Dårlige forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Strafferettspleien trenger effektivisering. Etterforskningen tar for lang tid, og det går for lenge før sakene kommer opp for domstolene. Dette er en stor ekstrabelastning både for ofrene og for dem som tiltales som gjerningspersoner. Flere utvalg har foreslått forbedringer. Noen av forslagene er gode, andre er riktig dårlige. Men reformarbeidet virker bundet opp i det eksisterende systemet. I stedet burde lovgiverne stille klare krav til hvilken strafferettspleie vårt samfunn ønsker at politi, påtalemakt og domstoler skal levere innenfor rammen av de grunnleggende prinsipper for rettssikkerhet.
  • Noen av de reparasjonsforslagene som settes fram, svekker rettssikkerheten. Ett eksempel er forslaget fra utvalget som er blitt ledet av Jan Martin Flod. Utvalget foreslår å innskrenke dagens adgang til jurybehandling av skyldspørsmålet i straffesaker der strafferammen er fengsel i mer enn seks år. Flod-utvalget foreslår å innføre et tilleggskrav om at dommen i byretten skal være på mer enn fengsel i fire år, eventuelt at aktors påstand lød på mer enn dette. Anker i saker med mildere straffer eller påstander skal miste dagens automatiske ankerett og vurderes av kjæremålsutvalget, der det bare sitter fagdommere, før de slippes fram for juryen i en lagmannsrett.
  • Dette er det ferskeste eksempelet på forslag som øker juristenes innflytelse i strafferettspleien og svekker lekdommernes. Juryordningen i lagmannsretten er kontinuerlig under press. Flod-utvalget antyder at mer enn halvparten av sakene som kommer opp for lagmannsretten med dagens ordning, vil bli borte på grunn av reformen utvalget foreslår.
  • Vi vil sterkt advare mot å såkalt effektivisere strafferettspleien ved å innskrenke muligheten til å anke skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker. Det vil undergrave grunnleggende prinsipper som vi vil at rettsstaten skal bygge på, både når det gjelder retten til å bli dømt av likemenn, og retten til å få prøvd sin sak to ganger.