Alle fire tiltalt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har selv vurdert drapssiktelsene mot Per Kristian Orderud (46), Veronica Orderud (28), Kristin Kirkemo Haukeland (27) og Lars Grønnerød (42). I går beordret Busch at det skulle tas ut tiltale for overlagt drap mot alle fire.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter uker med juridiske vurderinger, og avveininger om bevisene virkelig vil holde til en domfellelse, sendte Busch i går sin påtegning til statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud.

Buschs konklusjon er entydig: Alle fire skal tiltales for overlagt drap.

- Planlagt

Førstkommende fredag vil den formelle tiltalen være klar. Dagbladet får bekreftet at det bare vil være kosmetiske forskjeller på riksadvokatens påtegning og den endelige tiltalebeslutningen.

I dag kan Dagbladet bringe kanskje det sterkeste av alle dokumenter som er produsert i denne saken - riksadvokatens detaljerte ordre til å reise tiltale.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber statsadvokatene i Oslo om å reise tiltale for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap.

Det betyr at riksadvokat Busch mener at trippeldrapet altså skjedde som en følge av en overveid og gjennomtenkt handling.

Lovens strengeste

Strafferammen for denne forbrytelsen er lovens strengeste, 21 års fengsel.

I sitt grunnlag for å be om tiltaler for overlagt drap har riksadvokaten brukt en gjerningsbeskrivelse som går helt tilbake til høsten 1998, altså minst et halvt år før drapene, da Veronica og Per Kristian Orderud skal ha bedt Kristin Kirkemo Haukeland om å skaffe dem våpen.

Beskrivelsen for hva som etter riksadvokatens mening førte opp til trippeldrapet, er gjengitt på tolv og ei halv linje i det såkalte påtegningsarket fra Busch til statsadvokatene i Oslo.

Statsadvokatene skal nå de nærmeste dagene utarbeide en tiltalebeslutning. Den kommer til å inneholde brudd på våpenloven og ulovlig oppbevaring av sprengstoff for Lars Grønnerød og brudd på våpenloven for Kristin Kirkemo Haukeland. Brudd på våpenloven må også Veronica og Per Orderud regne med å måtte svare for.

I tillegg blir trolig Per Orderud tiltalt for dokumentfalsk i forbindelse med striden han hadde gående med faren, avdøde Kristian Magnus Orderud.

Alle som blir tiltalt i en drapssak, får mulighet til å prøve skyldspørsmålet to ganger. Det betyr at Orderud-saken vil komme opp først i den lokale herredsretten - og eventuelt seinere i Eidsivating lagmannsrett med en jury på ti kvinner og menn som endelig skal avgjøre skyldspørsmålet.

Dette blir tiltalen

PER KRISTIAN ORDERUD, F. 17.05.54 M.FL. - TILTALE FOR OVERTREDELSE AV STRAFFELOVEN '233 (overlagt drap, red.anm.) FØRSTE OG ANNET LEDD Tiltale bes utferdiget ved Nes herredsrett mot

1. Per Kristian Orderud, f. 17.05.54, bor: Orderud gård, 1920 Sørum

2. Veronica Orderud, f. 17.02.72, bor: Orderud gård, 1920 Sørum

3. Kristin Kirkemo Haukeland, f. 18.04.73, bor: Svaleveien 3b, 1182 Oslo

4. Lars Grønnerød, f. 14.01.58, bor: Frognerveien 38, 3. etg., 0266 Oslo

til fellelse etter

straffeloven '233 (overlagt drap, red.anm.) første og annet ledd

for med overlegg å ha forvoldt en annens død eller medvirket til dette.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Høsten 1998 henvendte Veronica og Per Kristian Orderud seg til Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød med forespørsel om de kunne skaffe skytevåpen. Per Kristian Orderud gav deretter Lars Grønnerød penger til våpenanskaffelsen. Den 22. desember 1998 benyttet Kristin Kirkemo Haukeland deler av dette beløpet til å kjøpe to pistoler cal. 22 og ammunisjon av en person i Molde. Under et besøk på Orderud gård den 23. desember s.å. overleverte hun pistolene med ammunisjon til Veronica og Per Kristian Orderud. Samme kveld og/eller påfølgende natt planla Veronica og Per Kristian Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød nærmere hvordan drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust skulle gjennomføres. Veronica og Per Kristian Orderud fikk herunder opplæring i bruk av våpnene. Natt til 3. april 1999 på Orderud gård mottok Per Kristian Orderud en revolver cal. 38 med ammunisjon fra Lars Grønnerød i bytte med en av pistolene som Kristin Kirkemo Haukeland hadde skaffet. Våpenbyttet skjedde etter initiativ fra Per Kristian Orderud. Etter forutgående overveielser ble drapene begått slik:

a) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Kristian Magnus Orderud skutt i brystet og nakken med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at han døde.

b) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Marie Orderud skutt i brystet, halsen og buken med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at hun døde.

c) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Anne Orderud Paust skutt i halsen, nakken, brystet og ryggen med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at hun døde.

Straffeloven '62 (flere forbrytelser, red.anm.) første ledd får anvendelse.

Det må gå frem av tiltalebeslutningen at det vil bli lagt ned påstand om fradømmelse av arverett for Per Kristian Orderud etter hans foreldre og søster, jf. arveloven '73 (fradømmes retten til å motta arv, red.anm.) og straffeprosessloven '3 nr. 5. (kan kreve bortdømmelse av arverett i en straffesak, red.anm.)

Tiltalte nr. 3 Kirkemo Haukeland og nr. 4 Grønnerød har også vært siktet for overtredelse av straffeloven ' 148, jf. ' 49 (forsøk på gassattentat, red.anm.). Slik bevisene ligger an, finner riksadvokaten ikke grunnlag for å utferdige tiltale for dette forhold.

Tiltalespørsmålet for øvrig hører under statsadvokaten.

Uttalelser til tiltalespørsmålet fra advokat Frode Sulland og advokat Cato Schiøtz, begge av 15. desember 2000, var som kjent gjenstand for detaljert gjennomgang på møtet ved Riksadvokatembetet 21. desember 2000. Det som der ble bestemt om nærmere oppfølging før hovedforhandlingen gjennomføres, må statsadvokatene videreføre i samarbeid med etterforskningsledelsen. For ordens skyld tilføyes at ingen av anførslene fra forsvarerne har medført at avgjørelsen av tiltalespørsmålet bør utstå. De øvrige forsvarerne er ikke herfra gjort kjent med foran nevnte uttalelser fra advokat Sulland og advokat Schiøtz. Det overlates til statsadvokatene å ta stilling til når og hvorledes dette bør skje.

Det tilføyes også at det fra Riksadvokatembetet ikke er gitt uttalelser til media om foranstående avgjørelse. Statsadvokatene må tilstrebe at de tiltalte underrettes tilnærmet samtidig og at deres forsvarere også er underrettet før det gis uttalelser til offentligheten om tiltalespørsmålet.

Foran i saken (rødt omslag) ligger div. korrespondanse som ikke er dokumentført. Dette bes gjort.

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

Tor-Aksel Busch, Ingunn Fossgard, Kjerstin A. Kvande

SISTE HVILE: Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) er gravlagt på Blaker kirkegård. Familien har satt opp ny gravstøtte.