Bydel Bjerke slaktes av egne ansatte: Tør ikke rapportere om feil og mener ledelsen ikke er mottakelig for kritikk

Oslo-bydelen får hard medfart i fersk rapport.

UFORSVARLIG OMSORG: Jonas på Villa Eik koser med mamma Eva Alexandra Fürst. I fem år har han levd under uforsvarlig omsorg i omsorgsboligen i Bydel Bjerke i Oslo. Foto: Thomas Rasmus Skaug 
UFORSVARLIG OMSORG: Jonas på Villa Eik koser med mamma Eva Alexandra Fürst. I fem år har han levd under uforsvarlig omsorg i omsorgsboligen i Bydel Bjerke i Oslo. Foto: Thomas Rasmus Skaug  Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

(Dagbladet): - Jeg er veldig urolig over det som er avdekket i Dagbladet, uttalte byråd for eldre- helse- og sosiale tjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), 1. april.

Da var det bestemt at Oslo kommunes internrevisjon skulle titte Bydel Bjerke i kortene etter Dagbladets mange avsløringer i fostermor-saken og Villa Eik-saken.

Nå foreligger internrevisjonens rapport, og Oslos nest minste bydel, med sine 31 339 innbyggere og visjonen «En bydel for alle», får hard medfart.

 • Pårørende har meldt fra om en bydelsledelse som ikke setter brukerne i sentrum, og internrevisjonen mener det kan stilles spørsmål ved om bydelen anerkjenner pårørende som en positiv ressurs.
 • De ansatte melder om en ledelse som ikke er mottakelig for konstruktiv kritikk og beskriver en situasjon hvor ansatte er redde for å melde om avvik i frykt for reprisalier.
 • Fylkesmannen har rapportert at bydelen kommer dårligere ut enn resten av Oslo og Akershus når det gjelder vedtak som blir omgjort hos dem, og mener dette sier noe om kvaliteten.
 • Revisjonen har avdekket mangler ved bydelens internkontrollsystem, at bydelen har vondt for å lære av feil og det påpekes at bydelen bør ta hensyn til menneskelige forhold i konfliktsaker.

- Viktig og bra

- Det er viktig og bra at internrevisjonen har gjennomført en revisjon i bydelen. Revisjonens rapport er både av positiv og negativ karakter. Vi tar rapporten på alvor og har sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud i dag sett på de anbefalingene som gis. Arbeidet med tiltak og forbedringer starter umiddelbart, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen i Bydel Bjerke til Dagbladet.

Internrevisjonen har dykket ned i dokumentasjon, intervjuet bydelsledelse og samarbeidspartnere og sendt ut spørreskjema til ansatte i bydelen og til fosterforeldre og pårørende til brukere i bydelens bolig- og dagtilbudavdeling.

Spørreundersøkelsen inneholdt flere fritekstfelter der fosterforeldre og pårørende/verger kunne redegjøre for sine erfaringer med bydelen.

«Fosterforeldrene fremstår her som delte, noen fremhever svært god oppfølging og stiller seg spørrende til fremstillingen i media, mens andre oppgir et dårlig inntrykk av bydelens ivaretakelse av barna», heter det i rapporten.

Pårørende i bolig- og dagtilbudavdelingen er langt mer kritiske.

«En rekke pårørende uttrykker at de opplever bydelens administrasjon som rigid, lite fleksibel og lite opptatt av individuelle brukeres behov og velferd. Enkelte oppgir at bydelen oppleves som mest opptatt av begrensninger, vedtak og egen prestisje framfor brukerens velferd. I flere av de kritiske kommentarene understrekes det at de ansatte som jobber med brukeren gjør så godt de kan, og at de opplevde problemene ligger i ledelsen ved tjenestestedet og/eller i bydelens administrasjon», heter det.

- Overveldende «regime»

Internrevisjonen skriver at de også er blitt kontaktet av pårørende per telefon og e-post som ønsker å redegjøre for sine erfaringer med Bydel Bjerke.

«Disse beskriver et anstrengt samarbeid, vanskelig dialog, lite fleksibilitet og opplevelse av maktesløshet ovenfor bydelen når det gjelder å bli hørt om de behov som beboer har (...) Det oppleves fra disse pårørendes side at det ikke er mangel på system og rutiner i bydelen, men snarere et overveldende «regime» som hindrer fleksibilitet.»

På bakgrunn av uttalelser fra Fylkesmannen, Pasient- og brukerombudet og opplysninger som har framkommet i intervju og svar i spørreundersøkelsene, vurderer internrevisjonen at det er behov for å vurdere om bydelen legger for strenge kriterier til grunn i sine vedtak.

Videre påpeker internrevisjonen at bolig- og dagtilbudavdelingen har hatt utfordringer med å sikre tilstrekkelig kompetanse til enkelte brukere med vedtak etter Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 (tvang og makt).

Det påpekes også at barneverntjenesten har behov for å sette tilbakevendende saksbehandlingsfeil i system og legge vekt på tiltak for å sikre ivaretakelse av lovkrav.

«Særlig gjelder dette tiltak for å sørge for involvering av barna og dokumentasjon på dette, samt tiltak for å sørge for tilbakemelding til melder», heter det.

Internrevisjonen påpeker at det er merkbare forskjeller i svarene som gis for de ulike tjenesteområdene, der fosterforeldre gjennomgående er mer positive til bydelens saksbehandling og tjenestetilbud enn pårørende til brukere i bolig- og dagtilbudavdelingen.

