flyktninger fra. Foto: Jacques Hvistandahl / Dagbladet.
AFGHANISTAN: En flyktningeleir i Kabul i 2008. Afghanistan er et av de landene Norge får flest flyktninger fra. Foto: Jacques Hvistandahl / Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frp's strenge innvandringspolitikk er eller kan være i strid med en rekke internasjonale konvensjoner. Innvandringspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, er villig til å ta sjansen.

- Hvis det er tvil om det er i strid med internasjonale konvensjoner, kan vi innføre politikken vår først, og så få en eventuell dom på det, sier Johansen.

Han er ikke bekymret.

- Vår politikk er helt i tråd med den politikken Danmark og Finland har. De har ikke blitt dømt for noen ting.

Høyre mener derimot at planene til Frp ikke er gjennomførbare.

Frp's juridiske nøtter Dagbladet har fått justisminister Grete Faremos og jurist og høyrepolitiker Michael Tetzschners vurdering av Frps innvandringspolitikk. Dette er deres innvendinger:
 
• Frp ønsker en restriktiv fortolkning av alminnelig folkerett og internasjonale konvensjoner.
Wienkonvensjonens artikkel 31 nr 1 om tolkning av konvensjoner, sier at bestemmelsen om en traktat skal tolkes «i god tro».

• Frp ønsker grensekontroll dersom det foreligger en trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet.
Ifølge Schengen-avtalen må det foreligge en «alvorlig» trussel.

• Frp vil oppheve vilkåret om at en flyktning kan ekskluderes fra flyktningstatus dersom vedkommende tidligere har gjort seg skyldig i en «alvorlig ikke-politisk forbrytelse» utenfor tilfluktsstatens grenser.
Vilkåret er nedfelt i flyktningekonvensjonens artikkel 1 f.

• Frp vil stramme inn på utlendingslovens §38, og legge mindre vekt på helsemessige forhold, sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen. Barnets beste skal ikke være et grunnleggende hensyn, men et hensyn.
Dette kan føre til brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3, forbudet mot umenneskelig behandling og barnekonvensjonens artikkel 3, som omtaler barns beste som et grunnleggende hensyn.

• Frp vil oppheve bestemmelsene om tidsmessige begrensing og forholdsmessighet når det gjelder personer som er straffedømt før de kom til Norge.
Det kan være brudd på EMK artikkel 8, om at myndighetene må vurdere forholdsmessigheten av inngrep i enkeltpersoners rett til privatliv og familieliv.

• Frp vil at flyktninger ikke skal ha rett til familiegjenforening før de har fått permanent oppholdstillatelse etter minst seks års botid.
En slik generell ordning kan komme i strid med EMK artikkel 8.

• Frp vil ha lukkede mottak for asylsøkere som ikke klarlegger sin identitet.
Det vil som generell praksis kunne komme i konflikt med EMK artikkel 5.

• Frp vil at asylsøkere som har fått avslag på søknad, skal anses som ulovlige innvandrere.
Det kan være i strid med flyktningeretten. Det anses ikke som galt å ta feil av sin posisjon. Det er først hvis man ikke retter seg etter et utreisepålegg, man anses som illegal innvandrer. Dette kan illustreres med søknad om byggetillatelse versus ulovlig bygging.

• Frp vil at flyktninger skal reise tilbake til hjemlandet når grunnen til flyktningestatus er bortfalt.
Det kan være i strid med flyktningekonvensjonen. FN anbefaler at flyktninger som har fått varig oppholdstillatelse skal integreres, og deretter vurdere tilbakereise selv.

• Frp vil forbeholde enkelte sosiale ytelser til folk med norsk statsborgerskap eller andre avgrensninger. Frp har ikke gitt eksempler på ytelser.
Forslaget kan være i strid med EØS-avtalen. Alle nordiske borgere har siden 1954 hatt adgang til et felles arbeidsmarked.

• Frp vil vektlegge integreringsmessige konsekvenser av innvandring.
- Vi må kunne ha mulighet til å ta hensyn til hvem som har lett for å integrere seg og ikke. Det er eksempler på nasjonaliteter som integrerer seg dårligere enn andre. Det er noen individuelle og kulturelle forskjeller, forklarer Morten Ørsal Johansen.
Forslaget kan være i strid med Rasediskrimineringskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Les også: Høyre mener planene ikke er gjennomførbare

TAR SJANSEN: Stortingsrepresentant fra Frp, Morten Ørsal Johansen, vil innføre politikken først - deretter prøve den for internasjonal domstol ved behov. Foto: Jacques Hvistendahl/ Dagbladet.
TAR SJANSEN: Stortingsrepresentant fra Frp, Morten Ørsal Johansen, vil innføre politikken først - deretter prøve den for internasjonal domstol ved behov. Foto: Jacques Hvistendahl/ Dagbladet. Vis mer