TRANDUM: Politiets utlendingsinternatet ligger på Trandum, ved Gardermoen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
TRANDUM: Politiets utlendingsinternatet ligger på Trandum, ved Gardermoen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Asylsøker (19) satt 70 timer uten klær på sikkerhetscelle. - Minner om en prosess fra land Norge ikke ønsker å sammenlikne seg med

Advokat reagerer på behandlingen klienten fikk på Trandum. Politiets utlendingsenhet (PU) mener mannen fikk forsvarlig behandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Advokat Waqar Malik har sendt en klage til Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet, for det han mener er umenneskelig behandling av hans klient, en afghansk mann (19), som satt på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Malik sier mannen ble plassert naken på en sikkerhetscelle i 70 timer, og at han satt der 18 timer etter at Oslo tingrett slo fast at han skulle interneres under vanlige forhold. Han mener saken illustrerer problemene med manglende psykisk helsetilbud ved utlendingsinternatet.

ADVOKAT: Waqar Malik. Foto: Jacques Hvistendahl
ADVOKAT: Waqar Malik. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

- Behandlingen han fikk er i strid med gjeldende regelverk og minner om en prosess fra land som Norge ikke ønsker å sammenlikne seg med, sier Malik til Dagbladet.

- Psykisk belastning

Politiets utlendingsenhet (PU) mener mannen fikk forsvarlig behandling. De opplyser at mannen ble plassert på sikkerhetsscella uten klær, men med såkalte arresttepper, fordi de fryktet at 19-åringen var suicidal.

19-åringen selv hevder det var en misforståelse, men advokat Malik sier han er enig i at hendelsen i forkant kan tolkes som et selvmordsforsøk.

- Det problematiske er behandlingen de internerte får ved selvmordsforsøk, sier Malik ved Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm.

- Isolasjon påfører et menneske en ekstrem psykisk belastning og er ikke egnet til å redusere selvmordsfaren, det kan tvert i mot øke den, sier Malik.

Mannen ble varetektsfengslet i Oslo tingrett 22. august. Da slo retten fast at han ikke kunne løslates, fordi han trolig vil bli utvist fra landet, og at det kan være fare for at han vil forsøke å unndra seg dette. Men retten slo også fast at mannen måtte over på ordinær avdeling:

- Retten legger til grunn at han ikke isoleres videre i fengslingsperioden, slik han nå har forklart at han er blitt, heter det i rettens kjennelse.

- Trandum fulgte ikke opp pålegget i kjennelsen fra retten, sier Malik.

PU sier til Dagbladet at det ikke er opp til retten å «pålegge internatet å oppheve vedtak om overføring til sikkerhetsavdelingen».

- Behov for overføring til sikkerhetsavdeling må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og denne beslutningen tas av politiet, skriver de i en e-post til Dagbladet.

Da asylsøkeren ble transportert tilbake til Trandum, endte han likevel opp tilbake i isolasjon på sikkerhetscella, og først etter 18 tiimer, ca kl. 19.30 23. august, ble han overført til ordinær avdeling. Advokat Malik reagerer på dette, og at klienten satt til sammen omtrent 70 timer uten at det ble foretatt en fornyet vurdering av om vilkårene for isolasjon var oppfylt.

Kritisert av Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kom i desember 2015 med kritikk av flere forhold ved Trandum, blant annet mangler ved det psykiatriske helsetilbudet.

I rapporten påpekte de blant annet:

- Ved selvmordsforsøk eller sterkt økt selvmordsrisiko ble internerte overført til sikkerhetsavdelingen og gitt tettere oppfølging av sykepleierne der. Det er problematisk at de internerte ikke har tilgang til nødvendig helsehjelp for psykiske plager. Oppfølging kan bidra til å forebygge at de internertes psykiske helse forverres og bedre forutsetningene for en verdig retur, heter det i rapporten.

Malik mener klientens opplevelse er et eksempel på at det fortsatt er problemer knyttet til dette.

- Dersom klienten var suicidal, burde han fått oppfølging fra psykiatrisk fagpersonell fremfor å bli utelukket helt fra fellesskapet, sier Malik.

- Det er problematisk at internerte ved selvmordsforsøk ikke gis psykiatrisk hjelp raskt, men istedet blir plassert på isolat, i strid med anbefalinger fra Sivilombudsmannen, sier advokaten.

Klienten hans er nå sendt ut av landet, men Malik har fortsatt kontakt med ham.

- Tettere oppfølging

Politiets utlendingsenhet opplyser at de kan beslutte bruk av sikkerhetsavdelingen når det er fare for sikkerheten til den innsatte.

- Det presiseres at opphold i sikkerhetsavdelingen medfører tettere oppfølging av personale enn i ordinær avdeling, for å kunne ivareta innsatte i en ekstra sårbar situasjon på en så god måte som mulig, skriver avdelingsleder Kristina Vee Lægreid i en e-post til Dagbladet.

