Bare 6 av 19 krav innfridd

Direktør Steinar Killi i Jernbaneverket (JBV) lovet å gjennomføre alle anbefalinger i regjeringskommisjonens Åsta-rapport innen første halvår 2001. Her er de enorme tiltakene og utbedringene han må gjennomføre innen 1. juli neste år for å trygge jernbanen i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KRAV: Foreta proaktiv håndtering av risiko, opprettelse av risikobasert styringssystem.

VIRKELIGHET: Ikke gjennomført. JBV er i gang med å lage prosedyrer. Gjennomfører ennå ikke dette i praksis. Det vil ifølge Jernbanetilsynet ta tid før denne omfattende endringen i sikkerhetsfilosofi er en realitet i JBV.

KRAV: Ansette sikkerhetssjef med direkte linje til toppledelsen.

VIRKELIGHET: Gjennomført. Trafikksikkerhetsdirektør Ove Skovdahl ble ansatt i oktober 1999.

KRAV: Intensivere innsatsen for å få et fullverdig internkontrollsystem.

VIRKELIGHET: Ikke gjennomført. JBV har ikke hatt noen dokumentert egenkontrollsystem. Skal ansette regionsikkerhetssjefer i alle regioner med ansvar for dette. Vil ta to til tre måneder før disse utlyses. Det vil ta enda lenger tid å gjennomføre fullverdig egenkontroll, slik Jernbantilsynet vil ha det.

KRAV: Kompetansekrav for alle ansatte med sikkerhetsansvar.

VIRKELIGHET: Ikke gjennomført. JBV er, ifølge Jernbanetilsynet, i ferd med å få igjennom godkjente og signerte stillingsbeskrivelser og kompetansekrav. Dette arbeidet skulle vært ferdig i dag. Tilsynets tidsfrister har blitt overskredet, og det kan gå måneder før arbeidet er ferdig. 35 JBV-medarbeidere er påmeldt til et ni dagers sikkerhetskurs som starter i disse dager.

KRAV: Risikoanalyser skal benyttes til å kartlegge risikoen i jernbanevirksomheten på overordnet nivå, og på enhver endring som planlegges gjennomført. Skal gjennomføres på alle banestrekninger.

VIRKELIGHETEN: Delvis gjennomført. JBV har begynt arbeidet, og har etter å ha vist manglende kompetanse, øket kompetansen gradvis. Halvparten av banestrekningene er analysert, men analysene er ikke endelig akseptert. Håper å kunne dekke hele jernbanenettet innen første halvår. 150 medarbeidere har fått kurs i risikoanalyse.

KRAV: Større motivasjon for rapportering og tilbakemelding (av uønskede hendelser) i alle deler av organisasjonen. Analyse og systematisering av meldingene.

VIRKELIGHETEN: Delvis gjennomført. JBV har etablert rutiner for innrapportering, og kjører en intern kampanje for å øke rapporteringen. Mesteparten av analysen og samordningen vil gjenstå i lang tid.

KRAV: Klare regler og retningslinjer for uhells- og ulykkeskommisjoner. Rutiner for bevissikring.

VIRKELIGHETEN: Gjennomført. En endelig instruks og mandat for kommisjonen er signert. JBV har innført rutiner om oppbevaringer av loggene i sikringsanleggene.

KRAV: Muligheten for pålitelige loggsystemer for alle banestrekninger utredes.

VIRKELIGHETEN: Delvis gjennomført. Nye rutiner innført, men noen av de tekniske anleggene må oppdateres.

KRAV: Sjekk og ombygging av signalanlegget NSB 87 på Rørosbanen før den settes i normal drift.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. JBV har startet planlegging, men jobben er ikke påbegynt. En omfattende jobb med uvisst tidsaspekt.

KRAV: Teknisk gjennomgang av signalanlegget NSI-63. Ekstern oppfølging.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. Dette har jernbanetilsynet satt i gang for en måned siden, sammen med utenlandske eksperter.

KRAV: ATC (automatisk togstopp) bygges ut på Rørosbanen og andre fjernstyrte baner hvor ATC ikke er installert, så raskt som mulig.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. Det er ikke påbegynt ATC-utbygging på Nordlandsbanen, Raumabanen, Meråkerbanen, Østre linje på Østfoldbanen, Solørbanen og øvre del av Gjøvikbanen. ATC er ferdig installert på Rørosbanen, men kan ikke settes i drift før reengineringen av signalanlegget er ferdig. Det kan ta mange måneder.

KRAV: Togradio eller annet sikkert kommunikasjonsutstyr installeres der det ikke finnes.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. JBV utreder muligheten for for det nye togradiosystemet GSMR. Gjennomføringen ligger flere år fram i tid.

KRAV: Prosedyrer for og regler for bruk av mobiltelefon til togradio er installert. Mobiltelefon skal ikke brukes til annet enn togframføring.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. JBV jobber med innføring av nye rutiner med klare instrukser, og vil formalisere mobiltelefon som nødkommunikasjon. Planlegger i samarbeid med Telenor å forbedre mobildekningen på deler av jernbanenettet.

KRAV: Jernbaneverket (og NSB BA) må gå gjennom dokumentasjonen til alle tekniske systemer påse at den er fullstendig. Dokumentasjonen må oppbevares tilgjengelig.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. JBV har gjort svært lite. Store deler av de tekniske anleggene på jernbanen finnes det ingen dokumentasjon for. Tegninger, beregningsgrunnlag og analyser ble aldri laget. Den enorme jobben vil ta årevis.

KRAV: Lydalarm ved sikkerhetskritiske feil på alle togledersentraler.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. Ikke installert på noen nye sentraler. JBV har fattet vedtak om å innføre lydalarm. Ville først installere det innen 2002, men tilsynet fant dette uakseptabelt, og JBV har nå forpliktet seg til å være ferdig på de resterende seks togledersentralene innen første kvartal 2001.

KRAV: Opprydding og forenkling av regelverk og forskrifter. Interne trafikksikkerhetsbestemmelser inn i forskriftene.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. Jernbanetilsynet er i gang med dette arbeidet sammen med JBV.

KRAV: Risikoanalyse av den nye avgangsprosedyren.

VIRKELIGHETEN: Delvis gjennomført. JBV foretar en grundig analyse i disse dager. NSB er ferdig med en fersk analyse, som konkluderer med at avgangsprosedyren svekker sikkerheten på baner uten ATC. Da den ble innført, var NSB og JBV hellig overbevist om at den styrket sikkerheten, og innførte den selv om tilsynet aldri godkjente den. Dette får sterk kritikk av regjeringskommisjonen.

KRAV: Lokførere skal få krysningsplaner om hvor kryssinger normalt skal foretas gjeninnført i rutebok.

VIRKELIGHETEN: Ikke gjennomført. JBV har bare innført krysningsplaner på Rørosbanen.

KRAV: Moderne låsesystem i Jernbaneverkets reléhus og steder der teknisk sensitivt utstyr er plassert.

VIRKELIGHETEN: Ingenting gjort.

<B>I HARDT VÆR:</B> Direktør Steinar Killi i Jernbaneverket står overfor enorme utfordringer i kjølvannet av Åsta-tragedien.