- 40 kroner i bomavgift

- Bilister som kjører i rushtrafikk til de større byene her i landet betaler ikke på langt nær de utgiftene de påfører samfunnet. Skulle de gjort det, burde bom-avgiften vært minimum førti kroner. I dag er det altfor billig å kjøre bil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik kommenterer forskningsleder Odd I. Larsen på Tranportøkonomisk institutt (TØI) et oppslag i siste nummer av The Economist som konkluderer: Den eneste løsning på verdens dramatisk økende trafikk-problemer, er at bilistene betaler de kostnader de påfører samfunnet. Valget for trafikkanter i rushtrafikk er ganske enkelt: Bli sittende i køer som snegler seg stadig saktere fram eller betal.

- Det Economist nå gjør seg til talsmann for, er idéen om veiprising som har vært kjent i vårt miljø siden 1950-tallet. Likevel er det oppsiktsvekkende at det organ som regnes som markedsliberalismens fremste talerør nå ender på samme standpunkt som transportøkonomer og miljøvernere, sier Larsen.

Miljøargument

- Når politikere og folk flest snakker om køkostnader, er det først og fremst miljøargumentet som har vært framhevet. På dette området dekker avgiftene på bensindrevne biler langt på vei miljøkostnadene. Avgiften på bensindrevne biler er rundt regnet 70 øre/km. I køtrafikk er den anslått til 140 øre/km fordi køkjøring medfører vesentlig høyere drivstofforbruk.

Eksterne kostnader for biltrafikk, som veislitasje, støy og trafikkulykker, er anslått til 30-40 øre/km. Resten går til dekning av skader luftforurensing påfører omgivelsene. Våre beregninger tilsier at avgiftene langt på vei dekker påførte skadevirkninger.

Køkostnader

Langt annerledes forholder det seg med de marginale køkostnader. Det er de samlede merutgifter i form av tids- og kjørekostnader du påfører de andre bilistene når du kommer fra en sidevei og slutter deg til rushtrafikken på en hovedinnfartsåre. Denne er beregnet til to-tre kroner/km. I totalregnskapet må den merbelastning du påfører andre når du på denne måten tar bilen inn i købelastet trafikk selvfølgelig regnes inn, sier Larsen. Han har regnet ut at en optimal bruk av køprising i Oslo vil kunne gi en samfunnsøkonomisk nytte-effekt på 300-350 millioner kroner i året. Han understreker også at dagens system med stasjonære bompengeringer ikke er idéelt, blant annet fordi det ikke tar hensyn til antall kjørte kilometer.

Odd I. Larsen