- Bjarne Håkon Hanssen feilinformerte Stortinget

Hanssen serverte usannheter om oppfølging av over hundre syke oljearbeidere fra talerstolen i Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Bjarne Håkon Hanssen sa at tilbakeholdelse av giftinformasjon fra ConocoPhillips ikke har vært et problem i utredning av tidligere oljearbeidere fra Ekofisk. Statsråden brukte de arbeidsmedisinske avdelingene ved sykehusene som sannhetsvitner for denne påstanden.

De arbeidsmedisinske ekspertene sier at dette er en direkte feil fremstilling.

Stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) stilte under den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag denne uka statsråd Bjarne Håkon Hanssen spørsmål om han ikke nå vil beordre en gransking, etter at Dagbladet.no har avdekket at oljeselskapet ConocoPhillips har tilbakeholdt giftinformasjon som er nødvendig for at skadde oljearbeidere får en rettferdig yrkesmedisinsk vurdering.

Bjarne Håkon Hanssen brukte, i sitt svar fra Stortingets talerstol, de arbeidsmedisinske avdelingene som sannhetsvitner for å underbygge at tilbakeholdelse av giftinformasjon fra selskapet ikke har vært et problem i utredning av tidligere oljearbeidere fra Ekofisk.

«Petroleumstilsynet har løpende kontakt med selskapene og har vurdert de påstandene som også spørreren viser til, om tilbakeholdelse av giftinformasjon. Tilsynet finner ikke grunnlag for disse påstandene, men viser til at selskapene framskaffer informasjon av høy kvalitet til de yrkesmedisinske avdelinger som skal utrede pasienter, og at de legger ned et betydelig arbeid for at informasjonen skal gi et riktigst mulig bilde. Dette har også de yrkesmedisinske avdelingene bekreftet. Jeg har derfor full tillit til Petroleumstilsynets vurdering», sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Stortingets spørretime onsdag og understreket:

«Vår erfaring er at når de arbeidsmedisinske avdelingene tar kontakt med selskapene for å få innsikt i hva pasienten har vært eksponert for, får de innsikt i det. Så det er ikke forsøk på hemmelighold, og det sier de arbeidsmedisinske avdelingene også.»

Sykehusene tilbakeviser

De arbeidsmedisinske avdelingene ved Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus kan og vil ikke gå god for at tilbakeholdelse av giftinformasjon ikke er et problem som kan ha ført til at skadde oljearbeidere har fått negativ utredning på feil grunnlag.

MØTER MOTBØR: De arbeidsmedisinske avdelingene på sykehusene vil ikke være sannhetsvitner for at tilbakeholdelse av giftinformasjon fra ConocoPhillips ikke har vært et betydelig problem, slik Bjarne Håkon Hanssen hevdet fra Stortingets talerstol. Foto: Rune Myhre
MØTER MOTBØR: De arbeidsmedisinske avdelingene på sykehusene vil ikke være sannhetsvitner for at tilbakeholdelse av giftinformasjon fra ConocoPhillips ikke har vært et betydelig problem, slik Bjarne Håkon Hanssen hevdet fra Stortingets talerstol. Foto: Rune Myhre Vis mer

Sykehusene vil ikke bli tatt til inntekt for den beskrivelsen av virkeligheten statsråden serverte Stortinget fra talerstolen denne uka.

- Noen slik bekreftelse har aldri kommet herfra. Vi har hatt problemer med å få ut eksponeringsinformasjon fra ConocoPhillips. Det brevet vi sendte til selskapet i fjor høst var en reell beskrivelse av en faktisk situasjon, sier avdelingssjef Tor B. Aasen ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

13. oktober sendte yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus brev til ConocoPhillips hvor det klages over for dårlig tilgang på eksponeringsdata fra oljeselskapet.

«Et hovedproblem ved disse sakene har hittil vært å få tilgang til eksponeringsinformasjon fra ConocoPhillips Norge... I øyeblikket får vi bare svar på spesifikke spørsmål idet sakene skal gå gjennom selskapets advokat,» heter det i brevet.

Sykehuset levnet liten tvil om at den mangelfulle giftinformasjonen fra ConocoPhillips kan føre til at skadde oljearbeidere blir frarøvet sine trygde- og forsikringsrettigheter.

