Bedre omsorg for demente

Klare kvalitetsstandarder er viktige for å sikre et godt tilbud til pasienter som selv ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jeg ønsker at eldre og pleietrengende skal få mat når de vil, stå opp når de vil og dusje når de vil. For å nå målet om en verdig eldreomsorg trengs tilstrekkelig med senger, og mange nok hender. I tillegg er det helt avgjørende at vi stiller krav og fører kontroll med kvaliteten på tjenestene, særlig til de mest pleietrengende.

Sigurd Sparr fra Demensforbundet i Nasjonalforeningen for folkehelse tar opp forholdene for demente i et innlegg i Dagbladet 4. mars. Her skyter han en del bomskudd i forhold til mine initiativ for å sikre bedre kvalitet i eldreomsorgen. Det er derfor behov for en liten oppklaringsrunde.

Krav

Dagens kvalitetsforskrift gjelder sykehjem og stiller krav til at kommunene skal etablere systemer som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov. I tillegg er det gjennom et rundskriv gitt veiledning i forhold til kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. For å tydeliggjøre overfor kommunene og brukerne hvilke krav som bør stilles til innhold i tjenestene, vil jeg gjøre denne veilederen om til forskrift. Min hensikt er å gi kommunene et bedre verktøy for å stille krav til kvalitet på tjenester kommunen yter selv eller bestiller av andre, og samtidig tydeliggjøre for brukerne hvilke forventninger de skal ha til tjenestene. Klare kvalitetsstandarder er viktige for å sikre et godt tilbud til pasienter som selv ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Dette betyr ikke at pårørende skal bli «tilsynsførere». Kvalitetsstandarder vil forplikte kommunene, og det er tilsynsmyndighetene som skal se til at disse etterleves.

Kvalitet

Fra 1. januar 2003 vil tilsynsvirksomheten bli styrket ved at Statens helsetilsyn får det overordnede tilsynsansvar også for sosialtjenestene, som representerer en stor del av eldreomsorgen. Tilsyn gir resultater. Regelen er at kommunene retter opp mangler og avvik til beste for brukerne. For de få tilfeller hvor en kommune ikke retter seg etter tilsyn, vil jeg ha mulighet til sterkere virkemidler av hensyn til de eldre. Vi ser nå på hvilke virkemidler tilsynet skal disponere, og om tilsynet bør gis adgang til for eksempel å ilegge bøter i tilfeller hvor pålegg fra tilsynet ikke blir fulgt opp.

Tvangsbruk mot aldersdemente er et område der faren for ukultur og overgrep er stor, og Statens helsetilsyn peker på at området ikke er tilstrekkelig lovregulert. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har også nylig gjennomført en kartlegging som viser at rettssikkerheten for denne gruppen ikke er godt nok ivaretatt. Dette har blitt diskutert i lang tid, og det er på høy tid at behovet for lovregulering blir imøtekommet. Jeg vil om kort tid sende på høring et forslag til lovregulering av tvang og andre tiltak som uten samtykke settes i verk overfor personer med demens. Målet er å forebygge og begrense bruken av tvang i omsorgen for demente. Samtidig er det viktig å sørge for at tvangstiltak, som det ut fra faglige og etiske vurderinger er nødvendig å bruke for å sikre demente nødvendig pleie og omsorg og hindre at de utsetter seg selv eller andre for skade, er lovregulerte.

Kompetanse

Det er også behov for tiltak som kan sikre tilstrekkelig faglig utredning og diagnostisering av demens, og det er behov for økt satsing på styring og ledelse for å sikre kvaliteten i tjenester til demente. I forhold til personell står både rekruttering og, ikke minst, økt kompetanse gjennom opplæring og etterutdanning sentralt.

Gjennom handlingsplanen for eldre har personelldekningen i pleie- og omsorgssektoren økt, og gjennom handlingsplanen for helse- og sosialpersonell bevilges det midler til opplæring, etter- og videreutdanning. Det vil øke tilgangen på kvalifisert personell i årene som kommer. Flere ønsker en minimumsnorm for bemanning. Jeg er redd at en slik minimumsnorm lett blir en maksimumsnorm i praksis, og at det vil svekke tilbudet til de mest pleietrengende pasientene.

Eldreomsorgen skal måles på tilbudet til de sykeste og mest pleietrengende pasientene. I forhold til pasienter med aldersdemens gjenstår mye, og jeg ønsker et godt samspill med fagmiljøene, frivillige organisasjoner som Nasjonalforeningen for folkehelse, ansattes organisasjoner og kommunene for å utvikle helhetlige og gode tilbud til denne pasientgruppen.