Alle sviktet før brannen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • To rapporter etter storbrannen i Trondheim før jul avslører at verken grunneiere, bygningsmyndigheter eller brannvesen har gjort jobben sin tilfredsstillende. Rapportene, som er utarbeidet av Norges branntekniske laboratorium og Sintef, retter sterk kritikk mot alle som hadde ansvar for tingenes tilstand. Men de som har dette ansvaret, innrømmer ikke svikt og skylder på andre. Kommunen selv erkjenner at mye kunne ha vært håndtert annerledes. Derfor må det også gå an å lære noe i etterhånd. Men det forutsetter at de som har gjort feil, tar inn over seg sin del av ansvaret. Å legge skylda på andre er en øvelse vi ikke lærer meget av.
  • Mangelen på respekt for brann- og bygningsforskriftene er de alvorligste punktene i kritikken som nå reises. Det var utilfredsstillende brannsikring rundt ventilasjonsanlegget der brannen startet. Eierne hadde krav på seg til å dele opp loftene. Ingen byggemelding dokumenterer at kravene er innfridd, og kontrollmyndighetene har åpenbart heller ikke grepet inn. Brannvesenet i byen mangler gode planer for sin innsats ved større branner, og er dessuten organisert på en måte som ikke er i samsvar med lovgivningen. Og Trondheim kommune har ikke fulgt opp avvik som var påpekt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet.
  • De to rapportene reiser spørsmål ved hele vår bygnings- og brannkontroll. Når så grove brudd på lover og forskrifter kan skje uten at kontrollmyndighetene avdekker det, representerer det en svikt av formidabel karakter. Hva hjelper det med regler når de ikke blir overholdt og fulgt opp? Det skaper bare falsk trygghet hos folk som har krav på reell trygghet.
  • Det er neppe noen grunn til å tro at trønderne er i en særstilling på dette området. Vi slutter oss derfor til uttalelsen fra Sintef: «...det må vises større respekt for forskrifter, krav og pålegg, og... brannvesen og bygningsmyndigheter må vise mer muskler. Begge må øke sin kontrollvirksomhet og være langt strengere når de ser at krav og pålegg ikke etterleves.» Det brenner altfor mye i Norge. Men vi må kunne stelle oss slik at ikke alle bybranner nødvendigvis behøver å utvikle seg til storbranner med fare for menneskeliv og store verdier.