Internrevisjonen har intervjuet bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

«Bydelsdirektøren understreker at hun har stort forståelse for at foreldre til barn med spesielle behov ofte er i en vanskelig situasjon, men viser samtidig til at bydelen som arbeidsgiver også må ivareta arbeidsmiljøet for de ansatte. Det er derfor ifølge bydelsdirektøren et dilemma å balansere krav og ønsker fra de pårørende med hensynet til de ansatte og bydelens arbeidsgiverforpliktelser», heter det.

Misnøye-liste

På spørsmål om hva de pårørende uttrykker misnøye med overfor ansatte, oppgir mange av de ansatte i Bydel Bjerke forhold knyttet til følgende punkter:

 • Administrasjonen i bydelen
 • Kommunikasjon
 • Uenighet om vedtak og oppfølging av vedtak
 • Sen saksbehandlingstid og utilgjengelige saksbehandlere
 • Utilstrekkelig dagtilbud og ferietilbud, nedskjæringer i tilbudet
 • Uro knyttet til forsvarligheten av tilbudet, herunder manglende kompetanse blant ansatte
 • Kostnader som pålegges brukerne
 • Ønsker pårørende har for hva personalet skal gjøre som ikke kan innfris
 • Misnøye med barnevernet generelt

«Noen ansatte uttrykker også forståelse for de pårørendes frustrasjon», heter det i rapporten.

Fylkesmannen kritisk

Fylkesmannen har opplyst internrevisjonen om at de i 2015 behandlet 16 klagesaker vedrørende vedtak fattet av Bydel Bjerke med avslag på rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen stadfestet ti saker, omgjorde seks saker og opphevet en sak. I Oslo og Akershus samlet omgjorde Fylkesmannen 25 prosent av klagesakene, mens de for Bydel Bjerke omgjorde 35 prosent av klagesakene i 2015.

Per mai 2016 har Fylkesmannen behandlet fire klagesaker vedrørende nødvendige helse- og omsorgstjenester fra Bydel Bjerke. To saker er stadfestet og to saker er omgjort.

«Fylkesmannen sier i sin tilbakemelding at på denne bakgrunn har Bydel Bjerke et potensiale for å styrke kvaliteten både ved vurdering av behovet for nødvendige helse- og omsorgstjenester og ved utmålingen av omfanget av slike tjenester når behovet er konstatert», heter det.

Villa Eik

Bydelens ledere har opplyst internrevisjonen om at samarbeidet med tilsynsmyndigheter og spesialisthelsetjenesten i hovedsak fungerer godt. Bydelsledelsen viser til at bydelen har klart å lukke avvik i alle saker unntatt i to saker som gjelder Villa Eik.

«Bydelen har i flere saker, særlig knyttet til Villa Eik, hatt en annen forståelse av situasjonen enn tilsynsmyndigheter og andre samarbeidspartnere. Bydelen beskriver selv at den i disse sakene ikke forstår hva tilsynsmyndighetene mener. Dette gjelder både i kommunikasjon med Fylkesmannen, Helsetilsynet og Velferdsetaten. Dette medfører blant annet at prosessen med å lukke avvik i disse sakene tar lang tid. Bydelen bør bruke erfaringen fra disse sakene til å forbedre egne rutiner og metoder for oppfølging av pålegg fra tilsynsmyndigheter og for raskt å oppklare eventuelle uavklarte forhold i påleggene.»

De ansatte i Bydel Bjerke ble spurt om i hvilken grad bydelens ledelse er mottakelig for konstruktiv kritikk.

I samtlige avdelinger svarer færre enn 25 prosent at ledelsen i stor grad er mottakelig for konstruktiv kritikk. I to av tre avdelinger mener over 30 prosent at ledelsen i liten eller ingen grad er mottakelig for konstruktiv kritikk.

«Det stilles blant annet spørsmål om noen av bydelens problemer kunne vært unngått dersom man hadde lyttet mer til de ansatte. Videre opplyser noen at det ikke er en kultur for å respektere synspunkter og meninger som er av en annen karakter enn leders (...) Noen ansatte oppgir også at avvik noen ganger ikke registreres fordi de bagatelliseres, eller fordi de kan ha negative konsekvenser for melder.»

Konflikter

Tilbakemeldingene internrevisjonen har fått fra fosterforeldre viser at 14,3 prosent har opplevd konfliktfylte episoder med bydelens ansatte i forbindelse med deres fosterbarn. 38,2 prosent av pårørende/verger i bolig- og dagtilbudavdelingen har opplevd konflikter med bydelens ansatte.

Årsaker til konflikter er oppgitt som for eksempel manglende oppfølging av barna, manglende kommunikasjon og svar på forespørsler fra fosterforeldre, trusler om sanksjoner der fosterforeldre ga tilbakemelding om mangler ved fosterhjemmet og konflikt i forbindelse med samvær av biologiske foreldre og barnevernet.

Internrevisjonen har også mottatt direkte henvendelser per telefon og mail fra flere av foreldrene ved forskjellige boenheter.

«Disse beskriver stor frustrasjon ovenfor bydelens ledelse og har blant annet tatt opp utfordringer med kompetent personell, brukernes mulighet til meningsfull fritid og sommerferie, spørsmål om alle aktuelle ansatte ved miljøarbeidertjenestene har politiattest og frustrasjoner rundt dokumentasjon av utgifter og underslag av klientenes midler.»

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer