Den frie ytrings pris

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høyesteretts kjennelse i Kjuus-saken fikk et ventet utfall: Et klart flertall avviste anken over dommen fra Oslo Byrett som dømte Hvit Valgallianses leder Jack Erik Kjuus for diskriminerende ytringer om innvandrere og adopterte barn i partiets program. Men et mindretall på 5 av 17 dommere mener Kjuus burde frikjennes.
  • Vi merker oss at mindretallet bl a består av justitiarius Carsten Smith, og dessuten at de to dommerne som i lengre tid ikke har kunnet samarbeide i retten, Lund og Bugge, er forent i synet på rammene for den politiske ytringsfrihet. Det er et syn vi fullt ut deler - dypt forankret som det er i grunnleggende prinsipper i en liberal rettsstat.
  • Et hovedpoeng i mindretallets argumentasjon, som er ført i pennen av dommer Lund, er at det må være videre rammer for ytringer innenfor den politiske sfære enn ellers, og at straffelovens beskyttelse mot rasediskriminerende ytringer ikke bør ha gjennomslagskraft når ytringene faller i en politisk sammenheng. Mindretallet ser på Grunnlovens paragraf 100 som en bestemmelse om politisk ytringsfrihet. Flertallet legger ikke samme betydning i Grunnlovens ytringsfrihetsbestemmelse, og ser det prinsipielt slik at lovgivningen sidestiller hensynet til ytringsfrihet med hensynet til vern mot diskriminerende ytringer.
  • Mindretallet ser på politisk virksomhet som en forutsetning for vårt demokrati, og at kampen om velgernes gunst ved urnene forutsetter at myndighetene ikke kan sette begrensninger for hvilke oppfatninger velgerne skal få velge mellom. Det betyr at også ganske avskyelige politiske meninger og synspunkter, som dem Hvit Valgallianse forfekter, bør være beskyttet. Dessuten er det tvilsomt om forbud mot diskriminerende ytringer fjerner grunnlaget for dem.
  • Høyesterett har med sin delte kjennelse lagt den videre behandling av dette viktige spørsmålet i fanget på ytringsfrihetskommisjonen. Mindretallsvotumet etablerer et grunnleggende ståsted som utgangspunkt for kommisjonens videre arbeid.