MÅ I FENGSEL: Den dømte psykiaterens forsvarer, advokat Svein Holden, og aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand, under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Siv Seglem, Dagbladet.
MÅ I FENGSEL: Den dømte psykiaterens forsvarer, advokat Svein Holden, og aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand, under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Siv Seglem, Dagbladet.Vis mer

Dømt for nedlasting av overgrepsmateriale

Barnepsykiater slipper ikke fengsel for å være hjemmepappa

Lagmannsretten: - Best for barna isolert sett. Men samfunnsstraff eller betinget fengsel ikke aktuelt her.

Psykiateren som er dømt for nedlasting og deling av store mengder overgrepsmateriale mot barn, slipper ikke å sitte i fengsel for å være pappa for sin egne, mindreårige barn.

Mannen i 50-åra har innrømmet skyld, men anket straffutmålingen fra Oslo tingrett på 22 måneders ubetinget fengsel.

I Borgarting lagmannsrett ba han isteden om 60 dager i fengsel og 12 måneder samfunnsstraff, altså åtte måneder kortere straff totalt.

Med samfunnsstraff kan han i praksis bo hjemme. Dermed kunne han fortsatt være alenepappa for de to barna. Det var begrunnelsen overfor retten.

Nå har Borgarting lagmannsrett avvist kravet om enklere soning. Den dømte psykiateren, som blant annet har jobbet med barnevernssaker i Oslo og Akershus og vært medlem av Statens granskingskommisjon, må sone i fengsel.

Men lagmannsretten har redusert straffen med to måneder til 20 måneders ubetinget fengsel. Begrunnelsen for utvidet strafferabatt er at en uforbeholden tilståelse har gjort politiets tilgang enklere til det beslaglagte materiale.

Og beslaget gjennom 20 år, fra 1997, er tallfestet slik i dommen:

205 536 datafiler hvorav 193 491 bilder og 12 045 videoer.

Seks måneder med video

Videoene har en samlet spilletid på 4046 timer. Det tilsvarer sammenhengende avspilling i nesten seks måneder, 24 timer i døgnet og sju timer i uka.

Det finnes neppe noen tidligere rettsavgjørelse som er identisk. Det er ikke lagmannsretten kjent med, heter det i dommen.

- Vi konstaterer at lagmannsretten har redusert straffen med to måneder. Jeg har ikke fått godt gjennom dommen grundig med klienten, og vi vil bruke den nærmeste tiden til å vurdere om den skal ankes videre, sier mannens forsvarer, advokat Svein Holden, til Dagbladet.

Dommer fra lagmannsrett om straffutmåling kan ankes videre til Høyesterett, med Høyesteretts ankeutvalg som nåløye.

- Best for barna

Rent prinsipielt skriver de tre fagdommerne følgende om samfunnsstraff, som lar seg kombinere med hjemmeadresse og daglig foreldreansvar:

- Lagmannsretten tar som utgangspunkt at barnas beste isolert sett tilsier at tiltalte idømmes samfunnsstraff.

Så kommer de samme dommerne med et stort men:

- De forhold tiltalte er dømt for, ser samfunnet generelt svært alvorlig på, noe som ikke minst kommer til uttrykk ved skjerping av straffenivået de seinere år. Lagmannsretten har etter dette kommet til at hensynet til tiltaltes barn ikke kan tillegges avgjørende vekt. Samfunnsstraff er derfor ikke aktuelt. Av samme grunn er betinget fengsel, helt eller delvis, heller ikke aktuelt.

I retten opplyste mannen at barna kommer til å bo hver for seg hos hans søster og bror dersom han må sone i fengsel.

Der kan fortsette på samme skole. Men far brukte erfaringer fra egen jobb som begrunnelse for at det vil være skadelig å skille dem i to hjem.

- Han har særdeles god innsikt

Om selve sakskomplekset er lagmannsretten enig med tingretten at tiltaltes yrkesutøvelse som psykiater og arbeid med barn må få betydning i skjerpende retning.

- Lagmannsretten vil for sin del framheve som skjerpende at tiltalte har begått handlingene til tross for at han har særdeles god innsikt i de skadevirkninger overgrep mot barn medfører, skriver fagdommerne.

Lagmannsretten oppsummerer beslagene slik:

- Et betydelig materiale som til dels viser grove seksuelle overgrep mot barn, helt ned til spedbarnsalderen. Hovedtyngden av materialet gjelder gutter i aldersgruppen 12 til 15 år.