Skien, 14.6.02. Gamal Hosein blir dømt til 11 års fengsel for drapet på kona Gry. Og dommen kom som en lettelse på familie og venner, som fryktet vill krig om retten til barna.
Forsvarer John Chr. Elden er skuffet over at det ikke ble full frifinnelse. Hosein har anket dommen til lagmannsretten.

Foto: Torbjørn Berg/Dagbladet
Skien, 14.6.02. Gamal Hosein blir dømt til 11 års fengsel for drapet på kona Gry. Og dommen kom som en lettelse på familie og venner, som fryktet vill krig om retten til barna. Forsvarer John Chr. Elden er skuffet over at det ikke ble full frifinnelse. Hosein har anket dommen til lagmannsretten. Foto: Torbjørn Berg/DagbladetVis mer

Advokatlekkasjer kan bli straffet

Lekkasjer fra advokater i straffesaker kan bli straffbare.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet: Justisminister Knut Storberget skal vurdere et forslag fra det såkalte Metodekontrollutvalget å om endre straffeprosessloven om å innføre en generell og straffesanksjonert taushetsplikt om straffesaksopplysninger for advokater og andre som utfører tjenester eller arbeid for et advokatkontor.

— Begrunnelsen for å innføre bestemmelsen er først og fremst personvernhensyn, men også at advokater i utgangspunktet pålegges samme taushetsplikt som øvrige profesjonelle aktører i politi og rettsvesen er bundet av, ifølge utvalget.

Metodekontrollutvalget foreslår at advokater som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Har lovbruddet skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, er strafferammen fengsel i tre år.

Som politiet Advokat John Chr. Elden sier til Dagbladet at forslaget vil på ingen måte hindre advokatenes rett til å delta i den offentlige debatt om saker
— Det er ikke ment som noen knebling. Forslaget tar imidlertid sikte på å stramme inn, slik at advokatene ikke kan lekke opplysninger når dette ikke kan anses å være i deres klienters interesse, altså når advokater ikke handler etter klientens tarv.

Bakgrunnen for utvalgets forslag er erfaringer om at en del opplysninger synes å flyte rundt i mer eller mindre underholdningsøyemed eller er ment for å ramme andre. Da bør det være like straffbart for en advokat som for en politimann å være kilden til en lekkasje, sier Elden.

Han satt selv i utvalget, og var på å fremme forslaget.

Etterlatte Utvalget understreker at advokaters stilling i straffeprosessen tilsier at opplysninger uavhengig av taushetsplikt bør kunne brukes, dersom dette etter en avveining av de ulike hensyn er nødvendig for å ivareta klientens interesser.

— Dette gjelder i særdeleshet der hensynet til effektivt forsvar for den tiltalte tilsier bruk av opplysninger, men også der dette er nødvendig for å ivareta bistandsadvokatens rolle i forholde til den fornærmede og de eventuelt etterlattes interesser, ifølge utvalget.

Advokatforeningen er enig i at advokaters taushetsplikt i straffesaker av prinsipielle grunner bør lovfestes. Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i et notat til departementet i juli sluttet seg til forslaget fra utvalget.

Terrorsaken Gjensidig påstander fra politiet og forsvarer om lekkasjer i større straffesaker, er en gjenganger. Påstandene ble gjentatt med styrke i Orderud- og NOKAS-saken. Siste er PST-sjef Janne Kristiansen på banen i terrorsaken. I et brev til Oslo tingrett varsler hun at PST vil vurdere å be retten oppnevne nye forsvarere dersom «lekkasjene fortsetter».

Kristiansen mener det er overensstemmelse mellom den informasjon som forsvarerne har fått tilgang til, og de opplysninger som kommer fram i mediene.
Tre av forsvarerne fikk innsyn i sensitive dokumenter i saken ved å signere en taushetserklæring 12. juli. Forsvarer Arvid Sjødin har ikke underskrevet taushetserklæringen, og går derfor fri av anklagene fra PST.