«Denne informasjonen er til dels ufullstendig i forhold til avdelingens oppgave å vurdere årsakssammenhengen mellom eksponering i arbeid og sykdomsutvikling i behandling av saken både i forhold til trygden og til private forsikringsselskaper.»

- Det er en mulighet for at tidligere Ekofiskarbeidere allerede har fått negativ arbeidsmedisinsk utredning fra oss, tuftet på et for tynt grunnlag. For oss kan det se ut som om selskapet har sittet på mer eksponeringsinformasjon enn det de har sendt oss i forbindelse med aktuelle utredninger, sier Aasen til Dagbladet.no.

- Kan ikke gi rettferdig utredning

- Bjarne Håkon Hanssen feilinformerte Stortinget

Han forteller at det, etter klagebrevet til ConocoPhillips i oktober, ble holdt et møte mellom ConocoPhillips og de arbeidsmedisinske avdelingene på Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus. Petroleumstilsynet var også til stede på dette møtet.

- Da skjønte selskapet at det var nødvendig å åpne informasjonsflyten. I etterkant av møtet har vi fått lov til å være i direkte kontakt med selskapets sentrale yrkeshygieniker, og selskapet har leid et yrkeshygienisk firma for å hjelpe dem med å fremskaffe eksponeringsdata, sier Tor B. Aasen.

Aasen bestrider likevel på det sterkeste at sykehuset mottar «informasjon av høy kvalitet», slik statsråd Bjarne Håkon Hanssen framholdt i Stortingets ordinære spørretime.

- Vi har fremdeles betydelige problemer i forhold til å kunne gi de tidligere oljearbeiderne en rettferdig yrkesmedisinsk utredning. Spørsmålet er hva selskapet har av informasjon når det kommer til stykket. Vi har fremdeles store problemer med å få klarhet i hva oljearbeiderne faktisk er blitt utsatt for. I dag vet vi faktisk ikke hvordan vi skal kunne gå videre med utredning av denne pasientgruppa, sier Aasen.

Vil ha gransking

I motsetning til Bjarne Håkon Hanssen, ser Aasen et åpenbart behov for en uavhengig gransking av forholdene på Ekofisk, og vil slett ikke bli tatt til inntekt for at en slik undersøkelse er unødvendig.

- Noen må gå inn i selskapet og gjennomgå det som finnes av rapporter og vurdere ulike kilder opp mot hverandre. Dette må være en form for gransking som er god nok til å gi informasjon som fører til at de skadde får sakene sine godt nok belyst, sier Aasen og utdyper:

- Jeg vil anbefale at denne gruppa er en uavhengig instans med god kjemisk innsikt. Vi ser gjerne at en slik undersøkelse resulterer i en god og faglig rapport som vi kan dra veksel på i utredningen av tidligere oljearbeidere. Dette har vært et lukket land tidligere, sier Tor B. Aasen.

Overlegen sier han ikke ble kontaktet av verken Petroleumstilsynet eller departementet før statsråd Bjarne Håkon Hanssen tok de arbeidsmedisinske avdelingene til inntekt for at tilbakeholdelse av giftinformasjon ikke er et problem.

- Nei, vi er ikke blitt bedt om en slik bekreftelse og vile selvsagt aldri kunne ha bekreftet noe sånt. Jeg er dog i jevnlig kontakt med Petroleumstilsynet, og har nok påpekt at samarbeidet med selskapet har fungert bedre etter det omtalte møtet, sier Aasen.

Heller ikke konstituert seksjonsoverlege Anne Kristin Møller Fell ved yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark kan være med på å bekrefte at de arbeidsmedisinske avdelingene har tilgang på den eksponeringsinformasjonen de trenger for å kunne gi en fullgod utredning av tidligere oljearbeidere.

- Det er ingen tvil om at det har vært vanskelig for oss å få ut eksponeringsdata fra ConocoPhillips. Etter møtet vi hadde med selskapet, er samarbeidet blitt vesentlig bedre og vi har fått ut noen rapporter av brukbar kvalitet. Likevel er det flere grupper av tidligere oljearbeidere som vi fremdeles ikke har tilstrekkelig eksponeringsdata for, sier Fell.