De bekrefter at 19-åringen ble midlertidig plassert på forsterket celle på sikkerhetsavdelingen da kan kom tilbake fra fengslingsmøtet i retten 22. august.

- Vår rutine er at en lege skal vurdere om en person er suicidal før personen blir tilbakeført til vanlig avdeling. Det var ikke lege til stede før dagen etter, derfor var han på forsterket celle på sikkerhetsavdelingen til neste dag. På grunn av fare for at han skulle bruke klærne sine til å kvele seg, fikk han arresttepper i stedet for klær, skriver Lægreid.

Sivilombudsmannen beskrev i 2015 opphold på sikkerhetscelle som en «særlig inngripende form for isolasjon, fordi stimuli og innredning er begrenset til et absolutt minimum.»

- Ifølge menneskerettslige standarder skal isolasjon bare brukes i ekstraordinære tilfeller, som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom, heter det i rapporten, hvor det slås fast at «kunnskapen som foreligger om isolasjon og risiko for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser tilsier at isolasjon og særlig sikkerhetscelle bare brukes som siste utvei, og at varigheten er så kort som mulig.»

- Det er forebyggingsenhetens erfaring at risiko for alvorlig selvskading og selvmord er en av de mest brukte begrunnelsene for sikkerhetscellevedtak. Ut i fra hva vi vet om effektene av isolasjon, kan det ikke utelukkes at bruk av sikkerhetscelle som et selvmordsforebyggende tiltak kan ha den motsatte effekt, ved at risikoen for selvmord faktisk øker. Dette understreker viktigheten av å være spesielt tilbakeholden med bruk av sikkerhetscelle ved selvmordsfare og selvskadeproblematikk.

- Har ikke midler

Politiets utlendingsenhet sendte 30. april i år et svar til Sivilombudsmannen om de kritikkverdige forholdene.

- Helsetjenesten på utlendingsinternatet har utviklet et meget godt samarbeid med akutt medisinsk avdeling på Ahus. Ved behov for akutt psykiatrisk helsehjelp henvises innsatte og får plass der, heter det i brevet.

Videre skriver de at «forutsigbarhet knyttet til den samlede fengslingstiden gjør det lite aktuelt og formålstjenlig å starte et langvarig behandlingsforløp». De skriver videre at de ikke har midler til psykolog/psykiater som er «stedsplassert på internatet».

- Alternativt må PU gis øremerkede sengeposter i psykiatrien, som av hensyn til forberedelsene til uttransport må være stedsplassert på Østlandet. Det eksisterende presset på plasser i psykiatrien, tilsier at dette er et lite realistisk alternativ, heter det i brevet.

PU mener også et samarbeid med Kriminalomsorgen om dette er urealistisk å få til på grunn av manglende kapasitet i Kriminalomsorgen «sammenholdt med den korte tiden mange av utlendingene sitter i fengslig forvaring».

Psykolog-kritikk

Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg kom også med kritikk mot forholdene på sikkherhetsavdelingen ved Trandum etter et besøk der i 2014.

- Rutinene for helsehjelp for internerte i isolat eller sikkerhetscelle fremstår ikke som tilfredsstillende etter Forskrift om Politiets Utlendingsenhet, heter det i rapporten.

De reagerte blant annet på at det ikke tilkalles psykolog eller psykiater i «situasjoner hvor spesialist bør ta stilling til personens psykiske vansker og eventuelle sårbarhet».

- Menneskerettighetsutvalget mener at isolat og isolatceller er ytterst problematisk, og særlig i de tilfeller der det ikke er rutinemessig tilsyn av medisinsk og psykisk helsepersonell.

PU har i et svar til Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg stilt seg «uforstående til at Menneskerettighetsutvalget fikk opplyst at det ikke var klare rutiner for tilsyn fra helsetjenesten i de tilfeller innsatte blir overført til sikkerhetscelle».

- Helsetjenesten blir ikke utelukkende orientert ved overføringen, men følger også kontinuerlig opp ved behov. I utlendingsinternatets interne retningslinjer fremgår det at helseavdelingen skal ha særlig fokus på de innsatte som oppholder seg på sikkerhetsavdelingen, i tillegg til at sykepleier oppsøker sikkerhetsavdelingen som hovedregel minst en gang per dag. I tillegg tilkommer selvfølgelig jevnlig (og nødvendig tilsyn) utført av de ansatte på avdelingen, heter det i svaret, skrevet av avdelingsleder Kristina Vee Lægreid.

Menneskerettighetsutvalget og Sivilombudsmannen har for øvrig gitt ros til de ansatte ved Trandum i sine rapporter.

- Det fremheves som positivt at de ansatte på internatet i all hovedsak fikk gode tilbakemeldinger fra de internerte. Mange uttalte at de ble behandlet respektfullt og fikk nødvendig bistand til daglige gjøremål, heter det i Sivilombudsmannens rapport.