Hun tar også til orde for at en uavhengig gruppe må gå inn i selskapet for å undersøke eksponeringsforholdene.

- Noen må kartlegge eksponeringen, slik at vi slipper å måtte forholde oss til det store spriket som er mellom hva de mange skadde beskriver og den informasjonen vi får fra selskapet. Dette arbeidet må gjøres av en uavhengig gruppe forskere. Jeg mener det ville være fornuftig at Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i samarbeid med de arbeidsmedisinske avdelingene fikk denne ballen og styrte en slik undersøkelse, sier Fell og legger til:

- En slik gransking fordrer imidlertid midler og et mandat som gjør det mulig å gå inn for å hente ut informasjon. I den grad det viser seg at det er stor mangel på eksponeringsdata, må det utføres retrospektive beregninger om hva oljearbeiderne er blitt utsatt for, sier Fell.

- Veldig feilaktige opplysninger

Stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund (Krf) mener at Bjarne Håkon Hanssen feilinformerte Stortinget onsdag.

- Vi har fått veldig feilaktige opplysninger. Jeg synes det er alvorlig når en statsråd står og sier at de arbeidsmedisinske avdelingene har fått det de har bedt om fra selskapet, når det til de grader blir tilbakevist. Og det er alvorlig at statsråden uttaler seg så skråsikkert om noe han burde ha undersøkt bedre, sier Woie Duesund til Dagbladet.no.

Krf-representanten vil nå for tredje gang skrive brev til Bjarne Håkon Hanssen hvor hun reiser spørsmål om ikke statsråden vil beordre gransking.

- Det som nå er kommet fram underbygger behovet for en uavhengig granskingskommisjon. Det viser seg at saken ikke er så enkel som Bjarne Håkon Hanssen vil ha det til, sier Åse Gunhild Woie Duesund.

Vedgår at de ikke sjekket

Verken Petroleumstilsynet eller departementet kontaktet de arbeidsmedisinske avdelingene i forkant av redegjørelsen i Stortinget for å forhøre seg om arbeidsmedisinere i dag har den informasjonen de trenger for å gi syke oljearbeidere en rettferdig medisinsk utredning.

Hadde det blitt gjort, ville myndighetene fått vite at avdelingene, den dag i dag, vet alt for lite om hva Ekofiskarbeiderne har vært utsatt for, og er i villrede om hvordan de skal kunne gi denne skadegruppa rettferdig utredning.

Myndighetene hadde også fått vite at sykehusene ser det som en god løsning å nedsette en uavhengig granskingsgruppe med mandat til å gå inn i selskapet og hente ut all tilgjengelig eksponeringsdata.

Istedet viser Bjarne Håkon Hansen til møtet mellom ConocoPhillips, sykehusene og Petroleumstilsynet - et møte som ble tvunget fram etter at sykehusene hadde alarmert om for dårlig tilgang på giftinformasjon fra selskapet.

- Det er Petroleumstilsynets oppfatning at ConocoPhillips framskaffer informasjon av høy kvalitet til de yrkesmedisinske avdelingene som skal utrede pasienter, og at de legger ned et betydelig arbeid for at informasjonen skal gi et riktigst mulig bilde, sier Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet.no og utdyper:

- Jeg har fått opplyst av Petroleumstilsynet at dette ble bekreftet av de yrkesmedisinske avdelingene i møte med selskapet og tilsynet, 8. desember 2006. Dette er grunnlaget for min tilbakemelding til Stortinget.

Videre sier statsråden at han følger nøye med på den oppfølgingen som er iverksatt i tråd med Stortingets føringer og i tett samarbeid mellom myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

- Ett av disse tiltakene er nettopp et prosjekt for å kartlegge hva vi vet om kjemiske stoffer som oljearbidere har blitt og blir utsatt for, hva vi mangler av kunnskap, og hva vi i så fall må skaffe oss mer kunnskap om, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

KRITISK: Krf-representant Åse Gunhild Woie Duesund.
GIFTSKADD: Tidligere Ekofiskarbeider Jan-Erik Tandberg tåler ikke lenger kjemikalier.
<B>GIFTSKADD: Hånda til tidligere Ekofiskarbeider Jan Terje Biktjørn.